Chalmers tekniska högskola CIU176 Prototyping in Interaction Design under LP1 2018

CIU176 Prototyping in Interaction Design under LP1 2018

Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag

Genomförande av kursen CIU176 Prototyping in Interaction Design under LP1 2018

Kravspecifikation

I köpet ska nedan angivna tjänster/åtaganden ingå:

•   Genomförandet av kursen CIU176 Prototyping in Interaction Design under höstterminen 2018 enligt kursplan:   https://student.portal.chalmers.se/en/chalmersstudies/courseinformation/Pages/SearchCourse.aspx?course_id=22665&parsergrp=3

•   Med genomförande avses föreläsningar, övningar, handledning, feedback och kursförberedelser.

•   Kursen brukar ha mellan 70-80 student och ska kunna genomföras med 60-90 studenter.

•   Kursen går i läsperiod 1 2018, dvs. 2018-09-03 och 2018-11-02.

•   Kursen ges på tisdagar, torsdagar och fredagar.

•   Kursen ges på campus Lindholmen i Chalmers lokaler.

•   Kursen har en kursansvarig vid Chalmers som ansvarar för examinationen och administration.

•   Leverantör och kursansvarig ska tillsammans ha fastlagt och dokumenterat schema och aktiviteter senast 3 veckor innan kursstart.

•   Arbetet för leverantören uppskattas ta 200 timmar. Offerten förväntas innehålla en specifikation av hur många timmar leverantörer beräknar det kommer ta och hur dessa timmar ska användas. 

•   Leverantör svarar för att uppdraget genomförs på ett professionellt sätt med iakttagande av god sedvänja i branschen samt med personal, som är kompetent för ändamålet. Leverantören har inte några åtaganden, som inte uttryckligen angivits i avtalet eller anges i respektive uppdrag som köparen och leverantören överenskommit.

•   Köparen svarar för anvisningar och erforderligt underlag för uppdragets genomförande.

•   Leverantören förbinder sig att vid genomförandet av uppdragen använda personal med för ändamålet erforderlig kompetens. Leverantören är skyldig att utan oskäligt dröjsmål byta ut sådan personal som köparen anser sakna erforderlig kompetens eller med vilken köparen anser sig ha samarbetssvårigheter. Chalmers ska godkänna personalen innan de börjar utföra uppdraget.

•   Leverantören har fullt arbetsgivaransvar för sig och sin personal. I arbetsgivaransvaret ingår bland annat kompetensutveckling och utbildning av personalen.

•   Om leverantören använder sig av underleverantörer svarar leverantören för underleverantörens arbete som för eget. Underleverantörer ska godkännas av Chalmers innan de börjar utföra uppdraget.

Pris                                 

Pris ska anges i SEK exklusive mervärdesskatt för samtliga tjänster/produkter/åtaganden som efterfrågas enligt ovan kravspecifikation.

Avtalsvillkor

Anbudsgivaren ska acceptera samtliga avtalsvillkor. 

•   Plats: Chalmers tekniska högskola AB. Institutionen för data- och informationsteknik

•   Leveranstid: Avtalsperiod: 2018-07-15 – 2019-01-30

•   Leveransvillkor: Fritt och försäkrat av leverantören

•   Med ”godkänd leveransdag” menas dag då slutkund godkänt leveransen.

•   Fara för skada och förlust av material övergår till Chalmers först vid godkänd leveransdag

Anbudsinlämning

Anbudet ska ha kommit in senast 2018-04-30.

Anbudet ska vara giltigt till och med 2018-05-25.

Utvärdering av anbud

Anbudet med bäst förhållande mellan pris och kvalitet kommer att antas utifrån nedan kriterier i angiven prioritetsordning (viktning inom parentes):

Pris (40%)

Dokumenterad pedagogisk erfarenhet inom området (30%)

Dokumenterad pedagogisk skicklighet (30%)

Begäran om sekretess

Efter avslutad upphandling är samtliga handlingar i upphandlingen normalt offentliga. Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 31 kap 16 § kan dock ge skydd åt enskilds affärs- eller driftförhållanden om det av särskild anledning kan antas att den enskilde lider skada om särskilda uppgifter röjs. Ange i anbudet om ni önskar sekretessbelägga någon uppgift i anbudet och i sådant fall ange:

· Vilka uppgifter som önskas sekretessbeläggas

· Vilken skada leverantören skulle lida om uppgifterna röjs

Sekretessprövning sker först när någon begär att få ta del av uppgift. Garantier för att uppgifterna inte kommer att lämnas ut kan därför aldrig ges.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2018-04-30)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2018-04-05

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2018-04-05