Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB Renovering av slamfickor Strängnäs avloppsreningsverk

Renovering av slamfickor Strängnäs avloppsreningsverk

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö Aktiebolag, ESKILSTUNA

Renovering av slamfickor Strängnäs avloppsreningsverk

AFA ALLMÄN ORIENTERING

Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 12.

I dessa föreskrifter angivna förändringar av eller kompletteringar till Allmänna Bestämmelser för byggnads-,anläggning- och installationsentreprenader (ABT06) kommer att införas i kontraktet. För entreprenaden gäller ABT 06.

AFA.11 Byggherre

SEVAB Strängnäs Energi AB Org nr: 556527-5764

AFA.12 Beställare

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB Org nr: 556935-7501

AFA.21 Översiktlig information om objektet

Renovering av slamfickor Strängnäs avloppsreningsverk och omfattningen i detalj framgår av handlingar angivna under AFB.22.

Det som ska repareras är skador där betongens yta sönderdelats av miljön i bassängerna på ytor ovanför skvalpzonen på bassängväggar och bjälklagens undersidor. Sönderdelningen har skett in till ett djup om ca 60-80 mm från gjutytan och delar av armeringen ovanför skvalpzonen är korroderad.

Den återstående livslängden efter genomförda reparationer skall uppgå till minst 30 år, varför av entreprenören föreslagna produkter skall dimensioneras efter detta.

Vidare ska ledningar och pumpinfästningar bytas, håltagningar göras igenom betongen. Även installation av luckor och omrörare ska utföras.Bärighet i rötslamssilo 1 har åtgärdats med tillfällig stämp och ska demonteras av entreprenören i samband med entreprenaden.Arbetena ska genomföras etappvis:Etapp 1 - Rötslamsilo 1, 2 och råslamsilo, arbetena ska besiktigas och volymerna driftsättas innan etapp 2 påbörjasEtapp 2 - Rötslamsilo 3 och externslamsilo

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-09-07)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-05-28

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Södermanlands län

Diarie-/referensnummer

UH 20-14