Jönköpings kommun Plockanalys av hushållsavfall

Plockanalys av hushållsavfall

Jönköpings kommun

Allmän information:

June Avfall & Miljö utför årligen plockanalyser på delar av det hushållsavfall som bolaget samlar in. Plockanalyserna genomförs bl.a. i syfte att kunna följa upp ställda mål, få kunskap om människors beteenden samt att säkerställa kvaliteten på det avfall vi samlar in.

Vi planerar att genomföra tre plockanayser per år under 2020 och 2021;

- Matavfall

- Restavfall

- Grovafall

Avtalet ska vara möjligt att förlängas ett år i taget, maximalt två gånger.

Det ska vara möjligt att avropa fler plockanalyser än de planerade.

June Avfall & Miljö ansvarar för att samla in avfallet som ska analyseras. Avfallet transporteras till en omlastningsstation i närheten av Jönköping där det finns möjlighet att fördela avfallet och ta ut prov. Anbudsgivaren ansvarar för att tillhandahålla container eller anna lämplig behållare för transport av avfallet till den lokal där avfallet analyseras.

Obligatoriska krav på tjänsten:

Anbudsgivaren ansvarar för att plockanalysen genomförs i enlighet med Manual för plockanalys av hushållens mat- och restavfall Rapport 2017:31 (Avfall Sverige).

Anbudsgivaren ansvarar för att tillhandahålla lämplig lokal samt att annan för plockanalys nödvändig utrustning finnes. Med lämplig lokal menas lokal med bra ventilation, belysning, värme och tillgång till el och vatten.

Anbudsgivaren ska ansvara för att arbetet bedrivs i enlighet med gällande skydds- och säkerhetsföreskrifter. Anbudsgivaren ansvarar för att egen personal ges föreskriven information och utbildning i skydd och säkerhet. Ansvaret omfattar även vaccinationer.

Anbudsgivaren ska utföra antal plockanalyser som specificeras ovan. Tidpunkt för dessa bestäms efter överenskommelse med June Avfall & Miljö.

Avfallet är anbudsgivarens ansvar när det lämnat omlastningsstationen.

Anbudsgivaren ansvarar för att sammanställa en slutrapport när plockanalysen är klar. Rapporten ska följa Avfall Sveriges manual Rapoort U2017:31 Färdigställd rapport skickas till kontaktperson på June Avfall & Miljö inom en månad efter utförd plockanalys. Resultatet ska även kunna hämtas på anbudsgivarens hemsida.

Anbudsgivare ska utse en ansvarig person som fungerar som kontaktperson gentemot uppdragsgivaren.

Anbudsgivaren ska ha tidigare erfarnhet av att utföra plockanalyser.

Till anbudet ska följande bifogas:

En beskrivning av de lokaler som kommer att användas vid plockanalyserna, som uppfyller de krav som ställs i Manual för plockanalys av hushållens mat- och restavfall Rapport 2017:31 (Avfall Sverige), ska bifogas i anbudet.

En beskrivning av hur plockanalyserna är tänkta att genomföras i enlighet med Manual för plockanalys av hushållens mat- och restavfall Rapport 2017:31 (Avfall Sverige).

Beskrivning av erfarenhet och kompetens hos de personer som kommer att bemanna uppdraget.

Referenser från tre tidigare utförda plockanalysuppdrag.

Tidsplan:

Exakta tidpunkter för plockanalyser bestäms enligt överenskommelse mellan parterna. Plockanalysen ska genomföras inom en vecka efter att avfallet kommit till anbudsgivaren.

Färdig rappport ska lämnas till uppdragsgivaren inom en månad efter att avfallet kommit till uppdragsgivaren.

Anbudets innehåll:

Pris: Anges exklusive moms.

Utvärdering:

En samlad bedömning kommer att ske av följande kriterier:

- Pris (per plockanalys)

- Utförande, dvs erfarenhet hos de som utför plockanalysen och vilka lokaler som kommer att användas.

- Utvärdering av tidigare utförda plockanalysuppdrag

Offentlighet och sekretess

Absolut sekretess (upphandlingssekretess) råder fram till dess upphandlingen offentliggjorts, beslut fattats eller upphandlingen på annat sätt avslutats. Därefter blir anbuden som huvudregel offentliga. Undantag från offentlighetsprincipen är om delar av anbudet omfattas av s.k. kommersiell sekretess.

En Leverantör som anser att uppgifter som lämnats i anbudet uppfyller villkoren för kommersiell sekretess (31 kap. 16 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) om affärs- och driftsförhållanden) ska i sitt anbud tydligt ange en begäran om sekretess. En sådan begäran ska vara preciserad med vilka uppgifter som avses samt vilken skada som Leverantören skulle lida om uppgifterna lämnas ut. Eventuell sekretessbegäran med preciseringar och motivering ska anges i nedanstående fält.

En sekretessbedömning sker alltid i samband med att en uppgift begärs ut och Beställaren kan inte garantera att en begäran om sekretess inte medför att handlingen kan komma att lämnas ut. Ett beslut om att inte lämna ut en handling på grund av sekretess kan överklagas av den som begär ut handlingen.

Ange i bilaga om anbudet ska omfattas av sekretess. Ange vilka uppgifter i anbudet som avses samt vilken skada som leverantören skulle lida om uppgifterna lämnades ut.

Hantering av personuppgifter

I enlighet med tillämplig lagstiftning om personuppgifter är Beställaren skyldig att informera om följande:

Avlämnade personuppgifter (namn, adress, CV och andra uppgifter i anbudet som är direkt eller indirekt hänförliga till någon fysisk person) utgör personuppgifter enligt tillämplig lagstiftning om hantering av personuppgifter. Beställaren är personuppgiftsansvarig för behandlingen av sådana personuppgifter. Beställaren kommer enbart att behandla uppgivna personuppgifter för att kunna pröva, administrera och arkivera anbud samt förvalta ramavtalet. Personuppgifterna kommer att behandlas av Beställaren och eventuellt anlitade underleverantörer som Beställaren anlitar.

Arkivering och gallring av personuppgifter kommer att genomföras i enlighet med tillämplig lagstiftning, bland annat LOU, Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) samt Arkivlag (1990:782).

Om frågor skulle uppkomma rörande Beställarens behandling av personuppgifter kontakta Beställarens dataskyddsombud: Johan Isaksson, 036-102802, johan.isaksson@jonkoping.se.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-10-06)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2019-09-24

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Jönköpings län

Diarie-/referensnummer

190923