Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB Ny rötningsanläggning vid Strängnäs reningsverk, Totalentreprenad

Ny rötningsanläggning vid Strängnäs reningsverk, Totalentreprenad

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö Aktiebolag, ESKILSTUNA

Ny rötningsanläggning vid Strängnäs reningsverk, Totalentreprenad

AFA ALLMÄN ORIENTERING

Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 12.

I dessa föreskrifter angivna förändringar av eller kompletteringar till Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggning- och installationsentreprenader (ABT06) kommer att införas i kontraktet. För entreprenaden gäller ABT 06.

AFA.11 Byggherre

SEVAB Strängnäs Energi AB Org nr: 556527-5764

AFA.12 Beställare

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB Org nr: 556935-7501

AFA.21 Översiktlig information om objektet

Inför entreprenaden och i samband med entreprenaden kommer ESEM utföra förberedande arbeten. I detta ingår betongrenovering av befintliga volymer, demontering av urdrifttagen, befintlig utrustning, sanering av mark samt bygglovsansökan för ny teknikbyggnad. För ytterligare information se dokument 6.3 Rambeskrivning Maskin daterad 2020-05-07Totalentreprenaden omfattar följande: - Förbehandling och förtjockning i befintlig bassängbyggnad, inklusive slamlager blandslam och förtjockat slam, förtjockning, polymerutrustning, rejektvattenledning och pumpning av förtjockat slam. - Ny teknikbyggnad med värmeväxlare, cirkulationskretsar, pumpar, slutavvattning av rötat slam, utmatning av avvattnat slam till slamplatta, polymerutrustning - Minst två rötkammare för termofil rötning - Utjämningstank rötslam, eller annan lösning som möjliggör kontinuerlig värmeväxling - Rötrestlager med gasklocka - Gassystem, fackla - Kraftvärmeproduktion för intern förbrukning av el och värme.- Fullständig avprovning och driftsättning.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2020-09-30)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-05-18

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Södermanlands län

Diarie-/referensnummer

UH-20-15