Eslövs kommun UTV-traktor till Arbetsmarknadsenheten, Eslövs kommun

UTV-traktor till Arbetsmarknadsenheten, Eslövs kommun

Eslövs kommun

UTV-traktor till Arbetsmarknadsenheten, Eslövs kommun

1. Administrativa föreskrifter

1.1 Upphandlingsföremål

Ni inbjuds härmed att inkomma med anbud gällande UTV-traktor samt service till denna, till Arbetsmarknadsenheten inom Barn- och utbildningsförvaltningen, Eslövs kommun. Anbud ska lämnas på ny UTV-traktor.

1.2 Omfattning av uppdraget

Direktupphandlingen omfattar inköp av ny UTV-traktor enligt kravspecifikation. Uppdraget inkluderar också årlig service från och med inköpstillfället och tre (3) år framåt på upphandlad UTV-traktor.

1.3 Avtalstid

Komplett UTV-traktor enligt ställda krav ska vara Arbetsmarknadsenheten i Eslövs kommun tillhanda och levererad så snart tilldelning av upphandling är meddelad.

1.4 Upphandlingsform

Upphandlingen genomförs som en direktupphandling.

1.5 Anbudstid och anbudsinlämning

Anbud ska lämnas via Visma Direktupphandling senast 2020-11-02. Inga andra former av anbudsinlämning är tillåtna. Anbud som inkommit efter utsatt datum kommer inte att beaktas.

1.6 Anbud med alternativa utföranden

Anbud med alternativa utföranden accepteras inte.

1.7 Anbudets form och innehåll

Anbudet ska:

- Vara avfattat på svenska

- Innehålla samtliga efterfrågade uppgifter och handlingar.

Den sanningsförsäkran som återfinns sist i detta anbudsunderlag ska skrivas ut, undertecknas av behörig företrädare, scannas och medfölja anbudet.

1.8 Anbudets giltighetstid

Anbudet ska vara bindande i tre månader efter sista datum för anbudsinlämning.

1.9 Upplysningar under anbudstiden

Frågor skickas och besvaras endast via Visma Direktupphandling. Eventuella frågor ska ha inkommit senast 2020-10-23. Frågor inkomna efter detta datum kommer ej att besvaras. Frågor som är av intresse för samtliga tillfrågade anbudsgivare kommer, tillsammans med svar, att skickas ut avidentifierat.

1.10 Pris

Pris ska lämnas uppdelat på två poster:

-  Totalkostnad för inköp av traktor

-  Totalkostnad för årlig service under tre år.

Totalkostnaden ska inkludera samtliga med uppdraget förenade kostnader. Inga extra avgifter får tillkomma.

1.11 Utvärdering

Den leverantör vars anbud är det ekonomiskt mest fördelaktiga för Eslövs kommun kommer att tilldelas kontraktet.

Anbudet utvärderas på följande grund

- pris

I det fall flera anbud har samma anbudssumma kommer Eslövs kommun att avgöra tilldelning genom lottning.

1.12 En eller flera leverantörer

Eslövs kommun avser att teckna avtal med leverantör.

1.13 Tilldelningsbeslut

Beslut om tilldelning av kontrakt kommer att skickas ut per e-post, genom Visma Direktupphandling, till samtliga anbudsgivare så fort utvärderingen är klar. Det är upp till anbudsgivaren att bevaka inkorgen under upphandlingsförfarandet, varför det är viktigt att angiven e-postadress når behörig och i ärendet väl insatt person.

1.14 Avbrytande av direktupphandling

Eslövs kommun förbehåller sig rätten att avbryta direktupphandlingen om anbud överstiger budgeterade medel eller med anledning av ändrade politiska beslut eller av övriga sakliga skäl.

