Hylte kommun Lätt lastbil med påbyggt skåp

Lätt lastbil med påbyggt skåp

HYLTE KOMMUN, Hyltebruk

Hylte kommun inbjuder er att lämna offert på direktupphandlingen av Lätt lastbil med skåp.

Allmän information

Härmed inbjuder Hylte Kommun 212000-1207 till offertlämning för en ny Lätt lastbil med skåp som skall användas till vår matdistribution i kommuen. Innermått påbyggnad (mm):

Höjd minst 2100 mm, Bredd minst 2100 mm 

Lastutrymme längd minst 4300 mm.

I offerten skall man utgå från att bilen rullar 4000 mil / år

Allmäna krav:

Samtliga krav på fordonet återfinns i Bilaga 1. Svarslista

Service och reparationer:

Hylte Kommun kommer att teckna ett fullserviceavtal enligt tillverkarens föreskrifter med avtalstid på 3år med möjlighet till förlängning 1+1år med max förlängning på ett år i taget om beställaren påkallar det.

Utbyte av förslitningsdetaljer typ: batterier, torkarblad, glödlampor, bromsbelägg/bromsskivor/trummor, remmar, vätskor, oljor, filter etc. skall ingå.

Hylte kommun har stort behov av sina fordon. Snabb och närliggande service och reparationer är därför ett stort behov då kommunen inte kan vara utan bil. Hylte Kommun ska också ha låg miljöpåverkan och vara kostnadseffektiva enligt politiska beslut.

Service, reparationer, garantiåtaganden och skadereperationer ska erbjudas av anbudsgivaren, på en verkstad inom rimligt avstånd från kommunens centralort, Hyltebruk, max 55 kilometer resväg mätt från Storgatan 8, Hyltebruk (Kommunhuset) där beställaren lämnar bilen. Om anbudsgivaren har en verkstad som är bortom 55 km så finns möjlighet att anbudsgivare kan hämta och därefter lämna tillbaka bilen på plats i Hylte kommun. Detta ska då ingå i anbudspriset.

Reparationer beroende på skador som är förorsakade av kommunen på grund av vårdslöshet skall ej ingå.

Vid beställning av bilar, kan körsträcka/år komma att ändras, då bilarna har olika körområde och nyttjande. Fullserviceavtalet faktureras halvårsvis i efterhand.

Fast pris gäller under hela avtalsperioden på fullservice. 

Prisreglering sker vid en eventuell förlängning av serviceavtal. 

Lånebil ska erbjudas under tiden för service och reparationer. 

Finansiering

Beställaren ämnar finansiera och överlåta köp av fordon till 3:e part. Anbudsgivaren följer Hylte Kommuns anvisningar vid upprättande av leasingavtal/lån med Hylte Kommuns upphandlade finansbolag/bank

Restvärde

Leverantören ska ange ett garanterat restvärde på fordonet, baserat på 48 månaders användning. 

Pris:

Anges i SEK exklusive moms och lämnas i Bilaga 1. Svarlista Leverantör.

Frågor och svar

Sista dagen för frågor och svar är 2022-05-24

Alla frågor och svar ska ställas/lämnas via systemet Visma direktupphandlingar.

Sista dag för att lämna offert

Offerten ska vara oss tillhanda senast 2022-05-26

Offerten lämnas via systemet Visma direktupphandlingar.

Offertens giltighet

Offerten ska vara giltigt i sex månader från dag för sista anbudsdag.

Kontaktpersoner

Nedan angivna kontaktpersoner är parternas avtalsföreträdare i övergripande frågor. Parterna kan där behov påkallar utse andra personer med uppgift att vara Beställarens och Leverantörens företrädare vid genomförandet av delar av avtalat åtagande.

Beställarens avtalsansvarig:

Johan Fredriksson

Hylte Kommun

Telefon: 072-9658196

E-post: johan.fredriksson2@hylte.se

Beställarens ansvarig kommersiella frågor:

Mathilda Kristiansson

Upphandlare

Hylte Kommun

Telefon: 0345-18408

E-post: mathilda.kristiansson@hylte.se

Leverantörens kontaktperson/kontaktpersoner:

Uppföljning av avtal

Uppföljningsmöten kan komma att ske två (2) gånger/år (eller; vid behov), med för avtalet utsedda kontaktpersoner. Beställaren initierar till dessa möten som ska hållas på plats i Hylte kommun och ingå i priset om Beställaren har behovet.

