Eslövs kommun Genomlysning av CU-verksamheten inom grundskolan, Eslövs kommun

Genomlysning av CU-verksamheten inom grundskolan, Eslövs kommun

Eslövs kommun

Genomlysning av central undervisningsgrupp inom Barn- och utbildningsförvaltningen, Eslövs kommun

1. Administrativa föreskrifter

1.1 Upphandlingsföremål

Ni inbjuds härmed att inkomma med anbud gällande konsult till genomlysning av central undervisningsgrupp inom grundskolan till Barn- och utbildningsförvaltningen, Eslövs kommun.

1.2 Omfattning av uppdraget

Direktupphandlingen omfattar genomlysning av befintlig organisation av kommunens centrala undervisningsgrupp inom grundskolan, samt föreslå eventuella åtgärder för att kunna möta behoven som eleverna med placering i den centrala undervisningsgruppen har.

1.3 Utbildningsverksamheten inom grundskolan, Eslövs kommun

De kommunala grundskolorna i Eslövs kommun är organiserade i Barn- och utbildningsförvaltningen (organisationsskiss finns i bilaga 1). Totalt finns 15 kommunala grundskolor i kommunen. Verksamheten för elevhälsa, modersmålsenhet och central undervisningsgrupp är egna enheter. För närvarande finns en mängd tillgängliga åtgärder inom förvaltningen för elever som är behov av stöd (bilaga 2), där central undervisningsgrupp är en av dessa.

1.4 Avtalstid och möjlighet till förlängning

Uppdraget ska genomföras under avtalsperioden som beräknas från och med 2021-01-11 till och med 2021-03-31.

1.5 Upphandlingsform

Upphandlingen genomförs som en direktupphandling.

1.6 Anbudstid och anbudsinlämning

Anbud ska lämnas via Visma Direktupphandling senast 2020-11-13. Inga andra former av anbudsinlämning är tillåtna. Anbud som inkommit efter utsatt datum kommer inte att beaktas.

1.7 Behandling av personuppgifter i samband med upphandlingsprocessen

Eslövs kommun kommer under sin upphandlingsprocess att begära in personuppgifter och behandla dem i enlighet med de krav som ställs enligt dataskyddsförordningen. Se bilaga "Behandling av personuppgifter i Eslövs kommun" (bilaga 3).

1.8 Anbud med alternativa utföranden

Anbud med alternativa utföranden accepteras inte.

1.9 Anbudets form och innehåll

Anbudet ska:

-Vara avfattat på svenska

-Innehålla samtliga efterfrågade uppgifter och handlingar.

Den sanningsförsäkran (bilaga 4) som återfinns sist i detta anbudsunderlag ska skrivas ut, undertecknas av behörig företrädare, scannas och medfölja anbudet.

1.10 Anbudets giltighetstid

Anbudet ska vara bindande i tre månader efter sista datum för anbudsinlämning.

1.11 Upplysningar under anbudstiden

Frågor skickas och besvaras endast via Visma Direktupphandling. Eventuella frågor ska ha inkommit senast 2020-11-06. Frågor inkomna efter detta datum kommer ej att besvaras. Frågor som är av intresse för samtliga tillfrågade anbudsgivare kommer, tillsammans med svar, att skickas ut avidentifierat.

1.12 Pris

Pris ska lämnas:

- Pris ska lämnas som en totalkostnad för hela uppdraget som beskrivs i denna anbudsförfrågan.

Totalkostnaden ska inkludera samtliga med uppdraget tillkommande kostnader, som till exempel resor och uppehälle. Inga extra avgifter får tillkomma under avtalstiden.

1.13 Utvärdering

Den leverantör vars anbud är det ekonomiskt mest fördelaktiga för Eslövs kommun kommer att tilldelas kontraktet.

Anbudet utvärderas på följande grund:

- bästa förhållandet mellan pris och kvalitet

I det fall flera anbud har samma anbudssumma eller om flera leverantörer erhåller samma poäng i utvärderingen kommer Eslövs kommun att avgöra tilldelning genom lottning.

