litiumjonbatteri

Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag

Direktupphandling

Beskrivning av vara/tjänst:

Kravspecifikation

I köpet ska nedan angivna tjänster/produkter/åtaganden ingå:

Inom vårt Energimyndighetsprojekt ”Vindkraft med spännings-, frekvensstöd och ö-drift: demonstration av nya metoder i verklig drift” skall vi köra Chalmers vindkraftverk i ö-drift. Vi kommer att koppla loss oss från det allmänna elnätet och skapa vårt eget nät med egen frekvens- och spänningshållning med en frekvensomriktare, ”grid forming converter”. Energin i systemet kommer från vårt vindkraftverk och våra solceller och vi ansluter en last som vi styr. Vidare behöver vi ett batteri för att starta och jämna ut effekten från vind och sol. Vindkraftverket är på 30 kW. Vi har utvecklat all styrning av vindkraftverket själva så vi kan ändra som vi vill och anpassa driften till ö-drift.

Vi behöver ett litiumjonbatteri med uttagbar effekt på minst 20 kW och vars utspänning är ca 700 V. 20 kWh är en bra storlek. Batteriet kan vara enskilt eller flera mindre seriekopplade batterier, så länge den totala effekten blir minst 20 kW samt att det sista batteriet klarar en spänning på 700V mot jord.

Vi önskar att det finns ett BMS till batteriet som håller koll på de olika cellerna. I övrigt är tanken att koppla batteriet till egen omriktare och styra effekten inom tillåtna ur- och iladdningsintervall. Om anbudet innehåller seriekopplade batterier så är kravet att det finns endast ett BMS-system för hela batteripacket.

De signaler som vi önskar från BMS:en är: temperatur, ström, spänning, SOC, SOH, felsignal samt OK-signal. Det är önskvärt om signalerna finns på cellnivå och inte bara packnivå. Om möjligt så önskar vi att frekvensen på signalloggningen ska vara 1 Hz. Om detta inte är möjligt för kontinuerlig mätning så önskar vi att det ska vara möjligt att göra detta under kortare mätkampanjer.

Vidare så önskas mätsignaler från kylsystemet av batteriet: flöden och temperaturer.

Det är fördel om den täckta golvytan är mindre än 1 m2.

Batteriet behöver kunna levereras till Chalmers senast i mitten på april i år. Batteripacken bör levereras i moduler som var för sig väger max ca 50 kg.

I anbudet behöver det anges hur BMS:en skyddar mot brandrisk.

Pris

Pris ska anges i SEK exklusive mervärdesskatt för samtliga tjänster/produkter/åtaganden som efterfrågas enligt ovan kravspecifikation. Maxpris får inte överstiga 250 000 SEK ex moms.

Avtalsvillkor

Anbudsgivaren ska acceptera samtliga avtalsvillkor. 

Anbudsinlämning

Anbudet ska ha kommit in senast 2024-03-05

Anbudet ska vara giltigt till och med 2024-04-05

Utvärdering av anbud

Anbudet med bäst förhållande mellan pris och kvalitet kommer att antas utifrån nedan kriterier i angiven prioritetsordning:

1. Prestanda/Specifikationer

2. Leveranstid

3. Pris

Begäran om sekretess

Efter avslutad upphandling är samtliga handlingar i upphandlingen normalt offentliga. Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 31 kap 16 § kan dock ge skydd åt enskilds affärs- eller driftförhållanden om det av särskild anledning kan antas att den enskilde lider skada om särskilda uppgifter röjs. Ange i anbudet om ni önskar sekretessbelägga någon uppgift i anbudet och i sådant fall ange:

· Vilka uppgifter som önskas sekretessbeläggas

· Vilken skada leverantören skulle lida om uppgifterna röjs

Sekretessprövning sker först när någon begär att få ta del av uppgift. Garantier för att uppgifterna inte kommer att lämnas ut kan därför aldrig ges.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-03-05)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2024-02-20

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

E2 2024-0025