Arvika kommun och Eda Kommun Geoteknisk- och markmiljö-undersökning: Arvika

Geoteknisk- och markmiljö-undersökning: Arvika

Teknik i Väst AB, Arvika

Geoteknisk- och markmiljö-undersökning fastigheten Rackstad 2:162

Upphandlande myndighet: Teknik i Väst AB, org.nr. 559169-8666

Allmän information

Strax utanför Arvika, på fastigheten ”Rackstad 2:162” ligger en kraft-/sågverksdamm, hädanefter kallad Rackstadsdammen, som ska rivas ut och en vägbank med valvbågstrumma ska anläggas uppströms från befintlig dammkropp. 

Inför entreprenaden ska geoteknisk- och markmiljöundersökning genomföras och den undersökningen avses med denna anbudsinbjudan. Arbetet sker enligt ABK09.

Den geotekniska utredningen ska genomföras med sådan noggrannhet att den sedan kan ligga

till grund för en projektering och byggnation. Jordens sättningsegenskaper ska kartläggas och hållfasthetsegenskaper ska utredas för att bedöma stabilitet.

Markmiljöutredningen ska, begränsat till det av entreprenaden och utrivningen påverkade området, göras med en sådan noggrannhet att eventuell föroreningsgrad kan avgöras. Detta för att beställaren inför entreprenaden ska kunna avgöra hur schaktmassor ska användas eller deponeras.

Mer information finns i bifogade dokument:

Bilaga 1 - Sanningsförsäkran

Bilaga 2 - Objektsinformation

Bilaga 3 - Teknisk beskrivning från tillståndsansökan

Bilaga 4 - Geologiunderlag, sammanställd 2019, bifogas för information, det åligger anlitad konsult att säkerställa att korrekt underlag används vid uppdragets genomförande

Bilaga 5 – Á-prislista

Bilaga 6 – Naturinventering Viksälven del 1

Bilaga 7 – Naturinventering Viksälven del 2

Teknik i Väst AB ska på uppdrag av Arvika kommun agera projektledare samt göra

upphandling av markundersökning och koordinera entreprenaden för uppbyggnad av den nya vägbanken.

Teknik i Väst har anlitat konsult för projekteringen vilken även kommer vara med och utvärdera kontrollplan, rapporter samt, vid behov, anbudshandlingar.

Upphandlingsförfarande

Upphandlingen görs i enlighet med reglerna för direktupphandling enligt Lagen om offentlig upphandling LOU (2016:1145)

Ansvarig kontaktperson för upphandlingen: Christian Hasselberg, 0570-76 40 97

Obligatoriska krav på tjänsten

Syftet med uppdraget är att producera ett material för projektering och entreprenad.

För uppdraget gäller ABK 09 om inget annat anges.

Uppdraget förutsätts omfatta följande arbetsmoment:

Eventuella begränsningar av åtagandet kan överenskommas i samband med startmöte.

1. Startmöte.

2. Upprättande av en tidsplan

   - Hur och när arbetet ska genomföras och redovisas

3. Studier av material i form av bilagor men även allmänt tillgängligt såsom SGU, Länsstyrelsen och liknande.

4. Upprättande av provtagningsplan med uppskattad kostnad baserad på á-prislista.

    Denna presenteras på startmöte.

   - En provtagningsstrategi ska finnas

   - Provtagningsplanen ska även innehålla en karta med föreslagna provtagningspunkter där metoder tydligt redovisas. (provgrop, borrprov, portrycksmätning etc).

   - Provtagningsplanen ska samrådas med tillsynsmyndigheten innan start.

5. Undersökning, provtagning, analyser och försök (offert ”Del 2” enligt nedan)

   - Undersökningarna ska utföras till det djup som är relevant för ändamålet

   - Innan gräv- och andra markarbeten påbörjas ska ledningsanvisning på området genomföras.

   - För varje provpunkt ska jordart samt fyllningsmassornas sammansättning dokumenteras och redovisas.

   - Samtliga prover ska förvaras fram tills uppdraget är avslutat

   - Samtliga rese-, restids-, logi eller traktamentskostnader ska ingå i lämnade timpris för utförandet av uppdraget (avsteg från ABK09)

   - Transportkostnader av material och/eller maskiner ska ingå i lämnade timpris för utförandet av uppdraget.

   - Kostnader för teknisk utrustning, personlig skydds- och arbetsutrustning, förbrukningsmaterial, programvaror m.m. som behövs för utförandet av uppdraget ska vara inräknade i timkostnaden.

   - Grävmaskin och förare hålles av beställare. Grävarbeten leds/anvisas av leverantör och tid för detta faktureras enligt á-prislista.

6. Karakterisering och avgränsning

   - Undersökningarna för markmiljötekniska utredningen ska göras med sådan noggrannhet att de utgör underlag för korrekt hantering av massor.

   - Undersökningarna för geotekniska utredningen ska göras med sådan noggrannhet att de utgör underlag för grundläggning av byggnad.

7. Riskbedömning

8. Markförutsättningar (endast för geoteknisk utredning)

   - Ska innehålla uppgifter om geologiska och geotekniska förutsättningar.

   - Identifiera riskobjekt, t.ex. lös jord och besvärliga grundvattenförhållanden.

9. Möten och rapportering

   - Avstämningar, så som startmöte, avgränsningar av undersökningsområdet, leveranstider m.m. sker med fördel digitalt via e-post, Skype, Teams eller liknande när så är lämpligt. Fysiska avstämningar sker i Arvika på vald plats av beställaren.

