Hylte kommun Rådgivning för nyföretagare

Rådgivning för nyföretagare

HYLTE KOMMUN, Hyltebruk

Hylte kommun inbjuder er att lämna offert på direktupphandlingen av Rådgivning för nyföretagare

Obligatoriska krav på varan

Hylte kommun genomför upphandling av konsulttjänster avseende rådgivning till de som vill starta företag eller nyligen har startat företag.

Rådgivningen ska omfatta företagsformer, affärsidé, marknad, ekonomi och budget, krav och skyldigheter, tidsplan samt kontakter till övriga partner samt uppföljning.

Rådgivningen ska vara kostnadsfri för deltagarna med undantag för eventuella kurser/utbildning.

Uppföljning (enskilt företag) av befintlig rådgivning till nya företag ska ske och informationen överlämnas till näringslivsenheten årligen.

Anbudsgivaren ska ha mycket god kännedom, erfarenhet och kunskap, om nyföretagarrådgivning samt ett befäst nätverk av lokala och regionala samt nationella samarbetspartners.

Anbudsgivaren ska vara kopplat/medlem till/i NyföretagarCentrum Sverige.

Volym

Kommunen avsätter en budget om maximalt 55.000 SEK per år avseende rådgivning för nyföretagare.

Period

Avtalets planerade avtalstid är fyra (4) år. Kommunen har möjlighet att säga upp avtalet, utan specifik orsak, med en uppsägningstid av tre (3) månader. Avtalet löper dock minst i två (2) år.

Vid den planerade avtalstidens utgång upphör avtalet att gälla utan föregående uppsägning. Avtalet gäller från det att det undertecknats av båda parter, dock tidigast från och med planerad avtalsstart

Målgrupp

Uppdraget enligt kravspecifikationen ska ske till enskilda individer som vill starta företag.

Mål

Målet med uppdraget är att upphandlad leverantör ska förbättra förutsättningarna för de som

vill starta företag, öka överlevnadsgraden hos de företag som genomgått rådgivning.

Möten

Leverantören ska kostnadsfritt medverka vid erforderligt antal möten, fysisk och på distans, avseende avtalsstart samt avtalsuppföljning.

Statistik

Leverantören ska på begäran, kostnadsfritt förse Kommunen med statistik. Statistik ska tillhandahållas elektroniskt.

Kvalificeringskrav på leverantör

Anbudsgivaren och ska uppfylla i Sverige eller i hemlandet ställda krav avseende registrerings-, skatte och avgiftsskyldigheter.

Anbudsgivare ska även:

- vara registrerad i aktiebolags- eller handelsregister.

- inneha giltig F-skattsedel.

- kunna styrka registrering för mervärdesskatt eller styrka att de är undantagna mervärdesskatt i enlighet med 3 kap, 4§ Mervärdesskattelagen.

- försäkra att skäl för uteslutning för deltagande i upphandlingen ej föreligger enligt 13 kap. 1-3§§ LOU.

Kontroll av ovanstående kommer att ske genom att upphandlande myndighet inhämtar uppgifter från Skatteverket och/eller annan myndighet.

Utländska anbudsgivare/underleverantörer ska på anmodan komplettera anbudet med intyg från behörig myndighet i det land där anbudsgivaren/underleverantörer är etablerad som visar att anbudsgivaren/underleverantörer är registrerad och har betalt föreskrivna skatter och avgifter. Utländska anbudsgivare/underleverantörer ska senast vid avtalsstart inneha giltig F-skattesedel.

Kompetens- och resursbas

Anbudsgivaren ska inneha och visa att de har dokumenterade resurser och kompetens att utföra uppdraget genom en kortfattad beskrivning av det anbudsgivande företaget och ev. underleverantörer.

Den upphandlande myndigheten avgör om det anbudsgivande företaget anses inneha tillräcklig kompetens- och resursbas.

Referensuppdrag

Anbudsgivare ska under de 3 senaste åren ha genomfört minst två (2) motsvarande uppdrag. Detta dokumenteras genom uppgifter i bifogad bilaga - Bilaga 1 - referensuppdrag.

Referensuppdrag ska vara motsvarande vad kommunen efterfrågar i upphandlingsdokumenten.

Kommunen förbehåller sig rätten att bedöma vad som anses utgöra motsvarande uppdrag.

Kommunen förbehåller sig vidare rätten att använda s.k. egenreferens (dvs. tidigare erfarenhet av anbudsgivaren). Denna referens kommer att behandlas lika externa referenser.

Egenreferensen kommer i förekommande fall att ersätta Bilaga 1 – referensuppdrag.

