Chalmers tekniska högskola Undervisning inom linjesjöfart

Undervisning inom linjesjöfart

Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag

Direktupphandling

Beskrivning av tjänst: Undervisning inom linjesjöfart

Kravspecifikation

Chalmers tekniska högskola bedriver utbildning inom det maritima området. På utbildningsprogrammet Internationell logistik ges kursen Linjesjöfart i årskurs 3.

Syftet med kursen är att ge studenten grundläggande kunskaper inom linjerederiers marknadsstruktur, organisation och affärsmodeller. Studenten ska efter genomförd kurs ha uppnått kunskaper inom linjeagenturens uppdrag, containerhantering och inneboende risker för suboptimering. Därtill ska studenten ökat sin förmåga att muntligt presentera på ett övertygande sätt genom att anpassa innehåll, språk, kroppsspråk och ljusbilder efter åhörarna.

Mer detaljerat ska studenten efter avslutad kurs kunna:

- Förklara linjesjöfartens marknadsstruktur, organisation och affärsmodeller

- Förklara linjesjöfartens olika aktörer och funktioner

- Förklara linjeagenturens organisation och ledning

- Förklara containerhantering, lager och förvaltning

- Relatera linjesjöfartens utveckling till FN´s globala utvecklingsmål

I köpet ska nedan angivna tjänster ingå:

* Undervisning i kursen Linjesjöfart med en omfattning av minst 8 föreläsningar á 4 timmar (alternativt fler och kortare föreläsningar om detta förbättrar kursen), inklusive förberedelser. Antalet studenter på kursen uppgår till cirka 60 st. Kursen ska ges på engelska under perioden november-december. Normalt schemaläggs kursen med ett eller två föreläsningstillfällen per vecka. Schema fastställs under juni månad, önskemål om schemaläggning av kursen ska ges till institutionen senast 31 maj. Föreläsningarna genomförs på Lindholmen i Göteborg, eventuella kortare gästföreläsningar kan genomföras digitalt via verktyget Zoom.

* Konstruktion och rättning av ordinarie tentamen och två omtentamina enligt Chalmers rutiner. Tentamen ska examinera kursens lärandemål och vara på en avancerad nivå som motsvarar tredje årskursen på kandidatnivå. Kursansvarig ska besöka tentamenssalen under ordinarie tentamen vid minst ett tillfälle, cirka en timma efter tentamens början. Vid omtentamen ska kursansvarig finnas tillgänglig på telefon för eventuella frågor. Tentamen skall vara inrapporterad till institutionens administratörer senast 13 dagar efter tentamensdatum. Tentamen ska genomföras i det digitala verktyget Inspera, Chalmers tillhandahåller teknisk och administrativ support.

* Avtalet gäller 2023-10-01 till 2025-09-30 med möjlighet till förlängning ytterligare ett år.

Vi söker nu en extern leverantör av undervisningstjänster för denna kurs som, tillsammans med personal från Chalmers, kan leverera denna med hög kvalitet.

Leverantören måste kunna tillhandahålla en lärare som uppfyller följande krav:

 - God pedagogisk erfarenhet inom relevant ämnesområde

 - Lång erfarenhet av kommersiell linjesjöfart

Följande är meriterande:

- Erfarenhet av leverans av liknande kurs

CV för aktuell lärare ska bifogas anbudet.

Pris

Pris ska anges i SEK exklusive mervärdesskatt för undervisning enligt ovan per kurstillfälle.

Avtalsvillkor

Anbudsgivaren ska acceptera samtliga avtalsvillkor. Förslag på avtalstext bifogas.

Anbudsinlämning

Anbudet ska ha kommit in senast 2023-06-09

Anbudet ska vara giltigt till och med 2023-06-30

Utvärdering av anbud

Anbudet med bäst förhållande mellan pris och kvalitet kommer att antas utifrån nedan kriterier i angiven prioritetsordning:

1. Kompetens

2. Pris

Begäran om sekretess

Efter avslutad upphandling är samtliga handlingar i upphandlingen normalt offentliga. Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 31 kap 16 § kan dock ge skydd åt enskilds affärs- eller driftförhållanden om det av särskild anledning kan antas att den enskilde lider skada om särskilda uppgifter röjs. Ange i anbudet om ni önskar sekretessbelägga någon uppgift i anbudet och i sådant fall ange:

· Vilka uppgifter som önskas sekretessbeläggas

· Vilken skada leverantören skulle lida om uppgifterna röjs

Sekretessprövning sker först när någon begär att få ta del av uppgift. Garantier för att uppgifterna inte kommer att lämnas ut kan därför aldrig ges.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-06-09)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2023-05-10

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

M2 2023-0126