Chalmers tekniska högskola Processreaktionskärl

Processreaktionskärl

Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag

Behovsbeskrivning

1. Beskrivning av vara/tjänst:

Reaktionskärl med kontrollerad temperaturkontroll till vilken det går att komplettera med extern utrustning för att mäta fysikaliska och kemiska förändringar kontinuerligt. Reaktionskärlen ska vara kompletta system med ställning, omrörarmotor inklusive propeller/blandare och värme/kylsystem inklusive köld/värmemedium samt tillhörande slangar och det ska enkelt gå att ställa in omrörarhastighet, temperatur samt att det ska vara enkelt att byta mellan  olika storlek på reaktionskärl. Systemet ska vara förstett med elkontakter som fungerar i svenska eluttag. Systemet ska klara temperaturintervallet -30 till +100 grader i normalutförande och reaktionskärl ska kunna hantera temperaturintervall -80 till +180 grader. Reaktionskärl ska kunna vara i storleksintervallet 0.1-1 liter. Exempel på mätningar som ska vara möjligt att genomföra, men ej begränsade till, är att mäta pH, Temperatur, konduktivitet, elektromagnetisk-absorbans inom  Infraröd och Uv-synliga området med prober, knappt 1 cm i diameter, samt att det är möjligt att kontinuerligt pumpa reaktionslösning till extern utrustning som Mass och NMR-instrument. Det ska även finnas möjlighet att köpa reservdelar och eventuella förbrukningsmaterial till systemet.

2. Kravspecifikation

I köpet ska nedan angivna tjänster/produkter/åtaganden ingå:

Elkontakter för svenska eluttag

Teknisk support – kontaktuppgifter för telefon- och mailsupport

Garanti minst 12 månader

Fri leverans till Kemivägen 10, Göteborg, Sverige

3. Pris

Pris ska anges i SEK exklusive mervärdesskatt för samtliga tjänster/produkter/åtaganden som efterfrågas enligt ovan kravspecifikation.

4. Avtalsvillkor

Anbudsgivaren ska acceptera samtliga avtalsvillkor. 

5. Anbudsinlämning

Anbudet ska ha kommit in senast 2017-12-01

Anbudet ska vara giltigt till och med 2017-12-31

6. Utvärdering av anbud

Anbudet med bäst förhållande mellan pris och kavlité kommer att antas utifån följande kriterier:

- Pris

- Leveranstid

- Kvalité

7. Begäran om sekretess

Efter avslutad upphandling är samtliga handlingar i upphandlingen normalt offentliga. Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 31 kap 16 § kan dock ge skydd åt enskilds affärs- eller driftförhållanden om det av särskild anledning kan antas att den enskilde lider skada om särskilda uppgifter röjs. Ange i anbudet om ni önskar sekretessbelägga någon uppgift i anbudet och i sådant fall ange:

· Vilka uppgifter som önskas sekretessbeläggas

· Vilken skada leverantören skulle lida om uppgifterna röjs

Sekretessprövning sker först när någon begär att få ta del av uppgift. Garantier för att uppgifterna inte kommer att lämnas ut kan därför aldrig ges.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2017-12-01)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2017-11-17

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2017-11-15