Tillgång till andra företags kapacitet

Av 14 kap. 6 § LOU framgår att en leverantör kan åberopa annat företags ekonomiska, tekniska och yrkesmässiga kapacitet. Saknar anbudet bevis på detta kommer Kommunen i förekommande fall begära in detta. Av beviset ska framgå att anbudsgivaren kommer att förfoga över det andra företagets kapacitet när avtalet fullgörs.

Det åberopade företaget ska uppfylla ovan ställda krav på registrering, avsaknad av skäl för uteslutning samt relevant ekonomisk och teknisk/yrkesmässig kapacitet.

Dokument som bifogas med anbud:

- Bilaga 1 - referensuppdrag

- Bilaga 2 - Pris

- Beskrivning av anbudsgivande företag och ev. underleverantörer där resurser, kompetens och koppling till Nyföretagarcentrum framgår. Max 2 a4.

Leveranstid:

Uppdraget ska påbörjas omgående.

Pris:

Anges i SEK exklusive moms

Samtliga kostnader för uppdraget ska ingå i offererat pris, kostnader för t.ex. lokal, material, arbetstid, arbetsledning, lärarfortbildning, planering med kommunen, resor och traktamente. Inga andra kostnader får tillkomma utan godkännande av kommunen.

Pris ska lämnas i bifogad bilaga 2-Pris

Frågor och svar

Sista dagen för frågor och svar är 2023-04-05.

Alla frågor och svar ska ställas/lämnas via systemet Visma direktupphandlingar.

Sista dag för att lämna offert

Offerten ska vara oss tillhanda senast 2023-04-07.

Offerten lämnas via systemet Visma direktupphandlingar.

Offertens giltighet

Offerten ska vara giltigt i tre månader från dag för sista anbudsdag.

Upphandlande myndighet

Hylte kommun (org.nr. 212000-1207). Den upphandlande myndigheten benämns "beställaren" i detta underlag.

Upphandlingsförfarande

Upphandlingen genomförs som en direktupphandling.

Offertprövning

Utvärderingsgrund bästa förhållandet mellan pris och kvalitet:

Samtliga obligatoriska krav ska vara uppfyllda.

Val av leverantör sker genom en helhetsbedömning av pris och kvalitet som är kopplat till tidigare genomförda uppdrag av liknade art där erfarenhet och kvalitet är avgörande.

Krav på registreringar mm

Offertlämnare ska vara registrerade för redovisning av mervärdesskatt och inneha F-skattebevis samt vara fri från skulder för skatter och andra sociala avgifter. I det fall anbudsgivaren avser att använda underleverantörer ska även dessa företag uppfylla ställda krav. 

Kommunen inhämtar och bedömer offertlämnarens kreditvärdighet med hjälp av Betalkontroll. Offertlämnaren ska inneha en riskklass/rating motsvarande minst rating 40 enligt Creditsafe. 

Teknisk och yrkesmässig kapacitet

Offertlämnare ska inneha och visa att de har dokumenterade resurser, kompetens och erfarenhet att utföra uppdraget. Detta ska framgå i en kortfattad beskrivning av det anbudsgivande företaget och kan begäras på anmodan.

Offertlämnare ska vara verksam inom efterfrågat område och ska med minst en referens, gärna flera, kunna styrka erfarenhet av genomförda uppdrag. Uppdragen ska motsvara den tjänst som beskrivs i detta underlag och ska ha utförts under de tre senaste åren. Detta kan komma att begäras in på anmodan.

Avtal

Bindande avtal mellan parterna uppstår först sedan beställaren och leverantören undertecknat särskilt upprättade skriftliga kontrakt.

Uppförandekod

Hylte kommun lägger stor vikt vid social och etisk hänsyn.

Därför har kommunen som krav att följande krav ska uppfyllas för att få bli leverantör till Hylte kommun

- Arbets- och anställningsvillkor ska vara i enlighet med svenska kollektivavtal.

- Leverantören ska ge lika lön för lika arbete, gäller så väl kön som etnicitet.

- Ingen diskriminering får förekomma, varken vid rekrytering eller arbetsuppgifter.

- Arbetstagare ska ha rätt att gå med i föreningar så som t.ex. fackliga förbund (föreningsfrihet).

- Leverantören ska arbeta enligt ILO:s kärnkonventioner gällande socialt och etiskt ansvarstagande.

- Leverantören ska arbeta enligt FN:s Global Compact grundprinciper gällande mänskliga rättigheter och arbetsrätt.

- Leverantören ska erbjuda praktik eller traineeplats till personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Genom att lämna offert i denna direktupphandling accepterar samtidigt offerlämnaren att samtliga krav enligt uppförandekoden efterlevs under hela avtalstiden.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-04-07)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2023-03-24

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

2023 KS0107