Chalmers tekniska högskola Faktadriven verksamhetsutveckling i sjukvård 2022

Faktadriven verksamhetsutveckling i sjukvård 2022

Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag

Uppdragsutbildning Faktadriven verksamhetsutveckling i sjukvård 2022

Direktupphandling

Beskrivning av tjänst:

För genomförande av kurs ”Faktadriven verksamhetsutveckling” behöver Chalmers/TME förstärka befintligt lärarlag med genomförande- och kompetensresurs.

Kursen Faktadriven verksamhetsutveckling, 7,5 hp, kommer att drivas på avancerad nivå och omfattar 5 heldagar undervisning i Chalmers lokaler och 6 stycken halvdagar digitalt.

Kursen kommer att genomföras vid minst 20 anmälda deltagare. Examinator och kontaktperson är anställda på Chalmers. All kursadministration och ekonomisk hantering kommer även att hanteras på Chalmers.

Kursen är nyetablerad och målgruppen är personer som stöttar sjukvårdsorganisationer med verksamhetsdata för förbättring.

Kravspecifikation

I köpet ska nedanstående ingå

- Tillgång till uppdaterat utbildningsmaterial i form av t ex kurslitteratur och föreläsningar

- Möjlighet att delta vid överenskomna utbildningstillfällen, totalt cirka 5 heldagar

Uppdragstagarens kvalifikationer och kompetens ska innefatta:

- Ämneskunskap (på forskarnivå) inom området verksamhetsutveckling/Quality Management samt fördjupad kunskap inom fältet analys och nyttjande av verksamhetsdata för verksamhetsförbättring

- Erfarenhet från utbildning av yrkesverksamma, främst inom sjukvård

- Tillgång till nationellt nätverk inom ämnesområdet för att kunna locka presumtiva deltagare såväl som  gästföreläsare från andra regioner än Västra Götaland till kursen

- God förmåga att kommunicera på svenska i både tal och skrift

Pris

Pris ska anges i SEK exklusive mervärdesskatt för samtliga tjänster/produkter/åtaganden som efterfrågas enligt ovan kravspecifikation.

Avtalsvillkor

Anbudsgivaren ska acceptera samtliga avtalsvillkor. 

Anbudsinlämning

Anbudet ska ha kommit in senast 22-03-14

Anbudet ska vara giltigt till och med 22-03-31

Utvärdering av anbud

Anbudet med bäst förhållande mellan pris och kvalitet kommer att antas utifrån nedan kriterier i angiven prioritetsordning:

Då kursen drivs på avancerad nivå kommer vi att utgå från följande utvärderingskriterier

1. Ämneskunskap

2. Erfarenhet från utbildning av yrkesverksamma

3. Tillgång till uppdaterat utbildningsmaterial

4. Tillgång till nationellt nätverk

5. God förmåga att kommunicera på svenska

6. Pris

Begäran om sekretess

Efter avslutad upphandling är samtliga handlingar i upphandlingen normalt offentliga. Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 31 kap 16 § kan dock ge skydd åt enskilds affärs- eller driftförhållanden om det av särskild anledning kan antas att den enskilde lider skada om särskilda uppgifter röjs. Ange i anbudet om ni önskar sekretessbelägga någon uppgift i anbudet och i sådant fall ange:

· Vilka uppgifter som önskas sekretessbeläggas

· Vilken skada leverantören skulle lida om uppgifterna röjs

Sekretessprövning sker först när någon begär att få ta del av uppgift. Garantier för att uppgifterna inte kommer att lämnas ut kan därför aldrig ges.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-03-14)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2022-03-02

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

TME 2022-0062