Borås Stads upphandlingar konsult till miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan

konsult till miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan

Borås stad

Allmän information:

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås Stad har ett detaljplaneuppdrag att undersöka möjligheterna till utbyggnad av befintligt industriområde på fastigheten Kinnarumma-Fagerhult 4:10 (galtbacken). Här driver företaget LBC en avfalls- och sorteringsverksamhet som kräver stora ytor och behöver utökas. LBC har köpt och avstyckat fastigheten Kinnarumma-Fagerhult 4:13 från Kinnarumma-Fagerhult 4:2. En del av den kommunala fastighet Ryboholm 1:242 ingår också detaljplaneområdet tillsammans med Kinnarumma-Fagerhult 4:13. Planområdet är uppskattat 70 ha därav ca 15-20 ha kan bli byggbar industrimark.

Arbetet med detaljplanen har påbörjats, men inget samrådsförslag är klart än. Där finns en del utredningar framtagna bl.a. en rad naturvärdesinventeringar samt arkeologi. Dock är inte alla utredningar som behövs för Miljökonsekvensbeskrivningen och detaljplanen klara än. Dessa förväntas att bli klara med leverans vecka 37, 2024.

Syfte

Kommunen måste enligt 6 kapitlet 3§ i miljöbalken vid framtagandet av en detaljplan göra en strategisk miljöbedömning, om planens genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Utifrån detaljplanens undersökning av betydande miljöpåverkan (bifogat) har båda Borås Stad och Länsstyrelsen i Västra Götaland konstaterats att planens genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Ett undersökningssamråd har ägt rum och Länsstyrelsen har yttrat sig att MKB:n behöver hanterar frågor om höga naturvärden och artsvärden (naturklass 2, grod- och kräldjur, fåglar mv), vattenfrågor (MKN vatten, dagvatten mv), samt skyfall och översimning. Länsstyrelsens yttrande finns som bilaga till denna upphandling.

En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) måste därmed upprättas och redovisas. Därmed är det huvudsakliga syftet med uppdraget att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning. Innehållet i miljökonsekvensbeskrivningen har ännu inte varit föremål för samråd med länsstyrelsen och konsulten kommer därför att vara deltagande i detta.

Syftet med en miljökonsekvensbeskrivning blir att redovisa en fördjupad beskrivning och bedömning av miljökonsekvenserna som uppkommer i samband med detaljplanen. Detta för att möjliggöra en samlad bedömning av planens miljöpåverkan och om möjligt, redovisa förslag på åtgärder som avhjälper eller minskar de eventuella negativa effekter som planen medför. Miljökonsekvensbeskrivningen ska utgöra ett beslutsunderlag i den kommunala planeringen och redovisa planförslagets måluppfyllelse i relation till aktuella miljömål.

Syftet med uppdraget blir att förutom att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning enligt ovan, även att konsulten ska fungera som ett stöd i planarbetet, specifikt i kopplingen mellan miljökonsekvensbeskrivningen och planförslaget. Ett nära samarbete mellan planarkitekt och MKB-konsult ska finnas så att åtgärder som framkommer i miljökonsekvensbeskrivningen kan arbetas in i planförslaget.

Krav på anbudsgivaren:

Anbudsgivaren ska:

- ha en stabil ekonomi och ett kreditomdöme om minst 40 Creditsafe

- inneha F-skattesedel

- vara registrerade för moms om så krävs enligt lag 

- vara registrerad för betalning av arbetsgivaravgifter om så krävs enligt lag 

- ha fullgjort sina skyldigheter gällande betalning av skatter och avgifter

Borås Stad kommer kontrollera att detta uppfylls. 

Krav på tjänsten:

Uppdragsledaren och konsulten ska vara anställda på samma företag. 

Uppdragledaren ska ha fem (5) års erfarenhet inom relevant område varav två (2) år som uppdragsledare. 

Uppdragsledaren ska bifoga CV. 

- Konsulten ska ha tre (3) års erfarenheten inom relevant område. 

- Konsulten ska ha genomfört minst tre (3) miljökonsekvensbeskrivningar eller utredningar med likvärdig komplexitet. Minst en (1) miljökonsekvensbeskrivning ska ha varit för en detaljplan.

- Konsulten ska göra en miljökonsekvensbeskrivning i enlighet med gällande lagstiftning. 

- Konsulten ska bifoga CV och en generell genomförandebeskrivning, referens-miljökonsekvensbeskrivning (referensen ska vara max fem (5) år gammal och omfatta ett likvärdigt projekt) samt redogöra för kompentens på avdelningen. 

Önskemål på tjänsten:

- Konsulten bör ha gjort fem (5) stycken miljökonsekvensbeskrivningar. 

- Konsulten bör ha relevant högskoleutbildning. 

- Uppdragsledaren bör ha relevant högskoleutbildning. 

 -Konsulten bör ha erfarenhet och relevant utbildning. 

- Genomförandebeskrivningen bör vara utförligt och tillfredställande.

- Företaget bör ha övrig kompetens inom liknade område. 

- Referensanalysen bör vara gedigen och tillfredställande. 

- Två likvärdiga projekt för likvärdiga detaljplaner med industriändamål bör ha genomfört av konsulten.  

Leveranstid:

Ett uppstartsmöte för äge rum i början - mittan av augusti. Datum stäms av efter direktupphandlingen äa avslutat.

Miljökonsekvensbeskrivningen ska följa detaljplaneprocessen och miljökonsekvensbeskrivningen ska skickas ut på samråd tillsammans med detaljplanen när denna skickas ut på samråd. Preliminärt ska Miljökonsekvensbeskrivningen och detaljplanen vara klar för samråd under Q4 2024.

Leveransadress:

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås stad, Kungsgatan 55, 501 80 Borås. 

Pris:

Anges exklusive moms. Priset ska anges i timpris för båda uppdragsledare och konsult. En preliminär uppskattad totalbudget ska också ingå men anbudet utvärderas efter timpris. 

Anbudsprövning:

Anbuden prövas med priset som viktigaste komponent. Samtliga obligatoriska krav skall vara uppfyllda. Uppfyllda önskemål och andra mervärden kan dock innebära att ett högre prissatt anbud kan antas.

Om anbudsgivaren anser att delar av anbudet bör sekretessbeläggas ankommer det därför på anbudsgivaren att ange vilka anbudsuppgifter det gäller samt grund för att sekretessbelägga uppgifterna.

Sekretessbedömning kommer att genomföras av Borås Stad.

Frågor på direktupphandlingen:

Eventuella frågor om upphandlingen kan ställas via Mercell Direktupphandlingsmodul.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-06-16)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2024-05-30

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

BN 2014-915