Elcyklar

HYLTE KOMMUN, Hyltebruk

Hylte kommun inbjuder er att lämna anbud på direktupphandlingen av 3 st elcyklar

Allmän information

Omsorg i Hemmet Hylte är en verksamhet inom Hylte Kommun som tillhandahåller omsorg till kommunens omsorgstagare.

För att smidigt kunna ta sig runt vill Omsorg i Hemmet köpa in elcyklar. Omsorg i Hemmet har behov av 3 stycken cyklar beroende på utformning och pris som erbjuds.

Obligatoriska krav på varan:

- Cyklarna ska vara 28"

- Ska finnas korg fram och väska bak på sidan.

- Cyklarna ska levereras med både sommar- och vinterdäck.

- Cyklarna ska uppfylla "lagen om mörkercykling".

- Cyklarna ska levereras med hjälmar och regncape.

- Cyklarna ska vara hopmonterade vid leveranstillfället.

- Säker och bra låsning för både batterier och själva cykeln för att förhindra stöld under besök hos       omsorgstagare.

- Cykeln måste ha en räckvidd på minst 4 mil per laddning

- Cyklarna ska vara enkla att höja/sänka utan verktyg

- Cykeln ska ha fotbroms

- Service på cykeln och batteriet ska ingå.

- Ramen behöver vara låg och lätt att komma på och av utan att ramen försvårare eller hindrar.

- Reservdelar till el-cyklarna behöver finnas tillgängliga under en längre tid framöver.

Leveranstid:

Påbörjas snarast, snabb leverans premieras.

Pris:

Anges exklusive moms.

Frågor och svar

Sista dagen för frågor och svar är 2022-05-25

Frågor och svar ställt/lämnas via systemet Visma direktupphandlingar

Sista anbudsdag

Anbudet ska vara oss tillhanda senast 2022-06-01 

Anbud lämnas via systemet Visma direktupphandlingar.

Anbudets giltighet

Anbudet ska vara giltigt i tre månader från dag för sista anbudsdag.

Upphandlande myndighet

Hylte kommun (org.nr. 212000-1207). Den upphandlande myndigheten benämns "beställaren" i detta underlag.

Upphandlingsförfarande

Upphandlingen genomförs som en direktupphandling.

Anbudsprövning:

Lägsta pris avgör. Samtliga obligatoriska krav ska vara uppfyllda. Begränsad kontroll tillämpas vilket betyder att anbud med lägst pris utvärderas först.

Krav på registreringar mm

Anbudsgivare ska vara registrerade för redovisning av mervärdesskatt och inneha F-skattebevis samt vara fri från skulder för skatter och andra sociala avgifter. I det fall anbudsgivaren avser att använda underleverantörer ska även dessa företag uppfylla ställda krav.

Teknisk och yrkesmässig kapacitet

Anbudsgivare ska inneha och visa att de har dokumenterade resurser, kompetens och erfarenhet att utföra uppdraget. Detta ska framgå i en kortfattad beskrivning av det anbudsgivande företaget och kan begäras på anmodan.

Anbudsgivaren ska vara verksam inom efterfrågat område och ska med minst en referens, gärna flera, kunna styrka erfarenhet av genomförda uppdrag. Uppdragen ska motsvara den tjänst som beskrivs i detta underlag och ska ha utförts under de tre senaste åren. Detta kan komma att begäras in på anmodan.

Avtal

Bindande avtal mellan parterna uppstår först sedan beställaren och leverantören undertecknat särskilt upprättade skriftliga kontrakt.

Etisk uppförandekod

Mänskliga rättigheter i arbetslivet är idag en del av den offentliga upphandlingen, mycket på grund av att en stor andel av de varor och tjänster som köps till offentlig sektor har sitt ursprung på världsmarknaden. Etisk upphandling utgör därför ett viktigt värdeskapande bidrag till den offentliga sektorns inköp.

I grunden handlar det om att fokus för den offentliga upphandlingen flyttas från att enbart omfatta pris och kvalitet till att också inkludera aspekter som miljö och socialt ansvar. Bakgrunden är de senaste decenniernas globalisering. Allt fler varor som vi konsumerar i den rika världen tillverkas i omvärlden, ofta i fattiga utvecklingsländer. Den digitala revolutionen har även inneburit att allt fler tjänster kan utföras på långt avstånd från uppdragsgivaren.

Den ökande handeln har gynnat den ekonomiska tillväxten i flera fattiga länder, framför allt i Asien. Syftet med att ställa sociala och etiska krav på leverantörer är att undvika missförhållanden på arbetsplatserna. En del av strategin för att förbättra villkoren är därför att ställa krav vid offentlig upphandling som gäller oberoende på var kontrakterad leverantör har sitt säte.

Hylte kommun lägger vikt vid etisk och social hänsyn vid upphandling.  Detta innebär att Hylte kommun vid upphandling ställer krav på att delges information om bland annat arbetsvillkor, jämställdhetsarbete, social integration, tillgänglighet och mångfald. Då i form av en arbetsmiljöpolicy som ska finnas när avtalet inleds.

Arbetsmiljöpolicyn kan komma att begäras på anmodan.

Genom att synliggöra dessa faktorer kan Hylte kommun som en upphandlande myndighet bidra till att öka delaktigheten för frågor av denna karaktär i samhället.

Genom att lämna anbud i denna upphandling accepterar samtidigt anbudsgivaren den Etiska uppförandekoden.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-06-01)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2022-05-16

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

2022 ON0057