1.14 En eller flera leverantörer

Eslövs kommun avser att teckna avtal med en leverantör.

1.15 Tilldelningsbeslut

Beslut om tilldelning av kontrakt kommer att skickas ut per e-post, genom Visma Direktupphandling, till samtliga anbudsgivare så fort utvärderingen är klar. Det är upp till anbudsgivaren att bevaka inkorgen under upphandlingsförfarandet, varför det är viktigt att angiven e-postadress når behörig och i ärendet väl insatt person.

1.16 Avbrytande av direktupphandling

Eslövs kommun förbehåller sig rätten att avbryta direktupphandlingen om anbud överstiger budgeterade medel eller med anledning av ändrade politiska beslut eller av övriga sakliga skäl.

1.17 Sekretess

När direktupphandlingen är avslutad upphör den absoluta anbudssekretessen. Anbudsgivare som önskar att sekretess ska råda efter denna tidpunkt, ska skriftligen inkomma med en begäran om sekretess, innehållande en precisering av vilka uppgifter som avses, samt vilken skada som skulle åsamkas anbudsgivaren om uppgifterna röjs. Observera att skälen måste ha stöd av Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) för att kommunen i sin sekretessprövning ska kunna beakta begäran. Kommunen kan inte garantera att begärd information sekretessbeläggs eftersom en självständig sekretessprövning företas vid varje tillfälle en handling begärs ut.

1.18 Upphandlingsdokumentets bilagor

Bilaga 1: Organisation Barn- och utbildningsförvaltningen, Eslövs kommun

Bilaga 2: Åtgärder för elever i behov av stöd

Bilaga 3: Behandling av personuppgifter i Eslövs kommun

Bilaga 4: Sanningsförsäkran

2. Kvalificeringskrav

2.1 Komplett och undertecknat anbud

Anbudsgivaren ska inkomma med samtliga av kommunen efterfrågade uppgifter. Den sanningsförsäkran som bifogas (bilaga 1) förfrågningsunderlaget ska skrivas ut, fyllas i, scannas och bifogas övriga handlingar inom utsatt tid.

2.2 Uteslutningsgrunder

Anbudsgivaren ska uteslutas från deltagande i direktupphandlingen om någon av de situationer som anges i LOU föreligger. Kravet gäller även underleverantör om sådan anlitas. Genom att underteckna anbudet intygar anbudsgivaren att omständigheterna enligt 13 kap 1-3§§ LOU (2016:1145) inte föreligger.

2.3 F-skatt mm.

Anbudsgivaren ska vara registrerad för F-skatt. Anbudsgivaren ska därmed också uppfylla lagenligt ställda krav avseende sina skatte- och avgiftsskyldigheter. Eslövs kommun kontrollerar detta.

2.4 Finansiell och ekonomisk ställning

Anbudsgivaren ska ha en god och stabil ekonomi. Anbudsgivaren ska ha minst ranking 40 enligt Creditsafe eller på annat sätt styrka företagets ekonomiska och finansiella ställning. Om anbudsgivaren har sämre ranking än 40 hos Creditsafe, finns möjlighet för anbudsgivare att på annat sätt styrka att kravet på god och stabil ekonomi är uppfyllt. I detta fall gör den upphandlande myndigheten en individuell bedömning av företagets kreditvärdighet utifrån inlämnade uppgifter.

2.5 Yrkesmässig kapacitet

Anbudsgivaren ska erbjuda bemanning som avdelas för detta uppdrag och som kommer finnas tillgänglig för genomlysningen under hela den avtalade tiden. Bemanningen ska uppfylla följande kompetenskrav:

- Förmåga att genomföra genomlysningsarbete samt ha en god kommunikativ förmåga.

- Erfarenhet av liknande genomförda uppdrag

Anbudsgivaren ska även kunna erbjuda back-up resurs med motsvarande kompetens och erfarenhet om detta blir aktuellt.

