Chalmers tekniska högskola Kollaborativ undervisningsrobot

Kollaborativ undervisningsrobot

Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag

Direktupphandling

Beskrivning av vara/tjänst:

En mobil och interaktiv undervisningsrobot skall köpas in till Chalmers nya testbed placerad på campus Lindholmen

Kravspecifikation

I köpet ska nedan angivna tjänster/produkter/åtaganden ingå:

- Roboten skall ha ett interaktivt användargränssnitt.

- Roboten skall vara CE märkt för kollaborativt användande

- Robotens manipulator skall vara utförd med minst 6 frihetsgrader

- Manipulatorn skall ha en räckvidd på minst 1200 mm

- Pay Load skall vara minst 3,5 kg

- Pendanten skall vara integrerad i manipulatorn eller vara utförd med trådlös kommunikation mellan styrsytem och pendant

- Roboten skall vara placerad på ett mobilt och robust fundament

Pris

Pris ska anges i SEK exklusive mervärdesskatt för samtliga tjänster/produkter/åtaganden som efterfrågas enligt ovan kravspecifikation.

Avtalsvillkor

Anbudsgivaren ska acceptera samtliga avtalsvillkor. 

Anbudsinlämning

Anbudet ska ha kommit in senast [18-03-13] 

Anbudet ska vara giltigt till och med [18-04-06] 

Utvärdering av anbud

1. Prestanda

2. Leveranstid

3. Pris

Begäran om sekretess

Efter avslutad upphandling är samtliga handlingar i upphandlingen normalt offentliga. Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 31 kap 16 § kan dock ge skydd åt enskilds affärs- eller driftförhållanden om det av särskild anledning kan antas att den enskilde lider skada om särskilda uppgifter röjs. Ange i anbudet om ni önskar sekretessbelägga någon uppgift i anbudet och i sådant fall ange:

· Vilka uppgifter som önskas sekretessbeläggas

· Vilken skada leverantören skulle lida om uppgifterna röjs

Sekretessprövning sker först när någon begär att få ta del av uppgift. Garantier för att uppgifterna inte kommer att lämnas ut kan därför aldrig ges.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2018-03-13)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2018-03-05

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2018-0305