Chalmers tekniska högskola Köp av produktion av videomaterial för e-learning

Köp av produktion av videomaterial för e-learning

Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag

Direktupphandling

Beskrivning av vara/tjänst:

Kravspecifikation

I köpet ska nedan angivna tjänster/produkter/åtaganden ingå:

Utformning, förberedelse och genomförande av en workshop 4-5 oktober om hur man gör för att göra en bra föreläsning på film, gärna innehållande:

Diskussion om hur man pratar, tittar, rör sig etc.

Provinspelning av korta sekvenser i undervisningssyfte

Diskussion om hur man lämpligast kombinerar film, röst, slides, demonstrationer, filmklipp från någon forskningsmiljö etc.,

Inspelning av cirka 8x15 minuter videomaterial med fyra olika Chalmersforskare som håller cirka två föreläsningar var. Datum 11-12 oktober, plats Göteborg, i studio om budgeten tillåter, gärna på eller nära Chalmers. Eventuellt inspelning av videoklipp i forskningsmiljöer på Chalmers.

Inspelning av cirka 10x15 minuter videomaterial med fem olika Uppsalaforskare som håller cirka två föreläsningar var. Datum 18-19 oktober, plats Uppsala, i studio om budgeten tillåter, gärna på eller nära Uppsala Universitet. Eventuellt inspelning av videoklipp i forskningsmiljöer på Uppsala Universitet.

Coachning av forskarna inför inspelningstillfällena, produktion av videomaterial med god kvalitet som är användbart i undervisningssyfte. Videomaterialet ska levereras senast 2019-01-07.

Pris

300 000 kr.

Avtalsvillkor

Anbudsgivaren ska acceptera samtliga avtalsvillkor. 

Anbudsinlämning

Anbudet ska ha kommit in senast 2018-05-31.

Anbudet ska vara giltigt till och med 2018-06-14.

Utvärdering av anbud

Anbudet med bäst förhållande mellan pris och kvalitet kommer att antas utifrån nedan kriterier i angiven prioritetsordning:

1. Prestanda

2. Leveranstid

3. Pris

Begäran om sekretess

Efter avslutad upphandling är samtliga handlingar i upphandlingen normalt offentliga. Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 31 kap 16 § kan dock ge skydd åt enskilds affärs- eller driftförhållanden om det av särskild anledning kan antas att den enskilde lider skada om särskilda uppgifter röjs. Ange i anbudet om ni önskar sekretessbelägga någon uppgift i anbudet och i sådant fall ange:

· Vilka uppgifter som önskas sekretessbeläggas

· Vilken skada leverantören skulle lida om uppgifterna röjs

Sekretessprövning sker först när någon begär att få ta del av uppgift. Garantier för att uppgifterna inte kommer att lämnas ut kan därför aldrig ges.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2018-05-31)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2018-05-25

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

180524