Som bevis på ovanstående ska anbudsgivare till anbudet bifoga följande information:

1. En kort presentation av anbudsgivaren, max 2 A4-sidor, innehållande: affärsidé, organisation och ledning, översiktlig kompetensbild/-struktur och geografisk etablering. Presentationen ska bifogas anbudet i separat bilaga

2. För att styrka anbudsgivarens kapacitet ska två (2) likvärdigt utförda uppdrag under de senaste tre (3) åren uppges. Observera att med likvärdiga uppdrag avses uppdrag från offentlig verksamhet (kommun/landsting/statlig myndighet) som minst motsvarar den storlek och omfattning av tjänsten såsom den beskrivs i detta förfrågningsunderlag, samt att uppdraget ska ha genomförts i grundskolans verksamhet. I uppdragen som anges ska även åtgärder som föreslagits i gjord utredning ha genomförts.

De två uppdragen under den senaste treårsperioden ska bifogas anbudet i separat bilaga.

För varje uppdrag ska en kontaktperson (namn, tel och e-post) anges.

Eslövs kommun kan komma att kontakta angivna kontaktpersoner för att verifiera lämnade uppgifter.

3. Krav på varan/tjänsten

3.1 Innehåll i genomlysningen

Genomlysningen av central undervisningsgruppens verksamhet ska redovisa nuläge, styrkor och utvecklingsområden samt ge konkreta förslag på åtgärder. Genomlysningen ska göras utifrån elevens förutsättningar ur ett juridisk, pedagogiskt och socialt perspektiv. Det pedagogiska och sociala perspektivet i detta sammanhanget regleras i skollagen kapitel 3 Barn och elevers utveckling mot målen.

Följande områden ska minst genomlysas i den centrala undervisningsgruppen:

- Övergripande organsiation

- Inre organisation

- Kompetens

- Lärmiljö

- Undervisning

- Delaktighet och inflytande

- Resultat

- Dokumentation

De konkreta förslagen på åtgärder ska vara evidensbaserade och forskningsbaserade.

3.2 Beskrivning av genomförande av genomlysningen

Av anbudet ska framgå hur företaget avser utföra genomlysningen enligt följande:

- Genomförandet av genomlysningen ska på ett tydligt och genomtänkt sätt svara upp mot de krav som ställs i denna anbudsförfrågan.

- Arbetssätt/metod, upplägg och åtagande ska beskrivas i anbudet.

- Beskrivning av hur anbudsgivaren vill genomföra uppdraget exempelvis avseende metodik, förhållnings- och angreppssätt, metoder och ideér.

- Allmän beskrivning av företagets system för kvalitetssäkring samt hur tjänsterna i det aktuella uppdraget kommer att kvalitetssäkras i praktiken.

- Tidsplan för uppdraget

3.3 Rapportering av genomlysningen

Genomlysningens reslutat ska rapporteras dels munligt till Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp, och dels i en skrifltig slutrapport som ska avlämnas senast 31 mars 2021. Rapporten ska skrivas på god och lättförståelig svenska.

Anbudsgivaren ska under genomlysningen hålla kommunen underrättad om hur arbetet fortskrider, och muntligen vid minst ett tillfälle under genomlysningstiden ska muntlig delrapport lämnas till Barn- och utbildningsförvatlningens ledningsgrupp.

3.4 Kommunens åtagande

Inom Barn- och utbildningsförvaltningen kommer det finnas kontaktpersoner under hela genomlysningstiden. Kontaktpersonerna kommer förse företaget med underlag och information som krävs för att genomlysningen ska kunna genomföras.

­­­­­­­­

4. Utvärderingsmetod

Den leverantör vars anbud är det ekonomiskt mest fördelaktiga för myndigheten kommer att tilldelas kontraktet.

Utvärdering sker på följande grund :

- bästa förhållandet mellan pris och kvalitet

För att ett anbud ska utvärderas ska anbudet ha inkommit inom föreskriven tid samt uppfylla kvalificeringskrav och ska-krav. Ofullständiga anbud eller anbud som innehåller oriktiga uppgifter kan komma att förkastas.

