Chalmers tekniska högskola Visualisering av miljödata i digital tvilling

Visualisering av miljödata i digital tvilling

Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag

Direktupphandling

Beskrivning av tjänst:

Framtagning av designkoncept av miljödata för implementering i digital tvilling-plattform

Kravspecifikation

I köpet ska nedan angivna tjänster/åtaganden ingå:

Utveckling och anpassning av redan utvecklade visualiseringskoncept för miljödata för implementering på plattformen Digital Twin Cities Center (DTCC), inklusive följande uppgifter:

Design och visualisering av koncept för osynliga miljödata (buller, luft och sociala konsekvenser) baserat på geografiska data

Visualisering av kombinerade datamängder för scenarioanalys för att se fulla effekter av ett planförslag

Skapande av 3D-miljöer

Integrering av scenariodata

Tillsammans med teamet definiera användarupplevelsen (UX), dvs definiera hur användaren ska kunna använda visualiseringsplattformen

Designa användargränssnitt (UI) för visualiseringsplattformen

Övervaka utvecklingsteamets framsteg

Deltagande i utvärdering av lösningar i olika utvecklingsstadier; stödja och/eller driva workshops och fokusgrupper, intervjuer och presentationer kopplade till projektet

Stödja dokumentation av projektet

Kompetenskrav:

Dokumenterad tidigare kunskap och erfarenhet av att arbeta med Digitala tvillingar, såsom Digital Twin Cities Center (DTCC), (för mer information om DTCC: https://dtcc.chalmers.se/)

Dokumenterad design- och visualiseringsförmåga i både 2D och 3D, med god förståelse för stadsplanering

God kompetens i följande program: Adobe Creative Suite (Photoshop, Illustrator); Rhino 3D eller liknande modelleringsprogram; erfarenhet och god förståelse för Unreal Engine, erfarenhet av Figma

God samarbetsförmåga och kunna kommunicera med olika grupper på engelska

Arbetet genomförs inom ramen för ett forskningsprojekt vilket kan innebära att ändringar och oförutsebara anpassningar behöver göras. Därför krävs ett flexibelt arbetssätt.

Arbetet ska genomföras under perioden mars 2022 till juni 2024.

Pris

Pris ska anges i SEK exklusive mervärdesskatt för samtliga tjänster/produkter/åtaganden som efterfrågas enligt ovan kravspecifikation.

Avtalsvillkor

Anbudsgivaren ska acceptera samtliga avtalsvillkor. 

Anbudsinlämning

Anbudet ska ha kommit in senast 2022-03-13. 

Anbudet ska vara giltigt till och med 2022-04-13.

Utvärdering av anbud

Anbudet med bäst förhållande mellan pris och kvalitet kommer att antas utifrån nedan kriterier i angiven prioritetsordning:

Kompetens och förståelse för uppdraget

Pris 

Begäran om sekretess

Efter avslutad upphandling är samtliga handlingar i upphandlingen normalt offentliga. Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 31 kap 16 § kan dock ge skydd åt enskilds affärs- eller driftförhållanden om det av särskild anledning kan antas att den enskilde lider skada om särskilda uppgifter röjs. Ange i anbudet om ni önskar sekretessbelägga någon uppgift i anbudet och i sådant fall ange:

· Vilka uppgifter som önskas sekretessbeläggas

· Vilken skada leverantören skulle lida om uppgifterna röjs

Sekretessprövning sker först när någon begär att få ta del av uppgift. Garantier för att uppgifterna inte kommer att lämnas ut kan därför aldrig ges.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-03-13)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2022-03-02

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2022-03-01