Hylte kommun Distribution av fakturor

Distribution av fakturor

HYLTE KOMMUN, Hyltebruk

Hylte kommun inbjuder er att lämna offert på direktupphandlingen av Distribution av fakturor

Allmän information

Kommunens kundreskontrasystem skapar filer på fakturor som skall skickas med olika distributionssätt. Vi söker en ny leverantör som kan sköta denna hantering. Det ska både printas fysiska brev och postas men även kunna skickas elektroniskt till vår wanoperatör Inexchange samt e-faktura till bank. 

Obligatoriska krav på varan:

Vi ska kunna skicka fakturor via brev, e-faktura, sve-faktura samt peppol.

Leveranstid:

Påbörjas snarast, genomfört och godkänt innan juni 2023.

Pris:

Anges i SEK exklusive moms.

Frågor och svar

Sista dagen för frågor och svar är 2023-04-25

Alla frågor och svar ska ställas/lämnas via systemet Visma direktupphandlingar.

Sista dag för att lämna offert

Offerten ska vara oss tillhanda senast 2023-04-30

Offerten lämnas via systemet Visma direktupphandlingar.

Offertens giltighet

Offerten ska vara giltigt i tre månader från dag för sista anbudsdag.

Upphandlande myndighet

Hylte kommun (org.nr. 212000-1207). Den upphandlande myndigheten benämns "beställaren" i detta underlag.

Upphandlingsförfarande

Upphandlingen genomförs som en direktupphandling.

Offertprövning

Utvärderingsgrund bästa förhållandet mellan pris och kvalitet:

Samtliga obligatoriska krav ska vara uppfyllda.

Val av leverantör sker genom en helhetsbedömning av pris och kvalitet som är kopplat till tidigare genomförda uppdrag av liknade art där erfarenhet och kvalitet är avgörande.

Krav på registreringar mm

Offertlämnare ska vara registrerade för redovisning av mervärdesskatt och inneha F-skattebevis samt vara fri från skulder för skatter och andra sociala avgifter. I det fall anbudsgivaren avser att använda underleverantörer ska även dessa företag uppfylla ställda krav. 

Kommunen inhämtar och bedömer offertlämnarens kreditvärdighet med hjälp av Betalkontroll. Offertlämnaren ska inneha en riskklass/rating motsvarande minst rating 40 enligt Creditsafe. 

Teknisk och yrkesmässig kapacitet

Offertlämnare ska inneha och visa att de har dokumenterade resurser, kompetens och erfarenhet att utföra uppdraget. Detta ska framgå i en kortfattad beskrivning av det anbudsgivande företaget och kan begäras på anmodan.

Offertlämnare ska vara verksam inom efterfrågat område och ska med minst en referens, gärna flera, kunna styrka erfarenhet av genomförda uppdrag. Uppdragen ska motsvara den tjänst som beskrivs i detta underlag och ska ha utförts under de tre senaste åren. Detta kan komma att begäras in på anmodan.

Avtal

Bindande avtal mellan parterna uppstår först sedan beställaren och leverantören undertecknat särskilt upprättade skriftliga kontrakt.

Uppförandekod

Hylte kommun lägger stor vikt vid social och etisk hänsyn.

Därför har kommunen som krav att följande krav ska uppfyllas för att få bli leverantör till Hylte kommun

- Arbets- och anställningsvillkor ska vara i enlighet med svenska kollektivavtal.

- Leverantören ska ge lika lön för lika arbete, gäller så väl kön som etnicitet.

- Ingen diskriminering får förekomma, varken vid rekrytering eller arbetsuppgifter.

- Arbetstagare ska ha rätt att gå med i föreningar så som t.ex. fackliga förbund (föreningsfrihet).

- Leverantören ska arbeta enligt ILO:s kärnkonventioner gällande socialt och etiskt ansvarstagande.

- Leverantören ska arbeta enligt FN:s Global Compact grundprinciper gällande mänskliga rättigheter och arbetsrätt.

- Leverantören ska erbjuda praktik eller traineeplats till personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Genom att lämna offert i denna direktupphandling accepterar samtidigt offerlämnaren att samtliga krav enligt uppförandekoden efterlevs under hela avtalstiden.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2023-04-30)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2023-04-11

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

2023-04-11