Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB Mark- och byggnadsarbeten Fjärrvärme

Mark- och byggnadsarbeten Fjärrvärme

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö Aktiebolag, ESKILSTUNA

Ramavtal avseende markentreprenader kopplat till fjärrväme.

Entreprenaderna omfattar bl.a.:

- Markarbeten, grönyta

- Markarbeten, hårdgjord yta

- Gatuarbeten

- Mindre anläggningsarbeten på fastighetsmark och eller på allmän platsmark.

- Mindre anläggningsobjekt på allmän platsmark

- Schakter inklusive ledningsbädd och återfyllning

Entreprenaderna utgörs av markarbeten i huvudsak i form av ledningsschakter för försörjningssystem Fjärrvärme på fastighetsmark respektive gatumark. Arbetet kan även innebära sprängning av exempelvis rörgravar och mindre plansprängning.

Ramavtal för markentreprenader kopplat till fjärrvärme.

Entreprenaderna omfattar bl.a.:

- Markarbeten, grönyta

- Markarbeten, hårdgjord yta

- Gatuarbeten

- Mindre anläggningsarbeten på fastighetsmark och eller på allmän platsmark.

- Mindre anläggningsobjekt på allmän platsmark

- Schakter inklusive ledningsbädd och återfyllning

AFA ALLMÄN ORIENTERING

Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 12

Denna upphandling avser Mark- och förläggningsentreprenad Fjärrvärme.

Omfattningen i detalj framgår av handlingar angivna under AFB.22.

För entreprenaden generellt gäller Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader AB 04.

AFA.12 Beställare

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB

Org nr: 556935-7501

Kungsgatan 86

632 21 Eskilstuna

AFA.21 Översiktlig information om objektet

Denna upphandling genomförs av Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB. Nedan kallad Beställaren.

Entreprenaderna omfattar utförande av mindre arbeten av underhålls-, reparations- eller ombyggnads- och tillbyggnadskaraktär avseende markarbeten inom allmän platsmark och i anslutning till fastigheter tillhörande affärsområde Energis rörnät belägna inom Eskilstuna och Strängnäs kommun. Undantaget är arbeten av nämnda karaktär som utförs internt inom kommunkoncernen.

Entreprenaderna omfattar bl.a.:

- Markarbeten, grönyta

- Markarbeten, hårdgjord yta

- Gatuarbeten

- Mindre anläggningsarbeten på fastighetsmark och eller på allmän platsmark.

- Mindre anläggningsobjekt på allmän platsmark

- Schakter inklusive ledningsbädd och återfyllning

Entreprenaderna utgörs av markarbeten i huvudsak i form av ledningsschakter för försörjningssystem Fjärrvärme på fastighetsmark respektive gatumark. Arbetet kan även innebära sprängning av exempelvis rörgravar och mindre plansprängning.

Upphandlingen har två (2) anbudsområden,

1) Område Eskilstuna

2) Område Strängnäs

Beställaren avser teckna ramavtal med två (2) leverantörer, i rangordning, för varje anbudsområde.

Det står anbudsgivare fritt att välja att lämna på båda områden eller endast ett.

Det beräknade värdet av upphandlingen baserat på föregående års förbrukning samt uppskattning av framtida behov och maximalt möjlig avtalstid 8 år, uppgår till ca 240 000 000 SEK exklusive moms. Detta utgör inte någon garanti.Avtalets takvolym är 350 000 000 SEK exklusive moms, uppnås denna volym innan avtalstiden löper ut så upphör avtalet att gälla den månad som takvolymen uppnås.

OBSERVERA

Beställaren har ett separat avtal för trafikanordningar, trafikanordningar ingår således inte i denna upphandling.

Ramavtalet skrivs på två (2) år med möjlighet att förlänga ytterligare sex (6) år, ett år i taget.

Exakta datum avseende avtalstiden regleras vid avtalstecknandet.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-11-03)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-10-04

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Södermanlands län

Diarie-/referensnummer

UH 19-40