Jönköpings kommun Enskilda kulturaktörer sökes för att genomföra kulturarrangemang/aktiviteter

Enskilda kulturaktörer sökes för att genomföra kulturarrangemang/aktiviteter

Jönköpings kommun

Allmän information:

Kultur- och fritidsförvaltningen vill stimulera kulturutbudet och hålla det levande för våra medborgare. Därför utlyser vi nu en innovationsupphandling som riktar sig till enskilda kulturaktörer med syfte att ge kommunens invånare kulturarrangemang/aktiviteter med konstnärlig höjd, bred och spets under Corona-pandemin 2021.

Obligatoriska krav på tjänsten:

Kultur- och fritidsförvaltningen söker enskilda kulturaktörer för att genomföra kulturarrangemang/aktivitet som:

- Är kopplat till Kulturplanen 2017-2029. 

- Riktar sig till allmänheten i Jönköpings kommun, d.v.s. har ett publikt allmänintresse.

- Marknadsförs för allmänheten.

- Genomförs i Jönköpings kommun under 2021.

- Anpassas till rådande pandemi-restriktioner.

- Om ditt arrangemang/aktivitet riktar sig till barn och unga kan vi komma att begära in utdrag ur belastningsregistret.

Önskemål på tjänsten:

Att kulturarrangemang/aktiviteter uppfyller något/några av Kultur- och fritidsnämndens tre övergripande mål:

1 Stärkt civilsamhälle

Att vi ser positivt på samverkan med andra aktörer, organisationer,

föreningar osv.

Att Barnkonventionen tas i beaktning utifrån alla barns rätt till kultur.

2  En god och jämlik hälsa

Att arrangemanget är tillgänglighetsanpassat.

Att arrangemanget har ett jämlikhetstänk.

Att arrangemanget har ett hållbarhetstänk.

3  Stärkt närvaro i det offentliga rummet

Att arrangemanget är inkluderande, allas möjlighet att delta.

Att arrangemanget finns i det offentliga rummet t.ex. natur, park, bibliotek, stadsmiljö etc

Tidsplan:

Sista ansökningsdatum 16 augusti, besked ca 3 veckor efter sista ansökningsdatum.

Redovisning efter genomfört kulturarrangemang/aktivitet dock senast 28 december.

Redovisningen ska innehålla en beskrivning av genomfört kulturarrangemang/aktivitet, utfall budget,

besöksstatistik (med separerad statistik för antal besökare 0 - 26 år).

Anbudets innehåll:

- Beskrivning av kulturarrangemang/aktivitet, målgrupp (max en A4-sida).

- Tidsplan.

- Marknadsföringsplan.

- Budget med anbud, inklusive eventuella andra sökta medel.

- Eventuella samarbetspartners.

Pris: 

Anbudet kan vara på valfritt belopp men den totala budgeten för samtliga kulturarrangemang/aktiviteter i innovationsupphandlingen är 500 000 kr

Utvärdering:

En urvalsgrupp vid enheten Kulturproduktion kommer att gå igenom inkomna anbud och utser vinnare av upphandlingen.

En samlad bedömning kommer att ske utifrån följande kriterier:

- Koppling till Kulturplanen 2017-2029. 

- Koppling till Kultur- och fritidsnämndens tre övergripande mål.

- Innovation.

- Kompetens.

- Totala geografiska spridning.

- Totala spridning av kulturarrangemang/aktiviteter över olika konstformer.

- Totala spridning av målgrupper – ålder och bakgrund

Offentlighet och sekretess

Absolut sekretess (upphandlingssekretess) råder fram till dess upphandlingen offentliggjorts, beslut fattats eller upphandlingen på annat sätt avslutats. Därefter blir anbuden som huvudregel offentliga. Undantaget är delar av anbudet som omfattas av så kallad kommersiell sekretess.

Ange i en bilaga nämnd "Sekretessbegäran" om anbudet ska omfattas av sekretess. Ange vilka uppgifter som avses samt vilken skada leverantören skulle lida om uppgifterna lämnades ut.

En sekretessbedömning sker alltid i samband med att en handling begärs ut. Beställaren kan inte garantera att en begäran om sekretess medför att handlingen inte lämnas ut. Ett beslut om att inte lämna ut en handling kan överklagas av den som begär ut handlingen.

Hantering av personuppgifter

I enlighet med tillämplig lagstiftning om personuppgifter är Beställaren skyldig att informera om följande:

Avlämnade personuppgifter (namn, adress, CV och andra uppgifter i anbudet som är direkt eller indirekt hänförliga till någon fysisk person) utgör personuppgifter enligt tillämplig lagstiftning om hantering av personuppgifter. Beställaren är personuppgiftsansvarig för behandlingen av sådana personuppgifter. Beställaren kommer enbart att behandla uppgivna personuppgifter för att kunna pröva, administrera och arkivera anbud samt förvalta ramavtalet. Personuppgifterna kommer att behandlas av Beställaren och eventuellt anlitade underleverantörer som Beställaren anlitar.

Arkivering och gallring av personuppgifter kommer att genomföras i enlighet med tillämplig lagstiftning, bland annat LOU, Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) samt Arkivlag (1990:782).

Om frågor skulle uppkomma rörande Beställarens behandling av personuppgifter kontakta Beställarens dataskyddsombud: Johan Isaksson, 036-102802, johan.isaksson@jonkoping.se.

Sista anbudsdag
12 dagar kvar

(2021-08-16)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2021-06-29

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Jönköpings län

Diarie-/referensnummer

KFN/2021:898