Arvika kommun och Eda Kommun Om- ny- och tillbyggnad av Gunnarsbyskolan i Charlottenberg, Eda kommun

Om- ny- och tillbyggnad av Gunnarsbyskolan i Charlottenberg, Eda kommun

Eda kommun, CHARLOTTENBERG

Om- ny- och tillbyggnad av Gunnarsbyskolan i Charlottenberg, Eda kommun, med partnering som arbetsform.

Webbadress för att hämta elektroniska upphandlingsdokument: https://www.opic.com/org/arvika_kommun/?f=2

Detaljerade uppgifter redovisas i förfrågningsunderlaget i övrigt.

Upphandlingen görs i enlighet med reglerna om öppet förfarande, i Lag 2016:1145 om offentlig upphandling (LOU).

Upphandlingsförfarandet medger inte förhandling, varför det är av stor vikt att alla krav och förutsättningar enligt detta upphandlingsdokument följs och att bästa villkor lämnas i anbudet.

Upphandlingsformen är generalentreprenad vilket innebär att beställaren söker en avtalspart. Generalentreprenören förväntas i ett nära samarbete med beställaren handla upp underentreprenörer, leverantörer och konsulter när det är tidsmässigt lämpligt för entreprenaden enligt vad som följer av entreprenadkontraktet.

Om- ny- och tillbyggnad av Gunnarsbyskolan i Charlottenberg, Eda kommun, med partnering som arbetsform.

Eda kommun ska bygga ut Gunnarsbyskolan från 2-parallellig till 3-parallellig (från knappt 500 elever till 750) samt komplettera med ett nytt centralkök med en planerad kapacitet för 1000 portioner/dygn, men som är dimensionerad för det dubbla.

Omfattning. AFA/ Entreprenadform.AFB.13

Upphandlingen avser totalentreprenad med partneringavtal , om- ny- och tillbyggnad av Gunnarsbyskolan i Charlottenberg, Eda kommun.

Anbud kommer att antas i sin helhet.

Generalentreprenad i totalentreprenad. Anbud kommer att antas från en entreprenör.

Reservationer och alternativa anbud/sidoanbud godkännes inte.

Webbadress för att hämta elektroniska upphandlingsdokument: https://www.opic.com/org/arvika_kommun/?f=2

Syfte och mål med upphandlingen.

Eda kommun har beslutat att genomföra om- ny- och tillbyggnad av Gunnarsbyskolan i Charlottenberg. Avsikten är att inom ramen för denna upphandling skapa skola för framtiden i Eda kommun.

Beställaren söker genom denna upphandling en samarbetspartner i arbete med att designa, projektera och genomföra projektet tillsammans med beställaren genom partneringsamarbete.

Översiktlig information om objekten. AFA.21

Eda kommun ska bygga ut Gunnarsbyskolan från 2-parallellig till 3-parallellig ( från knappt 500 elever till 750) samt komplettera med ett nytt centralkök med en planerad kapacitet för 1000 portioner/dygn men som är dimensionerad för det dubbla.Matsal kommer förläggas i en ny två våningsbyggnad söder om befintlig byggnad. Övervåningen inrymmer 6 lektionssalar medan bottenvåningen är matsal och kök med tillhörande bruksutrymme samt teknikrum.Norr om befintlig skola byggs en mindre byggnad för träslöjd då man nu behöver två slöjdsalar för att klara det ökade elevantalet på skolan.Därutöver tillkommer omfattande ombyggnader i den befintliga skolbyggnaden då nuvarande kök, matsal, och slöjdsalar ska rivas ur. Det ska även göras övergripande ändringar i lokaler gällande både storlek och användningsområde. Reception, skolhälsa samt diverse personalutrymme ska omfördelas för att bättre motsvara behoven av den nya större mängden elever.Bygglovsansökan för den nya matsalen och slöjdbyggnaden gjordes under sommaren 2022. Bygglov för den andra delen av projektet, ombyggnad av befintlig skolbyggnad och utemiljö skickas in vid en tidpunkt som bestäms i samråd med totalentreprenören för att väl stämma med färdigställandet av de nya byggnaderna.

Under våren 2022 har geo-och miljö tekniska undersökningar genomfört där den nya matsalen ska byggas och avverkning har genomförts i augusti. En del större träd o i området har sparats till dess att detaljprojektering av utomhusmiljön och eventuella grönytor är färdig.

Beställaren har a-ritningar och programhandlingar klara för merparten av projektet, det vill säga både de nya byggnaderna och ombyggnad av befintlig fastighet. Det gäller även brandskyddsdokumentation samt utlåtande från tillgänglighetsansvarig.

Detaljerade uppgifter redovisas i förfrågningsunderlaget i övrigt.

Upphandlingsförfarande.AFB.12

Upphandlingen görs i enlighet med reglerna om öppet förfarande, i Lag 2016:1145 om offentlig upphandling (LOU).

Upphandlingsförfarandet medger inte förhandling, varför det är av stor vikt att alla krav och förutsättningar enligt detta upphandlingsdokument följs och att bästa villkor lämnas i anbudet.

Upphandlingsform. AFB.11

Upphandlingsformen är generalentreprenad vilket innebär att beställaren söker en avtalspart. Generalentreprenören förväntas i ett nära samarbete med beställaren handla upp underentreprenörer, leverantörer och konsulter när det är tidsmässigt lämpligt för entreprenaden enligt vad som följer av entreprenadkontraktet.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-03-22)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-02-05

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Värmlands län

Diarie-/referensnummer

Dnr 2022-289