Chalmers tekniska högskola Kursansvarig ACE 166 Hållbar byggnadsrenovering, vikariat

Kursansvarig ACE 166 Hållbar byggnadsrenovering, vikariat

Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag

Direktupphandling

Beskrivning av tjänst:

Tjänsten avser ett engångsuppdrag som vikarierande kursansvarig och till stora delar utförare av administrativa uppgifter och ingående undervisningsmoment i masterskursen ACE166 ”hållbar byggnadsrenovering”. Vikariatet har sin grund i att personen med detta uppdrag för närvarande är föräldraledig.

Kursen ska genomföras i princip helt enligt samma upplägg som förra året. Som generellt underlag/beskrivning av upplägg finns den formella kursplanen med lärandemål enligt studieportalen samt kurs PM från förra året som bifogas som bilaga: ACE166 Course syllabus 2020.doc samt ACE166 Detailed course plan 2020.pdf

Kursen ges under LP2 2021 med start 2021-11-01.

Kravspecifikation

I köpet ska nedan angivna tjänster/produkter/åtaganden ingå:

Vi efterfrågar:

-en person med stor kunskap och insikt i de kursmoment som ingår i kurs ACE166 och därmed kan hålla i dessa moment själv och/eller bemanna med lärare från Chalmers.

-en person som kan de administrativa verktyg (Canvas, Ladok, TimeEdit etc.) och allmänna rutiner som används inom undervisningen på Chalmers för kursadministration samt skapa underlag för examination i kurs ACE166.

-en person med minst doktorsexamen inom närliggande ämnesområde till de kursmoment som ingår i ACE166 samt tidigare erfarenhet från undervisning på Mastersnivå inom detta ämnesområde.

Pris

Pris ska anges i SEK exklusive mervärdesskatt för samtliga tjänsteråtaganden som efterfrågas enligt ovan kravspecifikation.

Pris anges i form av en takkostnad. Fakturering sker sedan löpande baserat på nedlagd tid.

Avtalsvillkor

Anbudsgivaren ska acceptera samtliga avtalsvillkor. 

Anbudsinlämning

Anbudet ska ha kommit in senast 2021-10-15

Anbudet ska vara giltigt till och med 2021-10-31

Utvärdering av anbud

Anbudet med bäst förhållande mellan pris och kvalitet kommer att antas utifrån nedan kriterier i angiven prioritetsordning:

1. Bedömd förmåga att självständigt kunna agera som vikarierande kursansvarig för kurs ACE166.

2. Takpris

Anbudet kommer bedömas utifrån en kortfattad beskrivning av hur kursen kommer genomföras tillsammans med erforderliga meriter för att kunna genomföra uppdraget.

Begäran om sekretess

Efter avslutad upphandling är samtliga handlingar i upphandlingen normalt offentliga. Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 31 kap 16 § kan dock ge skydd åt enskilds affärs- eller driftförhållanden om det av särskild anledning kan antas att den enskilde lider skada om särskilda uppgifter röjs. Ange i anbudet om ni önskar sekretessbelägga någon uppgift i anbudet och i sådant fall ange:

· Vilka uppgifter som önskas sekretessbeläggas

· Vilken skada leverantören skulle lida om uppgifterna röjs

Sekretessprövning sker först när någon begär att få ta del av uppgift. Garantier för att uppgifterna inte kommer att lämnas ut kan därför aldrig ges.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-10-15)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2021-10-08

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

ACE 211007