Chalmers tekniska högskola Utveckling av utbildningsmaterial SLC

Utveckling av utbildningsmaterial SLC

Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag

Direktupphandling

Beskrivning av tjänst:

Utveckling av utbildningsmaterial för nybörjare för att öka förståelsen för livscykelperspektivet och LCA och möjligheter att tillämpa livscykelperspektivet i den egna verksamheten. Materialet ska tillgängliggöras till många och kunna användas på flera olika sätt, bland annat som e-learning men också som fristående korta filmer eller som grund för att hålla en egen presentation. Materialet ska vara interaktivt och ska skapa förståelse för livscykelperspektivet och visa vad som är en bra startpunkt utan att behöva genomföra av en hel LCA.

Materialet kommer tas fram som ett delprojekt inom projektet Innovationskluster för Livscykelperspektivet och det kommer att tillgängliggöras för en bred publik. För den som önskar ska materialet också kunna användas och integreras i egna plattformar för t ex e-learning under licensavtal med Swedish Life Cycle Center.

Uppdraget genomförs i projektform i nära samarbete med Swedish Life Cycle Centers tekniska sekretariat.

Kravspecifikation

I köpet ska nedan angivna tjänster/produkter/åtaganden ingå:

Detta avtal omfattar köp av framtagande av utbildningsmaterial på grundläggande nivå om livscykelperspektivet. Materialet ska ägas av Swedish Life Cycle Center och följa centrets grafiska profil men det kan tydligt framgå vilka andra organisationer som varit med och utvecklat materialet.

Materialet ska öka förståelsen för livscykelperspektivet och LCA och visa på möjligheter att tillämpa livscykelperspektivet i den egna verksamheten. Materialet ska vara interaktivt och ska skapa förståelse för LCT och visa vad som är en bra startpunkt utan att behöva genomföra av en hel LCA.

Swedish Life Cycle Center har genomfört en förstudie och tagit fram en grov struktur med tre moduler som utbildningen ska innehålla (Vad är livscykelperspektivet och varför är det av vikt; Vad är LCA; Var startar jag?). I denna förstudie ingick också en sammanställning av material som skulle kunna användas för framtagande av en interaktiv utbildning.

Utbildningen ska innehålla tre moduler:

- Vad är livscykelperspektivet och varför är det av vikt

- Vad är LCA

- Var ska jag starta? Verktyg och vägar framåt

För varje modul (Vad är livscykelperspektivet och varför är det av vikt; Vad är LCA; Var startar jag?) ska två saker tas fram.

1. Upplägg för en interaktiv utbildning på engelska. Målet med materialet är att det ska gå att ta sig igenom de tre modulerna på 1 h totalt, i en icke specificerad e-learning plattform. Plattform skall inte tillhandahållas av den som upphandlas utan materialet ska vara sammanställt på ett sådant sätt att det går att lägga in i de flesta plattformar, dvs det finns färdiga moduler och ett tydligt flöde. För modul tre ska ett tilläggsmaterial också tas fram i form av en enkel checklista samt en sammanställning av verktyg som underlättar för den som gått igenom utbildningen att sedan komma vidare.

Swedish Life Cycle Center har genomfört en förstudie kring denna typ av material och utifrån denna förväntas följande vara delar av detta material:

- Filmer*

- Material att läsa

- Quiz/quizar och andra typer av egna övningar

- Hänvisningar till var man kan lära mer

*De filmer som ska användas kan vara en blandning av mer avancerat och enklare ”webinariematerial”. Det finns inget krav på att nya avancerade filmer ska tas fram inom ramen för denna upphandling. De filmer som utvecklas under punkt 2 nedan är tänkta att användas vid behov. När det gäller mer avancerat film-material eller annat mer avancerat material är målet att så långt det är möjligt använda material som redan finns framtaget.

