Emmaboda Kommun Laboratorietjänster

Laboratorietjänster

Kalmar kommun, KALMAR

Uppdrag

Kalmar kommun med samverkanskommuner avser att upphandla laboratorietjänster enligt kapitel 3 – Kravspecifikation. Uppdraget omfattar hämtning (transport) av laboratorieprover, genomförande av analyser samt överföring av provsvar till beställaren. Typ av prover och uppskattade volymer anges i bilaga 2. Analyspaketunderlag.

Inbjudan

Ni inbjuds att inkomma med anbud i rubricerad upphandling enligt detta upphandlingsdokument med tillhörande bilagor.

I upphandlingsdokumentet benämns:

- Borgholm kommun, org.nr. 212000-0795- Borgholm Energi AB, org.nr. 556527-7455- Emmaboda kommun, org.nr. 21200-0738- Emmaboda Energi och Miljö AB, org.nr. 556372-9093- Kalmar kommun, org.nr. 212000-0746- Mönsterås kommun org.nr. 212000-0720- Mörbylånga kommun, org.nr. 212000-0704- Nybro kommun, org.nr. 212000-0753- Torsås kommun, org.nr. 212000-0696- Kalmarsunds gymnasieförbund, org.nr. 832401-6453- Kalmar Öland Airport 556715-8117- Kretslopp Sydost AB org.nr. 222000-1883- Mosskogen Miljö AB org.nr. 559176-0029som ”beställaren” och anbudsgivaren som ”leverantören”.

Beställarens ombud i upphandlingen är Kalmar kommun, Serviceförvaltningen, Upphandlingsenheten.

Upphandlande myndighet

Upphandlande myndighet är: Kalmar kommun (org. nr 212000-0746)

Uppdrag

Beställaren avser att upphandla laboratorietjänster enligt kapitel 3 – Kravspecifikation. Uppdraget omfattar hämtning (transport) av laboratorieprover, genomförande av analyser samt överföring av provsvar till beställaren. Typ av prover och uppskattade volymer anges i bilaga 2. Analyspaketunderlag.

Inköpsvolym

Beräknat på senaste års inköp uppskattar beställaren den totala inköpsvolymen per år till ca 2 700 000 SEK.

Takvolym för ramavtalet är 13 500 000 SEK för den totala avtalsperioden. Beställaren har rätt att säga upp ramavtalet om avropad volym överstiger takvolymen. Ramavtalet är vid en sådan uppsägning dock fortsatt tillämpligt avseende utförda eller pågående avrop.

Beställaren förbinder sig emellertid inte att avropa en viss kvantitet, utan antagen leverantör är skyldig att leverera beställarens verkliga behov.

Avgränsning

Vid större eller specifika provtagningsprojekt/analyser ska beställaren ha möjlighet att göra kompletterande upphandlingar som inte omfattas av provpaketen i bilaga 2. Analyspaketunderlag.

Beställaren har separata avtal för miljötekniska konsulttjänster där vissa laboratorietjänster kopplade till konsulternas utförande kan komma att utföras. Konsulterna kopplade till dessa avtal är inte avropsberättigade på detta avtal utan utför vid eventuellt behov laboratorietjänster i egen regi alternativt via sina underleverantörer.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-04-28)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-03-19

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kalmar län

Diarie-/referensnummer

2022-30