Eslövs kommun Kompetensutveckling - Traumamedveten omsorg

Kompetensutveckling - Traumamedveten omsorg

Eslövs kommun

Upphandling av kompetensutveckling inom traumamedveten omsorg

1. Administrativa föreskrifter

1.1 Upphandlingsföremål

Ni inbjuds härmed att inkomma med anbud gällande kompetensutveckling i traumamedveten omsorg för chefer inom Barn- och utbildningsförvaltningen, Eslövs kommun.

1.2 Omfattning av uppdraget

Direktupphandlingen omfattar två dagars kompetensutveckling i traumamedveten omsorg (fortsättningsvis TMO) en utbildning under vecka 37 och en under vecka 50, 2020. Kompetensutvecklingen ska genomföras i två omgångar under veckan i grupper om cirka 35 personer. Totalt kommer cirka 70 chefer inom Barn- och utbildningsförvaltningen delta i kompetensutvecklingsinsatsen. 

1.3 Avtalstid

Kompetensutvecklingsinsatsen ska genomföras under två omgångar, ena under vecka 37 och andra under vecka 50.

1.4 Upphandlingsform

Upphandlingen genomförs som en direktupphandling.

1.5 Anbudstid och anbudsinlämning

Anbud ska lämnas via Visma Direktupphandling senast 2020-07-13. Inga andra former av anbudsinlämning är tillåtna. Anbud som inkommit efter utsatt datum kommer inte att beaktas.

1.6 Anbud med alternativa utföranden

Anbud med alternativa utföranden accepteras inte.

1.7 Anbudets form och innehåll

Anbudet ska:

-Vara avfattat på svenska

-Innehålla samtliga efterfrågade uppgifter och handlingar.

Den sanningsförsäkran som återfinns sist i detta anbudsunderlag ska skrivas ut, undertecknas av behörig företrädare, scannas och medfölja anbudet.

1.8 Anbudets giltighetstid

Anbudet ska vara bindande i tre månader efter sista datum för anbudsinlämning.

1.9 Upplysningar under anbudstiden

Frågor skickas och besvaras endast via Visma Direktupphandling. Eventuella frågor ska ha inkommit senast 2020-07-08. Frågor inkomna efter detta datum kommer ej att besvaras. Frågor som är av intresse för samtliga tillfrågade anbudsgivare kommer, tillsammans med svar, att skickas ut avidentifierat.

1.10 Pris

Ange hur pris ska lämnas:

- Pris ska lämnas som en totalkostnad enligt beskrivning

Totalkostnaden ska inkludera samtliga med uppdraget tillkommande kostnader, som till exempel resor och uppehälle. Inga extra avgifter får tillkomma under avtalstiden.

1.11 Utvärdering

Den leverantör vars anbud är det ekonomiskt mest fördelaktiga för Eslövs kommun kommer att tilldelas kontraktet.

Anbudet utvärderas på följande grund:

- pris

I det fall flera anbud har samma anbudssumma eller om flera leverantörer erhåller samma poäng i utvärderingen kommer Eslövs kommun att avgöra tilldelning genom lottning.

1.12 En eller flera leverantörer

Eslövs kommun avser att teckna avtal med en leverantör.

1.13 Tilldelningsbeslut

Beslut om tilldelning av kontrakt kommer att skickas ut per e-post, genom Visma Direktupphandling, till samtliga anbudsgivare så fort utvärderingen är klar. Det är upp till anbudsgivaren att bevaka inkorgen under upphandlingsförfarandet, varför det är viktigt att angiven e-postadress når behörig och i ärendet väl insatt person.

1.14 Avbrytande av direktupphandling

Eslövs kommun förbehåller sig rätten att avbryta direktupphandlingen om anbud överstiger budgeterade medel eller med anledning av ändrade politiska beslut eller av övriga sakliga skäl.

