Eslövs kommun KS 2022/1095 Läromedel

KS 2022/1095 Läromedel

Lunds kommun, Lund

Avtalet omfattar behovet av samtliga förekommande typer av förlagsutgivet material för undervisning i svenska skolor (skolbibliotek omfattas ej av denna upphandling) såsom läroböcker, andra läromedel och elektroniska böcker. Ett läromedel kan vara tryckt eller digitalt eller både och.

Lunds kommun, Upphandlingsenheten avser upphandla ramavtal för behovet av läromedel för följande kommuner: Lund, Eslöv samt Svalöv.

- Observera att frågor ej kommer att besvaras under perioden 2022-12-22 till och med 2023-01-05

Sista anbudsdag

Anbud ska vara beställaren tillhanda senast 2023-02-10

Avtalet omfattar behovet av samtliga förekommande typer av förlagsutgivet material för undervisning i svenska skolor (skolbibliotek omfattas ej av denna upphandling) såsom läroböcker, andra läromedel och elektroniska böcker. Ett läromedel kan vara tryckt eller digitalt eller både och.

Översiktlig uppdragsbeskrivning

Lunds kommun, Upphandlingsenheten avser upphandla ramavtal för behovet av läromedel för följande kommuner: Lund, Eslöv samt Svalöv.

Upphandlingen omfattar behovet av samtliga förekommande typer av förlagsutgivet material för undervisning i svenska skolor såsom läroböcker och andra läromedel, tryckta samt digitala.

Digitala tjänster eller program som fungerar som hjälpmedel för elever i deras lärsituation, t.ex. talsyntes eller läs- och skrivverktyg av olika slag, betraktas inte som läromedel och licenser för denna typ av tjänster omfattas inte av denna upphandling. Litteratur till skolbibliotek omfattas inte heller av denna upphandling.

Leverantören ska vara en förmedlare av läromedel och ha stor bredd och djup i sitt sortiment. Med bredd och djup avses dels att leverantören i sitt sortiment ska ha medier på svenska och de utländska språk som förekommer inom förskola, grundskolan och gymnasium så att undervisningen kan uppfylla läroplaner och undervisningsområden, och dels att sortimentet med avseende på titelbredd och språk ska svara mot det behov som kan förekomma inom undervisning på vuxenutbildning, särskola, förskola, svenska för invandrare (SFI) samt kompetensutveckling för lärare. Det ska vara möjligt att avropa medier som inte finns i det ordinarie sortimentet, d.v.s. en titel som inte finns i leverantörens webbutik. Leverantören ska således ha tillgång till hela marknadens sortiment.

Tillhandahållande av upphandlingsdokumenten

Upphandlingsdokumenten tillhandahålls elektroniskt via upphandlingsverktyget TendSign (se www.tendsign.com).

Frågor, svar och kommunikation om upphandlingen

Frågor:- Frågor avseende upphandlingen och/eller upphandlingsdokumenten ställs endast i Tendsign för att vara giltiga.

- Frågor avseende upphandlingen och/eller upphandlingsdokumenten ställs senast 2023-01-20

Svar:- Beställaren besvarar inkomna frågor i Tendsign senast 2023-02-01

- Observera att frågor ej kommer att besvaras under perioden 2022-12-22 till och med 2023-01-05

- Svar på inkomna frågor kommer endast att besvaras i Tendsign.

- Endast skriftliga svar publicerade i Tendsign är bindande för beställaren.

- Svar på inkomna frågor skickas via Tendsign till samtliga anbudsgivare, som laddat ned upphandlingsdokumenten i Tendsign.

Anbudsgivare som tagit del av upphandlingsdokumenten på annat sätt ansvarar själva för att ta del av svar som lämnas via Tendsign.

Anbudsgivaren ansvarar för att denne är uppdaterad och tar del av samtliga publicerade frågor och svar och andra kompletterande upplysningar som sker under annonseringstiden och att hänsyn tas till dessa i anbudet.

Notera att kommentarer från anbudsgivaren kan tolkas som reservationer vilket kan innebära diskvalificering från fortsatt utvärdering. Bilagor eller information med villkor för utförandet som finns i anbudet, men som beställaren inte har efterfrågat och/eller som inte motsvarar kravställningen, accepteras inte som en del av det antagna anbudet.

Inlämning av anbud

Anbudet: - Skall lämnas elektroniskt i systemet OPIC tendsign via webbplats www.tendsign.com- Endast elektroniska anbud accepteras.

Om anbudsgivaren avstår från att svara på något av de ställda kraven kommer detta att tolkas som att kravet inte kan uppfyllas eller att kravet inte accepteras.

Alternativa anbud

Alternativa anbud accepteras ej.

Sista anbudsdag

Anbud ska vara beställaren tillhanda senast 2023-02-10

Anbud som inte är beställaren tillhanda inom utsatt tid kommer att förkastas.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-02-10)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-12-23

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

22/71