Hylte kommun Vinterväghållning 2021

Vinterväghållning 2021

Hylte kommun, HYLTEBRUK

Beställarnas mål är att med detta avtal skapa god framkomlighet och trafiksäkerhet för alla gång- och fordonstrafikanter under vinterförhållanden. Objektet avser vinterväghållning av vägar och GC-vägar samt övriga ytor enligt kartmaterial från beställarna inom Hylte kommun. Omfattningen kan öka/minska under avtalstiden.

AFA.21 Översiktlig information om objektet

Beställarnas mål är att med detta avtal skapa god framkomlighet och trafiksäkerhet för alla gång- och fordonstrafikanter under vinterförhållanden.Objekten avser vinterväghållning, vägar och GC-vägar samt övriga ytor enligt kartmaterial från beställarna inom Hylte kommun. Omfattningen kan öka/minska under avtalstiden.

Upphandlingen är indelad i 10 st områden enligt nedan:

Hyltebruk, område 1

Hyltebruk, område 2

Unnaryd, område 1

Unnaryd, område 2

Torup och Rydöbruk, område 1

Torup och Rydöbruk, område 2

Kinnared, område 1

Brännögård, Drängsered och Kinnared, område 2

Landeryd och Långaryd, område 1

Landeryd och Långaryd, område 2

Färgförklaring av färgmarkeringar i kartor och prisbilaga:

Område 1 enligt respektive karta

Röd - Hyltebostäders fastigheter

Gul - Kommunala fastigheter

Område 2 enligt respektive karta

Grön - kommunala gator och vägar

Mörkblå - Gång- och cykelbanor

Ljusblå - VA-anläggningar, deponier, ÅVC:er etc

Anbud kan lämnas på enstaka, eller samtliga områden (totalt 10 st olika områden). Beställarna kan komma att teckna avtal med en eller flera anbudsgivare.

De upphandlande myndigheterna kan inte garantera en specifik volym, utan avtalsentreprenörer ska leverera det verkliga behovet, beroende på väderförhållanden, budget samt vilka beslut som fattas hos myndigheterna.

Takvolymen för detta ramavtal under avtalstiden är 12 000 000 SEK.

AFA.22 Objektets läge

Enligt bilagor Karta och områdesindelningar, inom det geografiska området Hylte kommun.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-10-13)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2021-09-14

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

2021 SBN0150