Karlskronas upphandlingar Ugn och blandare Saltö

Ugn och blandare Saltö

Karlskrona kommun

Behovsbeskrivning

1. Beskrivning

1.2 Produkten/tjänsten

Upphandlingen avser

1 st Ugn och 1 st blandare

Saltöskolan

Ivögatan 1                            

371 37 Karlskrona

1 st kombiugn med kapacitet 8 GN 1/1

För el-anslutning

Kapacitet 8 GN 1/1

Helautomatisk ugnsrengöring med rengöringstabletter.

1 st intergrerade, mjukstängande pistoldusch.

Löstagbart gejderställ

Inbyggd ånggenerator.

Automatisk larm för ånggeneratorns status.

Automatisk reglering av ugnsklimat.

Automatisk avkalkning.

Integrerad kärntemperaturmätare.

Dörr med inspektionsruta i skyddande isoleringsglas.

Dörr med två stegs öppning.

Dörren ska vara högerhängd.

1 st Blandare:

1.2 Produkten/tjänsten

Upphandlingen avser:

Degblandare med en kittel på 30/15 liter, golvmodell

Inklusive degkrok, spade och ballongvisp

Säkerhetsskärm och nödstopp

Elektronisk hastighetsreglering

Kittelvagn för 30 liters kitteln

Verktygshängare

Automatisk skrapa av rostfritt stål

Den ska vara godkänd för användning i storkök med de skydd som krävs.

Efterfrågad tjänst /installation

Leverantören skall kontrollera att efterfrågad vara kan monteras på avsedd plats.

Leverantören skall kontrollera att befintlig golvbrunn, el, vatten, utrymme mm går att anpassa till ugnarna.

Leverantören skall genom ett besök i respektive kök säkerställa ovanstående.

Leverantören skall stå för bortmontering samt bortforsling av befintlig vara i samband med installation av ny vara vid behov.

Materialet vid installation skall ingå.

Arbetsinsatsen vid installation skall ingå

Montering skall ske i samråd med kökets kontaktperson.

För minimal inverkan på verksamheten skall montering ske vid tidpunkt som överensstämmer med verksamhetens önskemål. Eventuella övertidskostnader eller tillägg för obekväm arbetstid skall ingå i anbudspriset.

Samtliga installationskostnader skall ingå.

Fraktkostnader skall ingå.

Nödvändiga skyltar enligt gällande säkerhetsföreskrifter för respektive utrustning skall ingå och monteras.

I övrigt är det upp till anbudsgivaren att förvissa sig om förhållandena på respektive kök.

Obligatoriska krav på varan/tjänsten

All utrustning skall uppfylla krav enligt CE-märkning. All utrustning skall vara godkänd enligt gällande lagstiftning. Samtliga bruksanvisningar och skyltar skall vara på svenska.

Garanti

2 års garanti

Leveranstid:

Skall anges i offerten dock senast 2020-10-26

Offerten skall vara oss tillhanda senast 2020-09-24

Installation ska ske under v.44 i överrenskommelse med verksamheten om vilka dagar.

Kontaktpersoner:

Jessica Olsson

Kökbiträde Saltö

0455-303649

Cecilia Robertsson

Kostchef

0455-303631

cecilia.robertsson@karlskrona.se

Pris:

Anges exklusive moms. Inga övriga kostnader får tillkomma.

Övriga krav

Utbildning

I samband med igångsättandet av utrustningen skall erforderlig utbildning erhållas av levererande företag. Efter förfrågan från verksamheten skall leverantören erbjuda ytterligare ett utbildningstillfälle. Kostnader för utbildningarna skall ingå i anbudspriset.

Kvalificeringskrav

För att anbudsgivare skall kvalificeras till utvärdering krävs att samtliga nedan ställda krav är uppfyllda.

Anbudsgivare ska intyga att det inte förekommer:

-Terroristbrott eller brott med anknytning till terroristverksamhet.

-Överträdelse av socialrättslig, miljörättslig eller arbetsrättslig art.

-Betydande eller upprepade brister i förhållanden till viktiga avtalsvillkor i ett tidigare, liknande avtalsförhållande.

-Konkurrensbegränsande samarbete mellan leverantörer.

Samtliga anbud granskas genom kontroll av att de innehåller föreskrivna uppgifter och dokument samt att anbudsgivaren fullgör sina åligganden avseende skatter, sociala avgifter, F-skattsedel m.m.

Karlskrona kommun samarbetar med Skatteverket och inhämtar information på samtliga anbudsgivare samt deras eventuella underleverantörer. Vidare prövas anbudsgivarens finansiella och ekonomiska ställning samt tekniska förmåga. Anbudsgivarens ekonomiska ställning kan komma att prövas genom en rapport från ex. UC som Karlskrona kommun inhämtar. För den händelse denna kräver fortsatt utredning kommer ytterligare information att inhämtas direkt från anbudsgivaren.

Eventuella underleverantörer ska redovisas med företagsnamn och organisationsnummer.

Anbudsgivare med 25 anställda eller fler ska ha gällande jämställdhetsplan som på begäran ska levereras till beställaren.

Genom att lämna anbud bekräftar anbudsgivaren att kvalificeringskraven är uppfyllda.

1.3 Delbart anbud

Upphandlingen är inte delbar. Endast en leverantör kommer att antas.

1.4 Alternativa anbud

Alternativa anbud accepteras inte.

2. Upphandlingsprocessen

2.1 Att beakta för anbudslämnare

Anbud kan komma att antas utan föregående förhandling.

2.2 Förtydligande och kompletteringar

Eventuella förtydligande och kompletteringar gällande denna upphandling kommer att ske i verktyget genom frågor och svar.

2.3 Kvalificeringsfasen

För att anbudsgivare ska gå vidare till utvärdering krävs att ställda kvalificeringskrav är uppfyllda.

2.4 Utvärderingsfasen

Anbud som uppfyller ställda krav går vidare till utvärdering.

Lägst pris.

2.5 Tilldelningsbeslut

Tilldelningsbeslut med motivering skickas via systemet till samtliga anbudsgivare.

2.6 Begäran om sekretess

Det är inte möjligt att sekretessbelägga ett helt anbud. Vänligen ange vilket/vilka stycken med hänvisning till lagrum ni önskar sekretessbelägga för att inte lida skada.

Det är inte möjligt att sekretessbelägga priser som efterfrågas för utvärdering.

En förlorande anbudsgivare ska alltid kunna se orsaken till varför man har förlorat.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-09-24)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2020-08-31

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Blekinge län

Diarie-/referensnummer

2020/6282 2.6.3