1.15 Sekretess

När direktupphandlingen är avslutad upphör den absoluta anbudssekretessen. Anbudsgivare som önskar att sekretess ska råda efter denna tidpunkt, ska skriftligen inkomma med en begäran om sekretess, innehållande en precisering av vilka uppgifter som avses, samt vilken skada som skulle åsamkas anbudsgivaren om uppgifterna röjs. Observera att skälen måste ha stöd av Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) för att kommunen i sin sekretessprövning ska kunna beakta begäran. Kommunen kan inte garantera att begärd information sekretessbeläggs eftersom en självständig sekretessprövning företas vid varje tillfälle en handling begärs ut.

2. Kvalificeringskrav

2.1 Komplett och undertecknat anbud

Anbudsgivaren ska inkomma med samtliga av kommunen efterfrågade uppgifter. Den sanningsförsäkran som återfinns sist i förfrågningsunderlaget ska skrivas ut, fyllas i, scannas och bifogas övriga handlingar inom utsatt tid.

2.2 Uteslutningsgrunder

Anbudsgivaren ska uteslutas från deltagande i direktupphandlingen om någon av de situationer som anges i LOU föreligger. Kravet gäller även underleverantör om sådan anlitas. Genom att underteckna anbudet intygar anbudsgivaren att omständigheterna enligt 13 kap 1-3§§ LOU (2016:1145) inte föreligger.

2.3 F-skatt mm.

Anbudsgivaren ska vara registrerad för F-skatt. Anbudsgivaren ska därmed också uppfylla lagenligt ställda krav avseende sina skatte- och avgiftsskyldigheter. Eslövs kommun kontrollerar detta.

2.4 Finansiell och ekonomisk ställning

Anbudsgivaren ska ha en god och stabil ekonomi. Anbudsgivaren ska ha minst ranking 40 enligt Creditsafe eller på annat sätt styrka företagets ekonomiska och finansiella ställning. Om anbudsgivaren har sämre ranking än 40 hos Creditsafe, finns möjlighet för anbudsgivare att på annat sätt styrka att kravet på god och stabil ekonomi är uppfyllt. I detta fall gör den upphandlande myndigheten en individuell bedömning av företagets kreditvärdighet utifrån inlämnade uppgifter.

2.5 Yrkesmässig kapacitet

Anbudsgivaren ska inneha dokumenterade resurser och erforderlig kompetens för att kunna utföra uppdraget på ett professionellt sätt gentemot kommunen. Som bevis på ovanstående ska anbudsgivare till anbudet bifoga följande information:

1. En kort presentation av anbudsgivaren, max två (2) A4-sidor, innehållande: affärsidé, organisation och ledning, översiktlig kompetensbild/-struktur och geografisk etablering. Presentationen ska bifogas anbudet i separat bilaga

2. För att styrka anbudsgivarens kapacitet ska tre (3) likvärdigt utförda uppdrag under de senaste tre (3) åren uppges. Observera att med likvärdiga uppdrag avses uppdrag från offentlig verksamhet (kommun/landsting/statlig myndighet) som minst motsvarar den storlek och omfattning av tjänsten såsom den beskrivs i detta förfrågningsunderlag.

De tre uppdragen under den senaste treårsperioden ska bifogas anbudet i separat bilaga.

För varje uppdrag ska en kontaktperson (namn, tel och e-post) anges.

Eslövs kommun kan komma att kontakta angivna kontaktpersoner för att verifiera lämnade uppgifter.

2.6 Personal

Leverantören ska tillhandahålla personal med adekvat utbildning och erfarenhet av att utföra de uppgifter som besrkivs i detta förfrågningsunderlag. Leverantören ska kunna tillhandahålla flera personer med likartad kompetens, så att möjligheterna att fullfölja uppdraget påverkas av enskild medarbetares frånvaro och arbetstoppar.

3. Krav på tjänsten

3.1 Beskrivning av verksamheten

Barn- och utbildningsförvaltningen i Eslövs kommun innefattar 28 förskolor, 14 grundskolor, en grundsärskola, en gymnasieskola, en gymnasiesärskola, kommunal vuxentutbildning, kommunens arbetsmarknadsenhet och socialtjänst för barn och unga upp till 18 år. Verksamheterna leds av cirka 70 rektorer och chefer. Det primära syftet med kompetensutvecklingen i TMO för rektorer och enhetschefer inom Barn- och utbildningsförvaltningen är att alla chefer inom förvaltningen ska få kunskap om trauma och hur detta kan påverka elevers lärande och måluppfyllelse.

