Chalmers tekniska högskola Företagshälsovård

Företagshälsovård

Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag, Göteborg

Upphandlingen avser en heltäckande Företagshälsovård som på ett professionellt sätt kan stödja Chalmers verksamheter. Företagshälsovårdens förhållningssätt ska vara att hjälpa verksamheten att se behov och initiera insatser genom konstruktiva dialoger och komplettera med expertkunskap som förbättrar Chalmers interna processer och arbetssätt kring arbetsmiljöfrågor samt hjälpa Chalmers sätta in rätt insatser på rätt ställe.

Företagshälsovården ska vara ett proaktivt redskap där arbetssättet innebär ett nära och förtroendefullt samarbete och dialog mellan upphandlad leverantör och Chalmers. Detta ska bland annat ske genom att ett multidisciplinärt team bistår Chalmers med bred och djup kompetens inom arbetsmiljö, hälsa och rehabilitering.

Om upphandlingen

Upphandlingen avser en heltäckande och professionell företagshälsovård för Chalmers medarbetare.

Eftersom långtidssjukskrivningarna är fortsatt höga, både i samhället och på Chalmers, behöver sättet som Chalmers arbetar tillsammans med Företagshälsovården ständigt utvecklas. Ansatsen är att HR-avdelningen tillsammans med Chalmers chefer ökar engagemanget för det förebyggande och främjande hälsoarbetet för att tidigt kunna agera vid upplevd ohälsa hos medarbetare.

Chalmers tekniska högskola har behov av en heltäckande Företagshälsovård som på ett professionellt sätt kan stödja verksamheten. Företagshälsovårdens förhållningssätt ska vara att hjälpa verksamheten att se behov och initiera insatser genom konstruktiva dialoger och komplettera med expertkunskap som förbättrar Chalmers interna processer och arbetssätt kring arbetsmiljöfrågor samt hjälpa Chalmers sätta in rätt insatser på rätt ställe.

Företagshälsovården ska också ge chefer och anställda stöd och rådgivning kring hälsobesvär som är relaterade till arbetet. Syftet är att tidigt få hjälp med upplevd ohälsa och undvika sjukskrivningar. Chalmers strategi är att vi internt jobbar mer med det främjande och förbyggande arbetet där Företagshälsovården är en resurs bland flera.

Företagshälsovården ska vara ett proaktivt redskap där arbetssättet innebär ett nära och förtroendefullt samarbete och dialog mellan upphandlad leverantör och Chalmers. Detta ska bland annat ske genom att ett multidisciplinärt team bistår Chalmers med bred och djup kompetens inom arbetsmiljö, hälsa och rehabilitering.

Kompetenserna ska svara mot de speciella krav som Chalmers verksamhet ställer på rådgivande expertfunktioner.

Chalmers vill också satsa på att utveckla partnerskap med Företagshälsovården för att dels ge mer stöd i hantering av svåra case för chefer och HR-avdelningen och på sikt tillsammans utveckla ett mer offensivt hälsofrämjande arbetssätt.

Företagshälsovården ska vid utförandet av uppdraget efter bästa förmåga säkerställa och optimera att de tjänster Chalmers köper verkligen bidrar till att en god arbetsmiljö uppnås. Företagshälsovårdens arbete ska:

karaktäriseras av hög tillgänglighet och god kvalitet

verka för att stödja Chalmers visioner och mål https://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/miljo-och-hallbar-utveckling/Sidor/Hallbarhet-pa-Chalmers.aspx

präglas av en evidensbaserade metoder som ligger i framkant inom arbetsmiljö samt inom arbetslivsinriktad rehabilitering

Målet med upphandlad tjänst är att Chalmers ska vara en attraktiv arbetsplats med utmärkt intern arbetsmiljö där fokusområdet, ett hållbart arbetsliv, ingår för alla anställda i vår lärande organisation.

Sista anbudsdag/ansökningsdag
Svarstiden utgått

(2022-05-02)

Förfarande

Ej angivet

Publicerad

2022-03-25

Dokumenttyp

Periodiskt meddelande

Leveransorter

Hallands län, Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

C 2021-1585