Eslövs kommun Mark- och anläggningsarbeten, ramavtal

Mark- och anläggningsarbeten, ramavtal

Eslövs Bostads AB, ESLÖV

Upphandlingen gäller ramavtal avseende mark- och anläggningsarbeten inom Eslövs Bostads AB:s fastighetsbestånd.

Nedan anges exempel på vad uppdragen kan komma att innefatta

Grävning / rörläggning / håltagning

Läggning och justering av asfalt, brunnar, kantsten, marksten och olika typer av markytor etc

Trädfällning / stubbfräsning

Plantering

Anläggning av planteringsytor, gräsytor inklusive garantiskötsel

Plantering av träd och buskar inklusive garantiskötsel

Lekplatser, lekplatsutrustning

Staketmontage

Förnyad konkurrensutsättning för uppdrag vars värde överstiger 20 prisbasbelopp

Uppskattad årsvolym är ca 2 000 000 kronor/år exklusive mervärdeskatt. Volymen är ingen garanti utan kan över- eller understigas under avtalstiden. Beställaren kan inte förbinda sig att ta ut någon bestämd kvantitet. Anbudsgivaren ska leverera det verkliga behovet av tjänster.

ebo äger för närvarande fastigheter som innehåller ca 1850 bostäder, 3 lokaler med storkök, ca 350 lägenheter för äldreomsorg samt ca 30 000 kvm lokaler av olika slag. För mer information om ebo se http://www.ebo.se

Deltagande myndigheter i denna upphandling är även ebos eventuella framtida dotterbolag

Beställaren kommer att teckna kontrakt med två entreprenörer.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-11-22)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-10-24

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

19/12