3.2 Krav på innehåll i kompetensutveckings insatsen

Kompetensuutvecklingsinsatsen i TMO ska ha följande utgångspunkter och innehåll:

* Utgå från skolans uppdrag att skapa en trygg miljö för lärande genom ett gott bemötande och goda relationer till eleverna.

* Ge kunskaper om trauma och vilket bemötande och förhållningssätt som stödjer elever som varit med om trauma.

* Insatsen ska grunda sig på dr Howard Baths och dr Diana Boswells försåelseram/förhållningssätt om traumamedveten omsorg.Förhållningssättet ska utgå från grundläggande mänskliga behov som trygghet, behovet av postivia realtioner med omsorgsfulla och engagerade viktiga vuxna, samt stöd att skapa goda bemästringsstratgier (copingstrategier) som gör det lättare att hantera tankar, känslor och beteende.

* Insatsen ska vara utformad så att varje chef kan fortsätta arbetet med traumamedveten omsorg självständigt i ett långsiktigt perspektiv, efter avslutad utbidlning.

Insatsen handlar inte om behandlingsstrategier och metoder för trauma, eftersom detta ligger utanför skolans uppdrag.

Respektive utbildningsomgång ska ledas av minst två utbildare.

3.3 Målgrupp och gruppindelning för utbildninge

Cirka 70 rektorer och andra chefer inom Barn- och utbildningsförvaltningen.

3.4 Mål och förväntat resultat av utbildningen

* Deltagarna ska få verktyg för att skapa en trygg och socialt inkluderade lärandemiljö där förhållningsättet traumamedvetenhet omsorg ger all peronal på skolan ett gemensamt språk och plattform att arbeta utifrån.

* Förståelseramen traumamedveten omsorg ska kunna ge deltagarna verktyg för att på ett strukturerat och systematmiskt sätt följa upp skolans verksamhet.

* En ökad förståelse för trauma, vuxnas uppdrag och roll i skolan förändrar deltagarens förhållningssätt och arbetssätt.

* Den sträkta kompetensen integreras i skolans förhållningssätt, arbetssätt och rutiner.

Den stärkta kompetensen bidrar till att skapa en trrygg och främjande lärmiljö för nyanlända elever.

3.5 Förläggning av kompetensutvecklingsinsatsen

Kompetensutvecklingsinsatsen ska äga rum i två omgångar, ena under vecka 37 och andra under vecka 50, 2020. Målgruppen kommer vara uppdelad i två grupper om cirka 35 deltagare per grupp. Insatsen ska omfatta två efterföljande heldagar per grupp. Antal utbildningstillfällen för leverantören kommer bli fyra tillfällen.

3.6 Kommunens åtagande

Barn- och utbildningsförvaltningen inom Eslövs kommun ansvarar för:

* Gruppindelning av deltagarna

* Lokaler

* Fika

* Inbjudan

* Eventuellt kursunderlag

3.7 Beskrivning av uppdragets genomförande

Anbudgivaren ska lämna ett förslag på utbildningens innehåll och upplägg utifrån den efterfrågande tjänsten. Förslaget ska minst innehålla följande punkter som visar:

* Utformning, upplägg och innehåll i utbildningen

* Pedagogik

* Hur utbildningen är forskningsgrundad och väl beprövad

4. Utvärderingsmetod

Den leverantör vars anbud är det ekonomiskt mest fördelaktiga för myndigheten kommer att tilldelas kontraktet.

Utvärdering sker på följande grund:

- pris

För att ett anbud ska utvärderas ska anbudet ha inkommit inom föreskriven tid samt uppfylla kvalificeringskrav och ska-krav. Ofullständiga anbud eller anbud som innehåller oriktiga uppgifter kan komma att förkastas.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-07-13)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2020-06-29

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

BoF 2020.1901