1.15 Sekretess

När direktupphandlingen är avslutad upphör den absoluta anbudssekretessen. Anbudsgivare som önskar att sekretess ska råda efter denna tidpunkt, ska skriftligen inkomma med en begäran om sekretess, innehållande en precisering av vilka uppgifter som avses, samt vilken skada som skulle åsamkas anbudsgivaren om uppgifterna röjs. Observera att skälen måste ha stöd av Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) för att kommunen i sin sekretessprövning ska kunna beakta begäran. Kommunen kan inte garantera att begärd information sekretessbeläggs eftersom en självständig sekretessprövning företas vid varje tillfälle en handling begärs ut.

2. Kvalificeringskrav

2.1 Komplett och undertecknat anbud

Anbudsgivaren ska inkomma med samtliga av kommunen efterfrågade uppgifter. Den sanningsförsäkran som återfinns sist i förfrågningsunderlaget ska skrivas ut, fyllas i, scannas och bifogas övriga handlingar inom utsatt tid.

2.2 Uteslutningsgrunder

Anbudsgivaren ska uteslutas från deltagande i direktupphandlingen om någon av de situationer som anges i LOU föreligger. Kravet gäller även underleverantör om sådan anlitas. Genom att underteckna anbudet intygar anbudsgivaren att omständigheterna enligt 13 kap 1-3§§ LOU (2016:1145) inte föreligger.

2.3 F-skatt mm.

Anbudsgivaren ska vara registrerad för F-skatt. Anbudsgivaren ska därmed också uppfylla lagenligt ställda krav avseende sina skatte- och avgiftsskyldigheter. Eslövs kommun kontrollerar detta.

2.4 Teknisk och yrkesmässig kapacitet

Anbudsgivaren ska inneha dokumenterade resurser och erforderlig kompetens för att kunna utföra uppdraget på ett professionellt sätt gentemot kommunen. Som bevis på ovanstående ska anbudsgivare till anbudet bifoga följande information:

1. En kort presentation av anbudsgivaren, max 2 A4-sidor, innehållande: affärsidé, organisation och ledning, översiktlig kompetensbild/-struktur och geografisk etablering. Presentationen ska bifogas anbudet i separat bilaga.

3. Krav på varan/tjänsten

3.1 Kapacitet och utförande

UTV-traktor ska ha följande utförande och kapacitet:

Körkortskrav: AM

Flakmått: Mini 1140 mm längd, 1300 mm bredd, 300 mm djup

Motor: 4 takts diesel, minst 20 hästkrafter

Växellåda: Automatväxlad, fram/bak, hög/låg, 4 hjulsdrift med DIF spärr

Styrning: Servo

Chassi: Delad fram och bakaxel med separat fjädring

Dragvikt: Bogseringskapacitet minst 900 kg

Bränsle: Diesel och HVO100

Bränsletank: Minst 40 liter

Hytt: Sluten hytt med öppningsbara sidorutor/framruta samt defroster som värms via motorns kylsystem.

Bälte: 3-punkts bälten

Förslutningsbart förvaringsutrymme i hytten: Minst 50 liter

Däck: För väganvändning

Instrumentpanel: Digital instrumentpanel som minst visar bränslenivå och hastighet

Blixtljus: Fram och bak

Vinsch: Handkontroll med minst 2 meter kabel

3.2 Service och garantier

Fullständiga garantier ska medfölja köpet. 

Vid service ska traktorn hämtas samt återlämnas av säljpart. Lånetraktor motsvarande kapacitet enligt 3.1 ska utan kostnad erbjudas vid service- och lagningstillfällen.

Service ska genomföras årligen.

4. Utvärderingsmetod

Den leverantör vars anbud är det ekonomiskt mest fördelaktiga för kommunen kommer tilldelas kontraktet.

Utvärdering sker på följande grund:

- pris

För att ett anbud ska utvärderas ska anbudet ha inkommit inom föreskriven tid samt uppfylla ställda krav som återfinns i förfrågningsunderlaget. Ofullständiga anbud eller anbud som innehåller oriktiga uppgifter kan komma att förkastas.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-11-02)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2020-10-08

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

GoV 2020.0347