Karlskronas upphandlingar Direktupphandling Sittvågar

Direktupphandling Sittvågar

Karlskrona kommun

Behovsbeskrivning

1. Beskrivning

1.2 Varan

Upphandlingen avser inköp av två (2) stycken sittvågar (stolvågar) väl lämpliga som mätinstrument för personer inom äldreomsorg. Sittvågen ska kunna hantera övervktiga personer och erbjuda möjlighet till hög säkerhet för t ex svaga och ömtåliga personer vid förflyttning på/av stolen liksom under vägning.   

Option från beställarens sida att inom tolv (12) månader från tilldelningsbeslut, kunna beställa ytterligare upp till två sittvågar av motsvarande modell till lämnat anbudspris. 

Obligatoriska krav på varan

Kraven nedan är inte förhandlingsbara och måste uppfyllas för att anbudet ska utvärderas.

1. Sittvågen skall vara försedd med ryggstöd, armstöd samt fotstöd

2. Armstöd samt fotstöd skall vara enkelt avtagbara/fällbara för att underlätta när personen förflyttar sig på/av sittvågen

3. Sittvågen skall ha en kapacitet på minst 200 kg

4. Sittvågen skall vara försedd med digital display med svensk text och som anger vikt i kg med två decimaler.

5. Sittvågen skall vara kalibreringsbar

6. Sittvågen skall vara mobil med låsbromsar på minst ett hjulpar

7. Sittvågen skall vara försedd med uppladdningsbart batteri samt nätadapter som ingår

8. Sittvågen skall skall vara avtorkningsbar med ytdesinfektionsmedel

9. Sittvågen skall vara godkänd för medicinskt bruk enligt 93/42/EEC, samt enligt direktivet 2014/31/EC, klass III

10. Produktbeskrivning skall medfölja anbudet, alternativt hänvisning till webbsida med produktbeskrivning

11. Instruktion på svenska skall medfölja vid leverans

12. Garantitid skall vara minst två år

Leveranstid

Senast inom 21 dagar  från beställningsdatum.

Pris

Anges exklusive moms. Inga övriga kostnader får tillkomma.

Kvalificeringskrav

För att anbudsgivare skall kvalificeras till utvärdering krävs att samtliga nedan ställda krav är uppfyllda.

Anbudsgivare ska intyga att det inte förekommer

- terroristbrott eller brott med anknytning till terroristverksamhet,

- överträdelse av socialrättslig, miljörättslig eller arbetsrättslig art,

- betydande eller upprepade brister i förhållanden till viktiga avtalsvillkor i ett tidigare, liknande avtalsförhållande,

- konkurrensbegränsande samarbete mellan leverantörer.

Samtliga anbud granskas genom kontroll av att de innehåller föreskrivna uppgifter och dokument samt att anbudsgivaren fullgör sina åligganden avseende skatter, sociala avgifter, F-skattsedel m.m.

Karlskrona kommun samarbetar med Skatteverket och inhämtar information på samtliga anbudsgivare samt deras eventuella underleverantörer. Vidare prövas anbudsgivarens finansiella och ekonomiska ställning samt tekniska förmåga. Anbudsgivarens ekonomiska ställning kan komma att prövas genom en rapport från exempelvis UC som Karlskrona kommun inhämtar. För den händelse denna kräver fortsatt utredning kommer ytterligare information att inhämtas direkt från anbudsgivaren.

Eventuella underleverantörer ska redovisas med företagsnamn och organisationsnummer.

Anbudsgivare med 25 anställda eller fler ska ha gällande jämställdhetsplan som på begäran ska levereras till beställaren.

Genom att lämna anbud bekräftar anbudsgivaren att kvalificeringskraven är uppfyllda.

1.3 Delbart anbud

Upphandlingen är inte delbar. Endast en leverantör kommer att antas då den efterfrågade volymen är liten.

1.4 Alternativa anbud

Alternativa anbud accepteras inte.

2. Upphandlingsprocessen

2.1 Att beakta för anbudslämnare

Anbud kan komma att antas utan föregående förhandling.

2.2 Förtydligande och kompletteringar

Eventuella frågor avseende denna upphandling ska under annonseringstiden ställas direkt i verktyget under " Frågor och svar". Här besvaras också frågor och ges även eventuella förtydliganden och kompletteringar.

2.3 Kvalificeringsfasen

För att anbudsgivare ska gå vidare till utvärdering krävs att ställda kvalificeringskrav samt angivna obligatoriska krav på varan är uppfyllda.

2.4 Utvärderingsfasen

Kvalificerade anbud utvärderas. Anbud med lägsta pris kommer att antas.

2.5 Tilldelningsbeslut

Tilldelningsbeslut med motivering skickas via systemet till samtliga anbudsgivare.

2.6 Begäran om sekretess

Det är inte möjligt att sekretessbelägga ett helt anbud. Vänligen ange vilket/vilka stycken med hänvisning till lagrum ni önskar sekretessbelägga för att inte lida skada.

Det är inte möjligt att sekretessbelägga priser som efterfrågas för utvärdering.

En förlorande anbudsgivare ska alltid kunna se orsaken till varför man har förlorat.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-08-07)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2020-07-10

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Blekinge län

Diarie-/referensnummer

2020/5785 2.6.3