Eslövs kommun Mejeri till stora enheter

Mejeri till stora enheter

Lunds kommun, Lund

Typ av avtal

Ramavtal varor

Upphandlingsform

Upphandlingen genomförs enligt lag om offentlig upphandling (2016:1145) LOU med användande av ett Öppet förfarande

Anbudets form och innehåll

Anbudet:

Ska lämnas elektroniskt i systemet TendSign via webbplats www.tendsign.com

Ska vara skrivet på svenska

Om anbudsgivaren avstår från att svara på något av de ställda kraven kommer detta att tolkas som att kravet inte kan uppfyllas eller att kravet inte accepteras.

Löptid

Avtalets startdatum är 2020-11-01Avtalet gäller till och med 2022-10-31

Efter avtalstidens utgång upphör avtalet att gälla utan föregående uppsägning om avtalet inte är förlängt enligt gällande förlängningsklausul. Avtalet kan förlängas upp till två (2) år, ett (1) år i taget, med oförändrade villkor om Köparen så begär. Avisering om önskad förlängning ska ske skriftligen senast sex (6) månader före avtalstidens utgång.

Mejeri till stora enheter till ett värde av 15 000 000 SEK per år.

Sista anbudsdag
64 dagar kvar

(2020-09-11)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-05-17

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

KS 2019/0578