Utöver pris enligt detta anbud, består anbudsutvärderingen av tre (3) delmoment där anbudsgivaren ska presentera sitt upplägg för genomlysningen för en utvald utvärderingsgrupp hos Eslövs kommun.

Vid utvärderingen av anbuden kommer en utvärderingsmetod att tillämpas, där kriterier utöver pris åsätts ett ekonomiskt värde. Metoden innebär att erhållen poäng från de olika delmomenten kommer att generera avdrag på det totala anbudspriset i enlighet med en förutbestämd poängskala. Resultatet är anbudets utvärderingspris. Utvärderingspriset används för att jämföra de olika anbuden. Det anbud som erhåller lägst utvärderingspris utgör det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet med hänsyn taget till pris och kvalité. Framtagandet av anbudets utvärderingspris görs endast för att få fram det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Det innebär inte att Eslövs kommun kommer att betala högre eller lägre priser än de priser som anges i vinnande anbud. För att ett anbud ska kunna antas ska det ha erhållit minst godkänt på samtliga delmoment.

Bedömning kommer göras vid ett möte som anbudsgivarna kommer bli kallade till. Där ska delmomenten nedan presenteras för en utvald utvärderingsgrupp hos Eslövs kommun.Tider för möten sker enligt överenskommelse mellan Eslövs kommun och anbudsgivare. Möten ska kunna genomföras via Skype med anledning av rådande pandemi. Anbudsgivarnas presentation bör ha ett tydligt upplägg, och får inte ta mer än 45 minuter i anspråk. Kommunen planerar presentationer av anbudsgivarnas ska genomföras under vecka 48-49.

Delmomenten består av följande tre delar:

Delmoment 1 - Presentation av förståelse för genomlysningsuppdraget

Här bedöms anbudsgivarens förståelse för uppdraget.

Maximalt prisavdrag: 20 000 SEK

Delmoment 2 -  Presentation av anbudsgivarens angreppssätt för genomlysningen

Här bedöms anbudsgivarens angreppssätt för uppdraget.

Maximalt prisavdrag: 20 000 SEK

Delmoment 3 -  Presentation av anbudsgivarens metoder för genomlysningsuppdraget

Här bedöms anbudsgivarens metoder för uppdraget.

Maximalt prisavdrag: 20 000 SEK

Bedömning av delmomenten görs utifrån följande poängskala:

Stort mervärde: 15 poäng

Anbudsgivarens lösning/funktion ligger på en mycket väl godkänd nivå. Detta leder i sin tur till ett betydande mervärde för kommunen. Lösningen/funktionen bedöms tillgodose kommunens behov på ett exemplariskt vis.

Mervärde: 10 poäng

Anbudsgivarens lösning/funktion ligger på en väl godkänd nivå. Detta leder i sin tur till ett mervärde för kommunen. Lösningen/funktionen bedöms tillgodose kommunens behov även om vissa enstaka brister av mindre betydelse förekommer.

Godkänt: 5 poäng

Anbudsgivarens lösning/funktion ligger på en fullgod kvalitetsnivå och uppfyller de grundläggande behoven inom kommunen. Lösningen/funktionen upplevs som tillräcklig även om ett antal brister förekommer.

Ej Godkänd: -

Anbudsgivarens lösning/funktion innehåller sådana kvalitetsbrister som gör att den inte når upp till fullgod nivå.

Prisavdrag framgår av nedanstående tabell:

Poäng                          Prisavdrag SEK

45                                 60 000

40                                 53 400

35                                 46 800

30                                 40 200

25                                 33 400

20                                 26 600

15                                 19 800

10                                 13 200

5                                    6 600

0                                    0

Beräkningen av utvärderingspris görs enligt följande formel:

Totalt anbudspris - Prisavdrag = Utvärderingspris

Poängen från Delmoment 1, 2 och 3 summeras och omvandlas till ett prisavdrag enligt tabellen ovan.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-11-13)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2020-10-26

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

BoF.2020.2577