Chalmers tekniska högskola Ombyggnad av förbränningsanläggning

Ombyggnad av förbränningsanläggning

Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag

Ombyggnad av förbränningsanläggning - Experimentellt arbete inom förbränning

Arbetet inkluderar förberedelser och genomförande av experimentellt arbete på en pilotreaktor belägen på Chalmers kraftcentral med hemvist på Avdelningen Energiteknik. Reaktorn är byggd för att studera detaljerade förbrännings och högtemperaturförlopp i effektområdet 100 kW. Denna reaktor ska nu byggas om för att anpassas till förbränning med alternativa fasta och gasformiga bränslen tillsammans, däribland vätgas och biomassa.

Kravspecifikation

I köpet ska nedan angivna tjänster/produkter/åtaganden ingå:

Arbete ska bedrivas självständigt där dagens utrustning byts ut, inklusive fysisk flyttning av delar av befintlig utrustning. Ny brännarutrustning monteras, installeras och provtestas, vilket inkluderar användning av avancerad mätdiagnostik.

Specialistkompetens krävs framförallt inom mätdiagnostik som inkluderar gasanalys baserad på FTIR-mätning, temperaturmätning baserad på sugpyrometri. För att utvärdera prestanda för det uppförda systemet så krävs goda kunskaper inom förbränningskemi vilket inkluderar globala molbalanser liksom styrning av stökiometri. Dessutom krävs även beräkningskompetens för analys av förbränningskemi och brännarprestanda, företrädesvis i Matlab/Python och Chemkin-baserad mjukvara/programmering respektive.

Samverkan med leverantörer/konsulter är en annan del av uppdraget. Dessa leverantörer inkluderar arbeten inom dragning av industrigas, larm, EX-klassad utrustning och styrsystem. God kännedom om processkontroll kopplad till fastbränsle och gasförbränning krävs därför.

Pris

Pris ska anges i SEK exklusive mervärdesskatt för samtliga tjänster/produkter/åtaganden som efterfrågas enligt ovan kravspecifikation.

580,000 SEK [FEMHUNDRAÅTTIOTUSEN KRONOR]

Avtalsvillkor

Anbudsgivaren ska acceptera samtliga avtalsvillkor. 

Anbudsinlämning

Anbudet ska ha kommit in senast [22-03-31]

Anbudet ska vara giltigt till och med [22-04-31]

Utvärdering av anbud

Anbudet med bäst förhållande mellan pris och kvalitet kommer att antas utifrån nedan kriterier i angiven prioritetsordning:

1.Prestanda

2.Leveranstid

3.Pris 

     Begäran om sekretess

Efter avslutad upphandling är samtliga handlingar i upphandlingen normalt offentliga. Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 31 kap 16 § kan dock ge skydd åt enskilds affärs- eller driftförhållanden om det av särskild anledning kan antas att den enskilde lider skada om särskilda uppgifter röjs. Ange i anbudet om ni önskar sekretessbelägga någon uppgift i anbudet och i sådant fall ange:

· Vilka uppgifter som önskas sekretessbeläggas

· Vilken skada leverantören skulle lida om uppgifterna röjs

Sekretessprövning sker först när någon begär att få ta del av uppgift. Garantier för att uppgifterna inte kommer att lämnas ut kan därför aldrig ges.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-03-31)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2022-03-09

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

20220309