Heby kommun Konfektyr

Konfektyr

Heby kommun, HEBY

Heby kommun genomför tillsammans med Knivsta kommun, Tierps kommun,

Enköpings kommun och Östhammars kommun en upphandlingen som syftar till att tillgodose kommunernas behov av ett heltäckande sortiment av konfektyr och cafeteriaprodukter.

Heby kommun genomför tillsammans med Knivsta kommun, Tierps kommun,

Enköpings kommun och Östhammars kommun en upphandlingen som syftar till att tillgodose kommunernas behov av ett heltäckande sortiment av konfektyr och cafeteriaprodukter.

1 Syfte

Vi inbjuder er att delta i denna upphandling som genomförs av Heby kommun tillsammans med Knivsta kommun, Tierps kommun, Enköpings kommun och Östhammars kommun.

Upphandlingen syftar till att tillgodose kommunernas behov av ett heltäckande sortiment av konfektyr och cafeteriaprodukter.

1.5 Sista anbudsdag

Sista anbudsdag är 2020-10-18 23:59.

2.1 Rättelse av fel och kompletteringar av anbud

Leverantören kan inte på eget initiativ göra ändringar, i eller kompletteringar till ett anbud efter sista anbudsdag. Däremotfår köparen begära att ett anbud förtydligas eller kompletteras.

2.2 Sekretess under upphandlingen

Absolut sekretess gäller tills beslut om tilldelning fattas eller ärendet slutförts på annat sätt. En leverantör som villsekretessbelägga information även efter avslutad upphandling ska i anbudet ange vilka uppgifter som det gäller och beskriva hur leverantören skulle lida skada om uppgifterna blev offentliga. Vid begäran att få ut handlingarna gör köparen ensekretessbedömning och fattar beslut med utgångspunkt i offentlighetsprincipen. Beslutet kan överprövas i domstol, vilketinnebär att några garantier inte lämnas för att uppgifterna inte röjs.

3.1 Uteslutning av leverantör vid åsidosättande av skyldighet att betala skatter eller sociala avgifter

Köparen ska utesluta en leverantör från att delta i en upphandling om köparen genom kontroll eller på annat sätt får kännedom om att leverantören inte har fullgjort sina skyldigheter avseende betalning av skatter eller socialförsäkringsavgifter i det egna landet eller i det land där upphandlingen sker, och detta har fastställts genom ett bindande domstolsavgörande eller myndighetsbeslut som fått laga kraft.

Köparen får utesluta en leverantör från att delta i en upphandling om köparen på ett annat lämpligt sätt kan visa att deskyldigheter som avses i första stycket inte har fullgjorts.

På begäran ska leverantören tillhandahålla intyg som styrker att inget av ovanstående hinder förligger.

För kontroll av svenska leverantörer kommer köparen att hämta uppgifter om omprövningsbeslut från Skatteverket.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2020-10-18)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-09-13

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Uppsala län

Diarie-/referensnummer

KS 2020/72