Upphandlad konsults uppgift blir att:

- Gå igenom förstudiematerial för att säkerställa kvalitet och användbarhet

- Analys av vad som saknas/identifiering av ytterligare material som redan finns

- Vidareutveckling av utbildningsupplägg i dialog med Swedish Life Cycle Centers tekniska sekretariat

- Utveckling av nytt material vid behov, material ska hålla en god nivå men behöver inte vara tekniskt avancerat – I dialog med Swedish Life Cycle Centers tekniska sekretariat

- Sammanställa och presentera slutgiltigt utbildningsupplägg – I dialog med Swedish Life Cycle Center

Swedish Life Cycle Centers tekniska sekretariat vid Chalmers ansvarar för att

- förse konsult med tidigare sammanställt material

- publicera utbildningen i ett format som passar

- tillgängliggöra och sprida materialet

- Anordna eventuella pilot-tester av materialet

- Vid behov sammanföra utföraren med personer inom centrets nätverk som kan ge input på materialet och utbildningsupplägget

2. Manus och bildstöd för en powerpointpresentation som täcker det som modulen innehåller samt en enklare inspelning där en presentation som följer framtaget manus med bildstöd. Nivån på inspelningen skall minst hålla samma kvalitet som ett inspelat webinarie (se exempel: https://www.youtube.com/watch?v=EQOzFtaIq08 ) Material och inspelning ska finnas och göras på både svenska och engelska.

Upphandlad konsults uppgift blir att:

- Utveckla de powerpoints med manus som efterfrågas och överföra dessa till Swedish Life Cycle Center vid projektavslut

- Säkerställa att en inspelning av presentation görs för respektive modul – detta kan göras i samråd med Swedish Life Cycle Center. Inspelningar överförs till Swedish Life Cycle Center senast vid projektavslut

Swedish Life Cycle Centers tekniska sekretariat vid Chalmers ansvarar för att

- publicera materialet i ett format som passar

- tillgängliggöra och sprida materialet och inspelningarna

Pris

Max 200 000 kr.

Pris ska anges i SEK exklusive mervärdesskatt för samtliga tjänster/produkter/åtaganden som efterfrågas enligt ovan kravspecifikation.

Swedish Life Cycle Center kan komma att ha behov av option på ytterligare köp av uppdatering och mindre korrigeringar av det material som utvecklats till ett värde av max 100 000 kr under 2024 - 2025.

Avtalsvillkor

Anbudsgivaren ska acceptera samtliga avtalsvillkor. 

Anbudsinlämning

Anbudet ska ha kommit in senast 23-10-06 

Anbudet ska vara giltigt till och med 23-10-31

Utvärdering av anbud

Anbudet med bäst förhållande mellan pris och kvalitet kommer att antas utifrån nedan kriterier i angiven prioritetsordning:

1. Kvalitet

2. Leveranstid

3. Pris

För att kunna göra en kvalitativ bedömning vid upphandlingen behöver vi följande underlag:

- Ett första utkast på upplägg av en grundläggande utbildning för någon av de moduler som beskrivits ovan

- Exempel på övningar som skulle kunna ingå i en interaktiv utbildning (e-learning) om livscykelperspektivet

- En beskrivning av vilka utbildningar man har erfarenhet av att hålla och referenser som styrker detta

- En beskrivning vilken erfarenhet man har av att utveckla utbildningsmaterial och bifogade exempel som styrker detta

Begäran om sekretess

Efter avslutad upphandling är samtliga handlingar i upphandlingen normalt offentliga. Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 31 kap 16 § kan dock ge skydd åt enskilds affärs- eller driftförhållanden om det av särskild anledning kan antas att den enskilde lider skada om särskilda uppgifter röjs. Ange i anbudet om ni önskar sekretessbelägga någon uppgift i anbudet och i sådant fall ange:

· Vilka uppgifter som önskas sekretessbeläggas

· Vilken skada leverantören skulle lida om uppgifterna röjs

Sekretessprövning sker först när någon begär att få ta del av uppgift. Garantier för att uppgifterna inte kommer att lämnas ut kan därför aldrig ges.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-10-13)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2023-09-21

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

TME 2023-0263