Chalmers tekniska högskola Uppdragsutbildning Lean Produktion

Uppdragsutbildning Lean Produktion

Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag

Direktupphandling

Beskrivning av tjänst:

För genomförande av kurser inom Lean Produktion behöver Chalmers TME förstärka befintligt lärarlag med genomförande- och kompetensresurs. Kurserna i Lean produktion drivs mestadels på plats i Chalmers lokaler och kursadministration och ekonomisk hantering kommer även att hanteras på Chalmers.

Kravspecifikation

I köpet ska nedan angivna tjänster/produkter/åtaganden ingå:

Planering och genomförande av kurser Lean 106, Lean 107 (träff 5) Lean 108 samt ev Lean 110.

Utbildningarna har genomförts ett hundratal gånger och behovet kvarstår fortsatt att bemanna dessa med rätt kompetens för utbildningens innehåll och examinerande.

I uppdraget ingår att som kursansvarig självständigt planera, genomföra och examinera kursen Lean 106, Lean 107 samt Lean 108 samt ev Lean 110. Kurserna skall drivas enligt fastställd kursplan och kurs-PM samt med nyttjande industrinätverk av ledande praktiker knutna till Produktionslyftet.

Uppdragets upplägg

I uppdraget ingår att självständigt, och med hög kvalitet:

- Planera och leda kurserna, administrativt och innehållsmässigt.

- Genomföra de i kurs-PM beskrivna föreläsningar, övningar och seminarier eller ansvara för att de genomförs.

- Hålla introduktion och avslutning av kursen.

- Ha ansvar för, respektive genomföra alla studentkontakter: - Seminarier och inlämningsuppgifter.

- Säkerställa att delexamination genomförs.

- Examinera alla delmoment.

- Sammanställa betygsunderlag för rapportering i Ladok

Pris

Pris ska anges i SEK exklusive mervärdesskatt för samtliga tjänster/produkter/åtaganden som efterfrågas enligt ovan kravspecifikation.

Avtalsvillkor

Anbudsgivaren ska acceptera samtliga avtalsvillkor. 

Anbudsinlämning

Anbudet ska ha kommit in senast 22-02-28 

Anbudet ska vara giltigt till och med 22-03-20

Utvärdering av anbud

Anbudet med bäst förhållande mellan pris och kvalitet kommer att antas utifrån nedan kriterier i angiven prioritetsordning:

- Erfarenhet av genomförande av tidigare poänggivande högskolekurser

- Tillgång till industrinätverk för studiebesök m m

- Erfarenhet av Chalmers studieadminstrativa system Ladok, Canvas och Zoom

- Pris

Begäran om sekretess

Efter avslutad upphandling är samtliga handlingar i upphandlingen normalt offentliga. Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 31 kap 16 § kan dock ge skydd åt enskilds affärs- eller driftförhållanden om det av särskild anledning kan antas att den enskilde lider skada om särskilda uppgifter röjs. Ange i anbudet om ni önskar sekretessbelägga någon uppgift i anbudet och i sådant fall ange:

· Vilka uppgifter som önskas sekretessbeläggas

· Vilken skada leverantören skulle lida om uppgifterna röjs

Sekretessprövning sker först när någon begär att få ta del av uppgift. Garantier för att uppgifterna inte kommer att lämnas ut kan därför aldrig ges.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-02-28)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2022-02-16

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

TME 2022-0042