Leverantören är skyldig att på anmodan från Beställaren redovisa att Leverantörens åtaganden uppfylls. Redovisningen ska ske på det sätt och inom den tid som Beställaren begär om detta inte är oskäligt. Leverantören är även skyldig att möjliggöra för Beställaren att själva eller genom ombud kontrollera på plats att kraven uppfylls.

Skulle Beställaren ha befogad anledning att misstänka att åtagandena inte uppfylls är Leverantören skyldig att genom egen utredning visa att den uppfyller dessa krav. Uppfylls ej kraven får Beställaren begära rättelse. Sker ej rättelse, eller rättelsen är bristfällig, har Beställaren rätt till prisavdrag, uppsägning eller hävning av avtalet

Statistik

Statistik ska lämnas när så begärs skyndsamt på anmodan enligt följande:

Antal verkstadsbesök totalt och per bil

Antal garanti-åtgärder per bil (registreringsnummer)

Kostnad per åtgärd

Upphandlande myndighet

Hylte kommun (org.nr. 212000-1207). Den upphandlande myndigheten benämns "beställaren" i detta underlag.

Upphandlingsförfarande

Upphandlingen genomförs som en direktupphandling.

Offertprövning:

Utvärdringsgrund lägsta pris:

Samtliga obligatoriska krav ska vara uppfyllda. Offert med lägst pris antas.

Begränsad kontroll tillämpas vilket betyder att anbud med lägst pris utvärderas först.

Krav på registreringar mm

Offertlämnare ska vara registrerade för redovisning av mervärdesskatt och inneha F-skattebevis samt vara fri från skulder för skatter och andra sociala avgifter. I det fall anbudsgivaren avser att använda underleverantörer ska även dessa företag uppfylla ställda krav. 

Kommunen inhämtar och bedömer offertlämnarens kreditvärdighet med hjälp av Betalkontroll. Offertlämnaren ska inneha en riskklass/rating motsvarande minst rating 40 enligt Creditsafe. 

Teknisk och yrkesmässig kapacitet

Offertlämnare ska inneha och visa att de har dokumenterade resurser, kompetens och erfarenhet att utföra uppdraget. Detta ska framgå i en kortfattad beskrivning av det anbudsgivande företaget och kan begäras på anmodan.

Offertlämnare ska vara verksam inom efterfrågat område och ska med minst en referens, gärna flera, kunna styrka erfarenhet av genomförda uppdrag. Uppdragen ska motsvara den tjänst som beskrivs i detta underlag och ska ha utförts under de tre senaste åren. Detta kan komma att begäras in på anmodan.

Avtal

Bindande avtal mellan parterna uppstår först sedan beställaren och leverantören undertecknat särskilt upprättade skriftliga kontrakt.

Uppförandekod

Hylte kommun lägger stor vikt vid social och etisk hänsyn.

Därför har kommunen som krav att följande krav ska uppfyllas för att få bli leverantör till Hylte kommun

- Arbets- och anställningsvillkor ska vara i enlighet med svenska kollektivavtal.

- Leverantören ska ge lika lön för lika arbete, gäller så väl kön som etnicitet.

- Ingen diskriminering får förekomma, varken vid rekrytering eller arbetsuppgifter.

- Arbetstagare ska ha rätt att gå med i föreningar så som t.ex. fackliga förbund (föreningsfrihet).

- Leverantören ska arbeta enligt ILO:s kärnkonventioner gällande socialt och etiskt ansvarstagande.

- Leverantören ska arbeta enligt FN:s Global Compact grundprinciper gällande mänskliga rättigheter och arbetsrätt.

- Leverantören ska erbjuda praktik eller traineeplats till personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Genom att lämna offert i denna direktupphandling accepterar samtidigt offerlämnaren att samtliga krav enligt uppförandekoden efterlevs under hela avtalstiden.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-05-26)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2023-05-16

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

2023 SBN0074