Chalmers tekniska högskola Direktupphandling av lantbruks-ekonomisk sakkunskap i projektet Green Valleys (förlängningsprojekt)

Direktupphandling av lantbruks-ekonomisk sakkunskap i projektet Green Valleys (förlängningsprojekt)

Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag

Direktupphandling

Beskrivning av lantbruks-ekonomisk sakkunskap i projektet Green Valleys:

Beskrivning av tjänst:

I Interreg-projektet Green Valleys har två testpiloter etablerats för gröna bioraffinaderier i Danmark och Sverige med syfte att tillhandahålla utvecklingsplattformar för bioraffinering i nordiskt lantbruk. I ett ettårigt förlängningsprojekt skall systemlösningar och koncept vidareutvecklas och kommuniceras så att koncept för grön bioraffinering kan anammas av lantbruksbranschen.

I denna tjänst, som alltså genomförs inom en förlängning av Interreg-projktet Green Valleys, ingår följande uppgifter; i) deltagande i utveckling av systemlösningar, ii) beskrivning och ekonomiska beräkningar av dessa systemlösningar i samarbete med forskare i projektet samt iii) deltagande vid kunskapsspridning och diskussion med intressenter i lantbruksbranschen.

Kravspecifikation

I tjänsten ska nedan angivna tjänster/produkter/åtaganden ingå vilka utförs i nära samarbete med forskare vid Chalmers, Århus Universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet som genomför systemanalyser samt Agroväst och Skive kommun som genomför kommunikation inom projektet:

- ta fram ytterligare ekonomiska kalkyler för olika koncept/systemlösningar för gröna bioraffineraderier (större gårdsanläggningar, kooperativa anläggningar eller större anläggningar) som stödjer en implementering i branschen.

- delta vid och informera samt diskutera systemlösningar vid två allmänna studiebesök/demonstrationer i kombination med en intressentdialog vilka arrangeras i Danmark och i Sverige.

 - delta i gruppdiskussion med simulering av olika regionalanpassade konceptupplägg i Sverige

Arbetet ska utföras under tiden 1 november 2021 till 30 september 2022.

Pris

Pris ska anges i SEK exklusive mervärdesskatt för samtliga tjänster/produkter/åtaganden som efterfrågas enligt ovan kravspecifikation.

Avtalsvillkor

Anbudsgivaren ska acceptera samtliga avtalsvillkor. 

Anbudsinlämning

Anbudet ska ha kommit in senast 2021-10-15

Anbudet ska vara giltigt till och med 2021-10-22

Utvärdering av anbud

Anbudet med bäst förhållande mellan pris och kvalitet kommer att antas utifrån nedan kriterier i angiven prioritetsordning:

1. Konsultens erfarenhet inom ämnesområdet

2. Konsultens etablerade kontakter med relevanta aktörer (näringsliv, myndighet och universitet), även danska aktörer.

3. Pris (takpris 200 000 kr)

Begäran om sekretess

Efter avslutad upphandling är samtliga handlingar i upphandlingen normalt offentliga. Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 31 kap 16 § kan dock ge skydd åt enskilds affärs- eller driftförhållanden om det av särskild anledning kan antas att den enskilde lider skada om särskilda uppgifter röjs. Ange i anbudet om ni önskar sekretessbelägga någon uppgift i anbudet och i sådant fall ange:

· Vilka uppgifter som önskas sekretessbeläggas

· Vilken skada leverantören skulle lida om uppgifterna röjs

Sekretessprövning sker först när någon begär att få ta del av uppgift. Garantier för att uppgifterna inte kommer att lämnas ut kan därför aldrig ges.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-10-15)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2021-09-28

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

SEE 2021-0199