Chalmers tekniska högskola Framtagning av 3D Viewer och integration av energimodul för BSM i digital tvilling-plattform

Framtagning av 3D Viewer och integration av energimodul för BSM i digital tvilling-plattform

Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag

Direktupphandling

Beskrivning av tjänst:

Framtagning av 3D Viewer och integration av energimodul för byggnadsbeståndsmodell (Göteborg) i digital tvilling-plattform

Kravspecifikation

I köpet ska nedan angivna tjänster/åtaganden ingå:

- Framtagning av en webapplikation med 3D Viewer för energimodul som bygger på geografiskt data och som är kopplat till

                  - digital tvilling-plattform som utvecklats inom Digital Twin Cities Center (DTCC, https://dtcc.chalmers.se/ )

                  - byggnadsbeståndsmodell (BSM) för Göteborg. Mer inforamtion om BSM:

                    https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S037877881630216X

                    and

                    https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378778819324569?via%3Dihub#fig0003

- Framtagning av gränssnitt, API, för de ovan listade komponenterna.

- Integration av scenariodata i Viewern.

- Utvärdering av Viewer i olika utvecklingssteg inklusive i avslutande intressentworkshop.

Kompetenskrav: erfarenhet att arbeta med DTCC plattformen, BSM, samt energimodellering och -simulering.

Arbetet genomförs inom ramen för ett forskningsprojekt vilket kan innebära att ändringar och oförutsebara anpassningar behöver göras. Därför krävs ett flexibelt arbetssätt.

Arbetet ska genomföras under perioden mars 2022 till december 2023.

Pris

Pris ska anges i SEK exklusive mervärdesskatt för samtliga tjänster/produkter/åtaganden som efterfrågas enligt ovan kravspecifikation.

Avtalsvillkor

Anbudsgivaren ska acceptera samtliga avtalsvillkor. 

Anbudsinlämning

Anbudet ska ha kommit in senast 2022-02-04. 

Anbudet ska vara giltigt till och med 2022-03-04.

Utvärdering av anbud

Anbudet med bäst förhållande mellan pris och kvalitet kommer att antas utifrån nedan kriterier i angiven prioritetsordning:

1. Kompetens och förståelse för uppdraget

2. Pris 

Begäran om sekretess

Efter avslutad upphandling är samtliga handlingar i upphandlingen normalt offentliga. Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 31 kap 16 § kan dock ge skydd åt enskilds affärs- eller driftförhållanden om det av särskild anledning kan antas att den enskilde lider skada om särskilda uppgifter röjs. Ange i anbudet om ni önskar sekretessbelägga någon uppgift i anbudet och i sådant fall ange:

· Vilka uppgifter som önskas sekretessbeläggas

· Vilken skada leverantören skulle lida om uppgifterna röjs

Sekretessprövning sker först när någon begär att få ta del av uppgift. Garantier för att uppgifterna inte kommer att lämnas ut kan därför aldrig ges.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-02-04)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2022-01-26

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Sverige

Diarie-/referensnummer

ACE 2022-0025