Slamsläp

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö Aktiebolag, ESKILSTUNA

Beställaren har för avsikt att upphandla ett slamsläp.

Inbjudan

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB (fortsättningsvis Beställaren) avser att genomföra en upphandling enligt föreskrifter i detta upphandlingsdokument och inbjuder Anbudsgivare att delta. Om upphandlingen upplevs som otydlig i något avseende är det viktigt att Beställaren kontaktas så tidigt som möjligt så att missförstånd kan undvikas.

Välkommen att lämna anbud.

Presentation av Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB

1 januari 2014 fick Mälardalen en ny stor och attraktiv arbetsgivare med över 500 medarbetare i Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB. Beställaren är ett driftbolag, det första i sitt slag i Sverige och ägs av Eskilstuna Energi och Miljö AB och SEVAB Strängnäs Energi AB. Hos Beställaren samlas kompetensen och erfarenheten från två etablerade aktörer i energi- och miljöbranschen. Vi bygger framtidens smarta lösningar inom branschen.

För ytterligare information om verksamheten, se www.eem.se och www.sevab.com

Upphandlande myndighet/enhet

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB 631 86 ESKILSTUNAOrganisationsnummer: 556935–7501Telefonnummer: +46 (0) 16-10 60 00Hemsida: www.esem.se

Information om behandling av personuppgifter

Beställaren är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter. Beställaren behandlar Anbudsgivarens personuppgifter för att kunna ingå och administrera avtal, fullgöraavtalsförpliktelser samt upphandla eller avropa varor och tjänster.

Läs gärna hela vår information om behandling av personuppgifter som du hittar på https://www.esem.se/hantering-av-personuppgifter där beskriver vi dina rättigheter och hurBeställaren samlar in och behandlar dina personuppgifter.

Upphandlingens referensnummer

Upphandlingens referensnummer är: UH 20-21

Kvalitetskrav

Anbudsgivare ska ha ett strukturerat och dokumenterat kvalitetsarbete som är öppet förgranskning av Beställaren. Kvalitetsarbetet ska vara aktivt under hela avtalsperioden ochleda till ständig förbättring. Som bevis för detta ska anbudsgivare som är tredjepartcertifieradav ackrediterat certifieringsinstitut för de aktuella verksamhetsområdena bifoga kopia på certifikatet.

I de fall anbudsgivare inte har ett tredjeparts certifikat ska istället kvalitetspolicy ellerkvalitetsledningssystem bifogas anbudet. Anbudsgivare ska i sådana fall även på begäran,kunna redovisa sitt systematiska kvalitetsarbete.

För att garantera att kvalitetsarbetet möter Beställarens krav bör redovisningen minstinnehålla följande:

a) Leverantörens ansvarsfördelning i företaget vad gäller kvalitetsarbeteb) Leverantörens rutiner för egenkontroll och intern revisionc) Leverantörens rutiner för hantering av avvikelser och korrigerande åtgärderd) Leverantörens rutiner för förebyggande åtgärdere) Leverantörens rutiner för hantering av reklamationerf) Leverantörens rutiner för kvalitetssäkring av underleverantörer

Redovisningen ska inkommit till Beställaren inom tre dagar efter begäran, hänvisning tillhemsidor eller länkar godtas inte som bevis.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-11-06)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-10-14

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Södermanlands län

Diarie-/referensnummer

UH 20-21