Chalmers tekniska högskola Utrustning för lastkalibrering

Utrustning för lastkalibrering

Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag

Direktupphandling

Beskrivning av vara/tjänst:

Kravspecifikation

I köpet ska nedan angivna tjänster/produkter/åtaganden ingå:

Lastceller

Infästningsdetaljer

Mätinstrument

Kablage

Väskor för förvaring och transport

Lastceller

Lastcellerna ska uppfylla minst klass 0,5 enligt SS-EN ISO 376:2011.

Lastcellerna ska levereras med sladd (minst 3 m lång) och vara kontakterade så att det passar till mätinstrumentet.

Följande lastceller ska ingå:

10 kN

100 kN

1000 kN

Infästningsdetaljer

Infästningsdetaljerna ska uppfylla kraven i SS-EN ISO7500-1:2018.

Följande tillbehör ska ingå för varje lastcell:

Tryckplattor för tryckbelastning mellan två plana och sfäriskt lagrade ytor.

Fästdetaljer för att dra och trycka i en enaxlig drag/tryckmaskin. Ska kunna fästas in i grepp för plana eller runda provstavar.

Mätinstrument

Nedan ställda krav ska gälla för alla lastceller i denna förfrågan.

Mätinstrumentet ska uppfylla kraven i SS-EN ISO 376:2011 klass 0,5.

Mätinstrumentet ska ha minst en ingång för lastcell

Mätinstrumentet ska ha minst en analog utgång, dock minst en för varje lastcellskanal, som ger en proportionerlig signal mot lastcellens belastning. Lämplig spänning för full skala är 0-10 V eller +-10 V.

Mätinstrumentet ska ha ett digitalt gränssnitt avsett att användas med dator för konfigurering och avläsning av mätkanalerna. Specificera vilken typ av kommunikation som används.

Mätinstrumentet ska gå att använda fristående från annan utrustning. Med annan utrustning avses exempelvis en dator eller licensierad mjukvara.

Mätinstrumentet ska ha en digital display som visar aktuell belastning på respektive kanal.

Det är meriterande om mätinstrumentet har digital(a) utgång(ar) så att belastningen kan avläsas, exempelvis RS232.

Övriga tillbehör:

Transportväskor för alla ingående delar. Väskorna ska användas för lagring av utrustningen då den inte används och utrustningen ska kunna transporteras i väskorna utan att påverkas negativt.

Optioner:

Kalibreringstjänst för levererat system, ange årlig kostnad med 5-årsavtal.

Offerten ska inkludera instruktionsbok eller liknande för mätinstrument, samt bilder och beskrivningar, med mått, av alla efterfrågade delar.

Pris

Pris ska anges i SEK exklusive mervärdesskatt för samtliga tjänster/produkter/åtaganden som efterfrågas enligt ovan kravspecifikation.

Avtalsvillkor

Anbudsgivaren ska acceptera samtliga avtalsvillkor. 

Anbudsinlämning

Anbudet ska ha kommit in senast 2018-06-20.

Anbudet ska vara giltigt till och med 2018-08-03.

Utvärdering av anbud

Anbudet med bäst förhållande mellan pris och kvalitet kommer att antas utifrån nedan kriterier i angiven prioritetsordning:

1. Pris

2. Hur väl systemet uppfyller det som efterfrågas.

3. Hur väl systemets ingående delar passar vår nuvarande utrustning.

Begäran om sekretess

Efter avslutad upphandling är samtliga handlingar i upphandlingen normalt offentliga. Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 31 kap 16 § kan dock ge skydd åt enskilds affärs- eller driftförhållanden om det av särskild anledning kan antas att den enskilde lider skada om särskilda uppgifter röjs. Ange i anbudet om ni önskar sekretessbelägga någon uppgift i anbudet och i sådant fall ange:

· Vilka uppgifter som önskas sekretessbeläggas

· Vilken skada leverantören skulle lida om uppgifterna röjs

Sekretessprövning sker först när någon begär att få ta del av uppgift. Garantier för att uppgifterna inte kommer att lämnas ut kan därför aldrig ges.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2018-06-20)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2018-05-23

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

ACE 2018-0132