Chalmers tekniska högskola Pepper 2.5 (Python version)

Pepper 2.5 (Python version)

Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag

Direktupphandling

Beskrivning av vara:

Kravspecifikation

I köpet ska nedan angivna tjänster/produkter/åtaganden ingå:

Pepper 2.5 (Python version) enligt bifogad specifikation (PDF).

Köparen har rätt att beställa ytterligare mjukvara och andra uppgraderingar som en ytterligare option.

Pris

Pris ska anges i SEK exklusive mervärdesskatt för samtliga tjänster/produkter/åtaganden som efterfrågas enligt ovan kravspecifikation.

Avtalsvillkor

Anbudsgivaren ska acceptera samtliga avtalsvillkor. 

Anbudsinlämning

Anbudet ska ha kommit in senast 2023-03-31.

Anbudet ska vara giltigt till och med 2023-04-28.

Utvärdering av anbud

Anbudet med bäst förhållande mellan pris, kvalitet, funktionalitet och leveranstid/leveransvillkor kommer att antas utifrån nedan kriterier i angiven prioritetsordning:

1. Funktionalitet

2. Leveranstid/leveransvillkor

3. Pris

Begäran om sekretess

Efter avslutad upphandling är samtliga handlingar i upphandlingen normalt offentliga. Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 31 kap 16 § kan dock ge skydd åt enskilds affärs- eller driftförhållanden om det av särskild anledning kan antas att den enskilde lider skada om särskilda uppgifter röjs. Ange i anbudet om ni önskar sekretessbelägga någon uppgift i anbudet och i sådant fall ange:

· Vilka uppgifter som önskas sekretessbeläggas

· Vilken skada leverantören skulle lida om uppgifterna röjs

Sekretessprövning sker först när någon begär att få ta del av uppgift. Garantier för att uppgifterna inte kommer att lämnas ut kan därför aldrig ges.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-03-31)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2023-03-15

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2023-03-15