Hylte kommun Administrativa arbeten, restaurering sjön Roten

Administrativa arbeten, restaurering sjön Roten

HYLTE KOMMUN, Hyltebruk

Hylte kommun inbjuder er att lämna anbud på en direktupphandling bestående av förberedande arbeten inför restaureringen av sjön Roten väster om Södra Unnaryd till en fågelsjö. Det gäller framtagande av miljökonsekvensbeskrivning, teknisk beskrivning av en dammkonstruktion samt ansökan för en ny vattendom.

Allmän information

Historien om Sjön Roten är relativt väldokumenterad och ett antal underlagsdokument finns framtaget såsom en fågelinventering med lång historik, en rapport om möjliga positiva effekter av restaureringen, ett antal vattenprover samt en lågpunktskartering.

Konsulten arbetar i samarbete med befintlig projektgrupp, som leds av Hylte kommun. Avstämningar med projektgruppen sker månadsvis eller vid behov, projektgruppen är sammankallande till detta.

Obligatoriska krav på varan:

Konsulten ska ha dokumenterade erfarenheter av restaurering av våtmarker och/eller sjöar samt kunna nämna ett par referensobjekt om sådant efterfrågas.

En hydrologisk beräkning ska tas fram.

En teknisk beskrivning på fördämning. Leveransen blir en ritning inklusive en teknisk beskrivning på fördämning/dammkonstruktion samt utlopp, vilken är planerad i östra delen av Roten. Här ingår även att föreslå lämplig placering.

En mätning av hur mycket vegetation, vilket anges i lämplig mätenhet, som finns i Roten.

En mätning/bedömning om sjöbotten är tillräckligt stabil/hård att den är körbar med bandgående maskiner efter en vattennivåsänkning inför praktiska arbeten. 

En restaureringsplan för den praktiska restaureringen av sjön till att bli en attraktiv plats för fåglar att häcka och rasta i, samt för övrigt djurliv som insekter, groddjur och salamandrar att leva och föröka sig i.

En miljökonsekvensbeskrivning samt eventuellt övrigt material som är färdigt att sändas in till vattendomstol för ny vattendom. I det arbetet ska också en kontroll göras om det sedan tidigare finns en vattendom eller andra skyldigheter/rättigheter.

De arbeten som tas fram inom denna direktupphandling ska kunna visas upp för de konsulter som vill vara med i nästa upphandling, vilket blir inför nästa steg, de praktiska restaureringsåtgärder som ska ske i sjön och dess utlopp i Rota kanal.

Leveranstid:

Delleverans 31 mars 2023.

Slutlig leverans 31 juli 2023.

Pris:

Priset ska anges exklusive moms på hela uppdraget, inga kostnader får tillkomma i efterhand.

Frågor och svar

Sista dagen för frågor och svar är 2022-08-31.

Patrik som är kommunens representant i projektgruppen, kan ej svara på frågor under hans två semesterperioder 2022-06-24 till 2022-07-17 samt 2022-07-23 till 2022-08-07.

Frågor och svar ställt/lämnas via systemet Visma direktupphandlingar

Sista anbudsdag

Anbudet ska vara oss tillhanda senast 2022-09-09.

Anbud lämnas via systemet Visma direktupphandlingar.

Anbudets giltighet

Anbudet ska vara giltigt i tre månader från dag för sista anbudsdag.

Upphandlande myndighet

Hylte kommun (org.nr. 212000-1207). Den upphandlande myndigheten benämns "beställaren" i detta underlag.

Upphandlingsförfarande

Upphandlingen genomförs som en direktupphandling.

Anbudsprövning:

Lägsta pris avgör. Samtliga obligatoriska krav ska vara uppfyllda. Begränsad kontroll tillämpas vilket betyder att anbud med lägst pris utvärderas först.

Krav på registreringar mm

Anbudsgivare ska vara registrerade för redovisning av mervärdesskatt och inneha F-skattebevis samt vara fri från skulder för skatter och andra sociala avgifter. I det fall anbudsgivaren avser att använda underleverantörer ska även dessa företag uppfylla ställda krav.

Teknisk och yrkesmässig kapacitet

Anbudsgivare ska inneha och visa att de har dokumenterade resurser, kompetens och erfarenhet att utföra uppdraget. Detta ska framgå i en kortfattad beskrivning av det anbudsgivande företaget och kan begäras på anmodan.

Anbudsgivaren ska vara verksam inom efterfrågat område och ska med minst en referens, gärna flera, kunna styrka erfarenhet av genomförda uppdrag. Uppdragen ska motsvara den tjänst som beskrivs i detta underlag och ska ha utförts under de tre senaste åren. Detta kan komma att begäras in på anmodan.

Avtal

Bindande avtal mellan parterna uppstår först sedan beställaren och leverantören undertecknat särskilt upprättade skriftliga kontrakt.

Etisk uppförandekod

Mänskliga rättigheter i arbetslivet är idag en del av den offentliga upphandlingen, mycket på grund av att en stor andel av de varor och tjänster som köps till offentlig sektor har sitt ursprung på världsmarknaden. Etisk upphandling utgör därför ett viktigt värdeskapande bidrag till den offentliga sektorns inköp.

I grunden handlar det om att fokus för den offentliga upphandlingen flyttas från att enbart omfatta pris och kvalitet till att också inkludera aspekter som miljö och socialt ansvar. Bakgrunden är de senaste decenniernas globalisering. Allt fler varor som vi konsumerar i den rika världen tillverkas i omvärlden, ofta i fattiga utvecklingsländer. Den digitala revolutionen har även inneburit att allt fler tjänster kan utföras på långt avstånd från uppdragsgivaren.

Den ökande handeln har gynnat den ekonomiska tillväxten i flera fattiga länder, framför allt i Asien. Syftet med att ställa sociala och etiska krav på leverantörer är att undvika missförhållanden på arbetsplatserna. En del av strategin för att förbättra villkoren är därför att ställa krav vid offentlig upphandling som gäller oberoende på var kontrakterad leverantör har sitt säte.

Hylte kommun lägger vikt vid etisk och social hänsyn vid upphandling.  Detta innebär att Hylte kommun vid upphandling ställer krav på att delges information om bland annat arbetsvillkor, jämställdhetsarbete, social integration, tillgänglighet och mångfald. Då i form av en arbetsmiljöpolicy som ska finnas när avtalet inleds. Arbetsmiljöpolicyn kan komma att begäras på anmodan.

Genom att synliggöra dessa faktorer kan Hylte kommun som en upphandlande myndighet bidra till att öka delaktigheten för frågor av denna karaktär i samhället.

Genom att lämna anbud i denna upphandling accepterar samtidigt anbudsgivaren den Etiska uppförandekoden.

Sista anbudsdag
31 dagar kvar

(2022-09-09)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2022-06-21

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

2019-841