Värmare

Jönköpings kommun

Allmän information:

Dieselvärmare ska i huvudsak användas för att värma upp lokaler i samband med avbrott i fjärrvärme och elförsörjning. Luften som tillförs får inte innehålla avgaser. Dieselvärmaren skall kunna stå oskyddad utomhus och fungera i utomhustemperatur ner till – 15 grader. Värmaren skall avge minst 45 KW värme. Inbyggd tank med kapacitet för minst 10 timmars kontinuerlig drift

Obligatoriska krav på varan:

Se kravspecifikation

Önskemål på varan:

Leveranstid:

Senast 2019-12-15

Standardavtal:

.

Pris: Anges exklusive moms.

Utvärdering:

En samlad bedömning kommer att ske av följande kriterier:

- X Pris

- X Enkel hantering

- X Följer kravspecifikation

Offentlighet och sekretess

Absolut sekretess (upphandlingssekretess) råder fram till dess upphandlingen offentliggjorts, beslut fattats eller upphandlingen på annat sätt avslutats. Därefter blir anbuden som huvudregel offentliga. Undantag från offentlighetsprincipen är om delar av anbudet omfattas av s.k. kommersiell sekretess.

En Leverantör som anser att uppgifter som lämnats i anbudet uppfyller villkoren för kommersiell sekretess (31 kap. 16 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) om affärs- och driftsförhållanden) ska i sitt anbud tydligt ange en begäran om sekretess. En sådan begäran ska vara preciserad med vilka uppgifter som avses samt vilken skada som Leverantören skulle lida om uppgifterna lämnas ut. Eventuell sekretessbegäran med preciseringar och motivering ska anges i nedanstående fält.

En sekretessbedömning sker alltid i samband med att en uppgift begärs ut och Beställaren kan inte garantera att en begäran om sekretess inte medför att handlingen kan komma att lämnas ut. Ett beslut om att inte lämna ut en handling på grund av sekretess kan överklagas av den som begär ut handlingen.

Ange i bilaga om anbudet ska omfattas av sekretess. Ange vilka uppgifter i anbudet som avses samt vilken skada som leverantören skulle lida om uppgifterna lämnades ut.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2019-12-06)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2019-10-21

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Jönköpings län

Diarie-/referensnummer

2019-10-21