Automatiskt passagesystem

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö Aktiebolag, ESKILSTUNA

Beställaren avser upphandla ett passagesystem för företagare. Systemet ska installeras på Beställarens fyra återvinningsanläggningar.

Presentation av Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB

1 januari 2014 fick Mälardalen en ny stor och attraktiv arbetsgivare med över 500 medarbetare i Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB (fortsättningsvis Beställaren). Beställaren är ett driftbolag, det första i sitt slag i Sverige och ägs av Eskilstuna Energi och Miljö AB och SEVAB Strängnäs Energi AB. Hos Beställaren samlar vi kompetensen och erfarenheten från två etablerade aktörer i energi- och miljöbranschen. Vi bygger framtidens smarta lösningar inom branschen.

För ytterligare information om verksamheten, se www.eem.se och www.sevab.com

Upphandlande enhet

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB 631 86 ESKILSTUNAOrganisationsnummer: 556935–7501Telefonnummer: +46 (0) 16-10 60 00Hemsida: www.esem.se

Omfattning

Upphandlingen avser köp av automatisk besöksregistrering inklusive installation och till systemet tillhörande mjukvara. Passagesystemet ska registrera samtliga fordon som kör in på respektive återvinningscentral och därefter sortera ut fordon kopplade till företag. Tjänsten gäller mindre företag som inte hanteras av Beställarens befintliga vågar. Besöken ska registreras och en schablon avgift ska därefter faktureras företagaren. Faktureringen baseras på information från anbudsgivaren, dock hanteras all fakturahantering mot kund av Beställarens egen personal.

Anbudsgivaren ska tillhandahålla ett systemregister i vilket redan kontrollerade fordon ska registreras i syfte att inte behöva slå mot transportstyrelsen eller motsvarande register flera gånger. Endast fordon med brukartyp företag och fordon som inte är registrerade i det egna systemregistret ska kontrolleras mot transportstyrelsen eller motsvarande system.

Syftet med det nya systemet är att lättare kunna hantera de mindre företag som lämnar avfall på Beställarens återvinningscentraler. Vidare vill Beställaren skapa sig möjlighet att kartlägga alla besök för att bättre kunna anpassa sin verksamhet och utveckla den utifrån allmänhetens behov och förväntningar.

Beställaren avser köpa och installera passagesystem till sina fyra återvinningscentraler, två ska installeras i Eskilstuna kommun och två i Strängnäs kommun. Till detta önskar Beställaren en komplett mjukvarulösning vilken bland annat ska inkludera synkronisering med trafikverket, fakturering och register. Anbudsgivaren står för drift och support av systemet under hela avtalstiden, kostnaden för detta ska vara inkluderad i de priser som lämnas under punkt 4 Utvärdering.

Avtalsstart planeras till 1 oktober, installation och drift ska vara möjlig inom 2 månader från att avtal tecknats.

En mer detaljerad beskrivning av de krav det automatiska besöksregistreringssystemet ska uppfylla framgår av punkt 3 krav på uppdraget.

Volym

Beställarens behov inom detta område är särskilt svårt att prognosticera då det styrs av befintliga men även framtida besökares behov, vilka inte är kända i dagsläget.

Beställaren uppskattar antalet besök per år för samtliga återvinningscentraler till:

antal besökare ca 500 000 stycken per år

antal företagsbesök ca 20 000 stycken per år

Den angivna besöksvolymerna är en uppskattad volym baserad på antalet besök under år 2019 och 2020. Det verkliga utfallet kan bli såväl högre som lägre och några garanterade volymer lämnas inte. Under avtalstiden kan förändringar komma att ske utifrån politiska beslut, verksamhets-/ organisationsförändringar m.m. som kan påverka volymerna.

Avtalets takvolym är 3000 besök, uppnås denna volym innan avtalstiden löper ut upphör avtalet att gälla den månad som takvolymen uppnås.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2020-08-31)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-06-18

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Södermanlands län

Diarie-/referensnummer

UH 20-24