Chalmers tekniska högskola Justersåg med utökat säkerhetssystem

Justersåg med utökat säkerhetssystem

Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag

Direktupphandling

Beskrivning av vara:

Uppdragsbeskrivning

Institutionen för Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik (ACE) på Chalmers Tekniska Högskola utbildar arkitekter och ingenjörer. Under utbildningen behöver studenterna arbeta med att visualisera sina idéer och tankar genom modeller i 2- och 3 dimensioner. För att stärka utbildningen ytterligare med hänsyn mot detta önskar Institutionen ACE upphandla 1 styck justersåg med utökat säkerhetssystem.

*Rummets yta begränsar maskinens storlek, se bifogad skiss, bilaga 1, för maxmått (begränsningsmått).

Uppskattat totalt värde i SEK av vara/tjänst:

540 000 kronor exkl. moms

Kravspecifikation

I köpet ska nedan angivna tjänster/produkter/åtaganden ingå:

Justersåg:

Maskinen skall vara CE-märkt.

Maskinens motoreffekt skall minst vara 5,5 kW.

Maskinen skall ha pekskärm med inbyggt tangentbord där positioneringsstyrning av sågbladshöjd och sågbladsvinkel ingår samt digital avläsning av klyvanslagets position.

Maskinens klyvanhåll skall kunna fällas (tas) bort vid behov.

Rullbordet skall vara försett med en vridstyv och formstabil konstruktion.

Maskinens kapanhåll ska kunna tas bort vid behov.

Rullbordet skall kunna låsas utifrån hela dess rörelselängd.

Rullbordets maxlängd skall inte överstiga 3000 mm.

Sågklingans snitthöjd skall minst vara 150 mm.

Ritssågsklingan skall kunna justeras i höjd och sida under gång.

Vid leverans skall det ingå 2 stycken standardsågklingor av valfri sort och diameter som inte åsidosätter säkerhetssystemet.

Vid leverans skall det ingå 2 stycken ritssågsklingor.

Maskinen skall ha svensk bruksanvisning

Säkerhetssystem:

Maskinen skall vara försedd med utökat säkerhetssystem för att förhindra närkontakt med sågklingan.

Vid en ev. ökad risk av fysisk närkontakt med klinga skall sågaggregatet sänkas ner i bordet och klingan stoppas.

Säkerhetssystemet skall fungera oavsett vilket material som bearbetas i justersågen, t ex aluminium, trä, plast mm utan att sågen behöver injusteras av tekniker för valt material.

Säkerhetssystemet skall kunna återstartas med ett enkelt handgrepp om det har utlösts.

Säkerhetssystemet skall kunna utlösas obegränsat antal gånger.

Säkerhetssystemet skall fungera vid sågning av dolda snitt.

Säkerhetssystemet skall fungera oavsett om maskinen är smutsig eller dammig.

Säkerhetssystemet skall fungera oavsett om det övre skyddet (kastskydd) svängt ut.

Service:

Anbudsgivaren skall erbjuda ett servicetillfälle där samtliga resekostnader ingår, samt telefonsupport vid behov (skall vara svensktalande och nåbara under normal svensk arbetstid)

Anbudsgivaren skall i anbudet ange timpris inkl. resekostnader för övriga service/reparationstjänster utöver den inkluderade servicen.

Service skall vid behov tillhandahållas på plats inom 24 timmar efter överenskommelse.

Anbudsgivare skall tillhandahålla fria uppgraderingar av programvara (om sådan finns) som hör till justersågen.

Vid behov av service skall denna genomföras av certifierad tekniker som är utbildad i det eftersökta säkerhetssystem som sågen har.

Anbudsgivare skall tillhandahålla utbildning av Chalmers personal i samband med installation av maskinen.

Anbudsgivare skall ange pris i SEK exklusive mervärdesskatt, inkluderat samtliga till uppdraget hörande kostnader.

Utrustningen skall levereras fritt till Institutionen för ACE, Sven Hultins gata 6 Göteborg

Utrustningen skall efter leverans vara provad med godkänt resultat innan full betalning erlägges.

Garantiåtagande 12 månader fr.o.m. leveransdatum.

Tidpunkt för leverans enligt överenskommelse.

Inbyte justersåg: Martin T60A

I samband med upphandlingen önskar vi få bud på institutionens befintliga justersåg Martin T60A.

Detta inbyte skall ses som en separat del från upphandling av ny justersåg med utökat säkerhetssystem och institutionen ACE har full rätt att när som helst avbryta denna del av uppdragsbeskrivningen utan att ange skäl för detta.

Befintlig justersåg är en Martin T60A, inköpt 2015. Idag finns maskinen på institutionen för ACE och är till fullo betald. Vår bedömning är att justersågen är i väldigt fint skick och vi har i dagsläget ingen kännedom om ev. brister och fel på dess maskindelar eller maskinen som helhet.

Det finns möjlighet för ett personligt besök på plats för bedömning av skick alternativt få bilder tillsänt sig på maskinen för att kunna uppskatta pris.

Objektet säljes i befintligt skick.  Demontering och bortforsling av justersåg Martin T60A skall ombesörjas av köparen. Detta skall ske fackmannamässigt.

Tidpunkt för demontering av befintlig justersåg enligt överenskommelse.

Avtalsvillkor

Anbudsgivaren ska acceptera samtliga avtalsvillkor. 

Anbudsinlämning

Anbudet ska ha kommit in senast 2023-02-14

Anbudet ska vara giltigt till och med 2023-05-31

Utvärdering av anbud

Anbudet med lägst pris kommer att antas

Begäran om sekretess

Efter avslutad upphandling är samtliga handlingar i upphandlingen normalt offentliga. Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 31 kap 16 § kan dock ge skydd åt enskilds affärs- eller driftförhållanden om det av särskild anledning kan antas att den enskilde lider skada om särskilda uppgifter röjs. Ange i anbudet om ni önskar sekretessbelägga någon uppgift i anbudet och i sådant fall ange:

· Vilka uppgifter som önskas sekretessbeläggas

· Vilken skada leverantören skulle lida om uppgifterna röjs

Sekretessprövning sker först när någon begär att få ta del av uppgift. Garantier för att uppgifterna inte kommer att lämnas ut kan därför aldrig ges.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-02-21)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2023-01-24

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

ACE 2022-0315