Upphandlingar Slamtömning i Fagersta och Norbergs kommun

Slamtömning i Fagersta och Norbergs kommun

NORRA VÄSTMANLANDS KOMMUNALTEKNIKFÖRBUND, FAGERSTA

Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund svarar för den kommunaltekniska verksamheten åt Fagersta och Norbergs kommun som är belägna i Norra Västmanland.

Nedanstående tjänster ska ingå i avtalet.

Slam från rännstensbrunnar samt underhållsspolning av kommunens spill och dagvattennät.

Slam från fettavskiljare.

Slam från reningsverk.

Slam fån avloppspumpstationer.

Filmning av ledningar.

Sugning av rännstensbrunnar.

Rotskärning/rensning av ledningar.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2019-03-12)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-02-07

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västmanlands län

Diarie-/referensnummer

2019.5