Chalmers tekniska högskola Undervisning kring IGF-koden

Undervisning kring IGF-koden

Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag

Beskrivning av tjänst: Undervisning kring IGF-koden

Kravspecifikation

I köpet ska nedan angivna tjänster ingå:

Undervisning i fortbildningskursen ”IGF Code Course”. Kursens omfattning är tre dagar vid respektive tillfälle och uppskattningsvis 3-6 kurser per år, fördelade över året. Kursen ska kunna ges på både svenska och engelska.

Detta är en avancerad kurs för deltagare som vill tjänstgöra på fartyg som omfattas av IGF-koden. Kursen ger deltagarna all relevant kunskap och det certifikat som krävs för befäl och andra personer som är ansvariga på operativ nivå på fartyg som använder LNG som bränsle.

Kursen ger även relevant kunskap för de som ingår i driftbesättning som står i operativt ansvar för bunkring och drift av fartyg som använder LNG som bränsle.

Godkänd kurs ger underlag för specialbehörighet enligt krav från Transportstyrelsen (TSFS 2011:116 bilaga 25).

Vi söker nu en extern leverantör av undervisningstjänster för dessa kurser som, tillsammans med personal från Chalmers, kan leverera dessa med hög internationell kvalitet.

Leverantören måste kunna tillhandahålla en lärare som uppfyller följande krav:

- God pedagogisk erfarenhet och erfarenhet av leverans av IGF Code Course enligt TSFS 2011:116 bilaga 25

- Mycket djupa kunskaper inom:

  *konstruktion av fartyg under IGF- och IGC-koden

  *förnybara bränslen kopplat till gasmotorer

  *inspektion av gaslastfartyg

  *operativa procedurer för bunkring och drift av fartyg som använder LNG som bränsle

Pris

Pris ska anges i SEK exklusive mervärdesskatt för samtliga tjänster/produkter/åtaganden som efterfrågas enligt ovan kravspecifikation.

Avtalsvillkor

Anbudsgivaren ska acceptera samtliga avtalsvillkor. Förslag på avtalstext bifogas.

Anbudsinlämning

Anbudet ska ha kommit in senast 2021-09-15

Anbudet ska vara giltigt till och med 2021-11-01

Utvärdering av anbud

Anbudet kommer att antas utifrån nedan kriterier i angiven prioritetsordning:

  1. Pris

  2. Erfarenhet

Begäran om sekretess

Efter avslutad upphandling är samtliga handlingar i upphandlingen normalt offentliga. Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 31 kap 16 § kan dock ge skydd åt enskilds affärs- eller driftförhållanden om det av särskild anledning kan antas att den enskilde lider skada om särskilda uppgifter röjs. Ange i anbudet om ni önskar sekretessbelägga någon uppgift i anbudet och i sådant fall ange:

· Vilka uppgifter som önskas sekretessbeläggas

· Vilken skada leverantören skulle lida om uppgifterna röjs

Sekretessprövning sker först när någon begär att få ta del av uppgift. Garantier för att uppgifterna inte kommer att lämnas ut kan därför aldrig ges.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-09-15)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2021-08-24

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

M2 2021-0191