Microplastanalyser

Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag

Direktupphandling Microplastanalyser

Beskrivning av tjänst:

Kemisk analys av olika typer av mikroplaster och gummidäckspartiklar med pyrolys gaskromatografi och masspektrometri eller motsvarande teknik i vattenprover, jordprover och sedimentprover.

Kravspecifikation

I köpet ska nedan angivna tjänster/åtaganden ingå:

- Kemisk analys av mikroplaster inkluderat de vanligaste typerna av mikroplaster men också svarta partiklar från gummidäck.

- Analys på dagvattensediment, förorenade marina sediment, jord från regnrabatter, samt dagvattenprover före och efter behandling i biofilter/regnrabatter,

- Analyser med pyrolys gaskromatografi och masspektrometri eller motsvarande analysteknik.

- Analys med så låga detektionsgränser som möjligt.

- Analys av så små partiklar som möjligt. Önskemålet är partiklar ner till 10 µm ska kunna analyseras.

- Vi önskar analys med så hög kvalitet som möjligt som vid behov kan verifieras med en testanalys av förorenat dagvatten.

Pris

Pris ska anges i SEK exklusive mervärdesskatt för samtliga tjänster/åtaganden som efterfrågas enligt ovan kravspecifikation.

Avtalsvillkor

Anbudsgivaren ska acceptera samtliga avtalsvillkor. 

Anbudsinlämning

Anbudet ska ha kommit in senast 2022-09-12

Anbudet ska vara giltigt till och med 2022-12-12

Utvärdering av anbud

Anbudet med bäst förhållande mellan pris och kvalitet kommer att antas utifrån nedan kriterier i angiven prioritetsordning:

1. Analysteknik

2. Kvalitet på analyserna

3. Detektionsgränser

4. Partikelstorlek

5. Pris 

6. Leveranstid

Begäran om sekretess

Efter avslutad upphandling är samtliga handlingar i upphandlingen normalt offentliga. Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 31 kap 16 § kan dock ge skydd åt enskilds affärs- eller driftförhållanden om det av särskild anledning kan antas att den enskilde lider skada om särskilda uppgifter röjs. Ange i anbudet om ni önskar sekretessbelägga någon uppgift i anbudet och i sådant fall ange:

· Vilka uppgifter som önskas sekretessbeläggas

· Vilken skada leverantören skulle lida om uppgifterna röjs

Sekretessprövning sker först när någon begär att få ta del av uppgift. Garantier för att uppgifterna inte kommer att lämnas ut kan därför aldrig ges.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-09-12)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2022-08-23

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

ACE 2022-0201