   - Upp till 3 möten (start, avstämning/planering, avslutning) i Arvika ingår i fastprisdelen ”Del 1” av åtagandet. Alla övriga möten i Arvika som initieras av beställaren är att betrakta som tilläggsbeställningar och ersätts enligt á-prislista.

10. Redovisning av uppdrag

   - Den miljötekniska markundersökningen ska sammanställas i ett PM med tillhörande kartor och bilagor.

   - Den geotekniska utredningen ska sammanställas i ett PM med tillhörande kartor och bilagor. Dessutom ska en markteknisk undersökningsrapport upprättas. Slutligen ska även geotekniska ritningar tas fram för att kunna redovisa en geoteknisk modell om de rådande geotekniska förhållandena.

   - Samtliga provtagningspunkter ska finnas utsatta på karta.

   - Uppdraget ska rapporteras skriftligen digitalt i Word/Excell och PDF. Rapporten ska i tillämpliga delar redovisas som Excelldokument och CAD-fil för att kunna läggas in i kommunens koordinatsystem, SWEREF 99 12 00 och höjdsystem RH2000.

   - En muntlig redovisning, även kallat avslutningsmöte, genomförs som en del av uppdraget (1 av 3 möjliga möten enligt ovan) av uppdraget. Vid behov ska slutrapporten revideras efter avslutningsmötet.

Kvalité på uppdraget

I alla tillämpliga delar ska uppdraget utföras i enlighet med instruktioner och

rekommendationer som vid beställningstillfället är gällande.

Leverantören ska skicka prover endast till laboratorium som är ackrediterade för analys av

respektive parameter. Analyser ska utföras med standardiserade metoder för de ämnen där

sådana finns. Intyg av ackreditering ska skickas till beställaren på begäran.

Kompetenskrav och tidigare erfarenheter

Leverantören ska förfoga över nödvändiga personalresurser och tekniska resurser samt ha sådan erfarenhet som behövs för att uppdraget ska kunna fullgöras enligt en ändamålsenlig standard. Leverantören ska bifoga en kortfattad företagsbeskrivning och tillgängliga resurser.

Leverantören ska också kortfattat redovisa vilka personer som kommer att delta i uppdraget,

samt vilken funktion respektive person kommer ha under uppdragets gång.

Krav:

   - Uppdragsledaren har minst fem (5) års arbetslivserfarenhet av liknande uppdrag vilket ska styrkas med CV i ert anbud. Har leverantör flera kvalificerade uppdragsledare så bedöms det som gynnsamt vid utvärdering.

   - Handläggare, fält- och provtagningspersonal ska ha sådan erfarenhet som behövs för att uppdraget ska kunna fullgöras enligt ändamålsstandard vilket ska styrkas om beställaren begär det.

Fält- och laboratoriearbete

Alla schakter ska stängslas med staket om de måste lämnas öppna över natt då området anses vara ett populärt promenadstråk.

Önskemål om tjänsten

Utöver pris och kvalitet så är tidplan prioriterad.

Leveranstid

Vi är medvetna om att vi är sent ute men ber er ange er snabbast möjliga leveranstid och så planerar vi genomförandet baserat på antaget anbud.

Krav på anbudet

Anbud prissätts i två delar med avsikt att ge en korrekt möjlighet att jämföra inkomna anbud.

Fastpris ’Del 1’ – Ska innehålla

   - 3 st möten i Arvika

   - För uppdraget nödvändiga distansmöten (teams/google/zoom) möten, rapportskrivningar.

   - allt övrigt kontorsarbete för att organisera och genomföra uppdraget så som det beskrivs i förfrågan. (Alla delar av uppdraget förutom ’Punkt 5’ enligt ovan ingår i ’Del 1’).

Á-prislista ’Del 2’

En av er sammanställd mängdförteckning/kontrollplan där ni för in á-priser. Priser från denna förs sedan in i en jämförelse-mall enligt beskrivning under ’Utvärdering’.

Den mängdförteckning vi tillhandahåller är inte styrande för uppdragets genomförande eller omfattning. Det är enbart en mall som ska fyllas i och kompletteras av anbudsgivaren med kvantiteter och priser.

De mängder av provtyper/analyser ni anger i á-prislistan anses vara ert anbuds föreslagna kontrollplan.

Det åligger sedan den anbudsgivare som tilldelas uppdraget att detaljera provtagningsplanen enligt genomförandebeskrivningen ovan (pkt 4) samt eventuella justeringar efter startmöte.

Utöver priser enligt ovan ska ert anbud innehålla:

- en kortfattad beskrivning av uppdragets utförande där det framgår.

   * Hur tas sedimentprover i vattenspegeln?

         +Inga prover tas uppströms från dammspegeln då det finns bestånd av flodpärlmussla som inte ska riskeras att störas. Dock förutsätts provtagningar i dammspegeln vara absolut nödvändiga.

- En grov tidplan för anbudet där det framgår när arbetet kan påbörjas och hur lång tid som behövs för innan man kan presentera rapport/PM

- Hur tas prover från betongen i dammkroppen?

- CV för uppdragsledare. Om flera CV’s bifogas anbudet så anses det gynnsamt vid utvärdering. Om uppdragsledare byts ut efter order till någon som inte presenterats i anbudet så förbehåller sig beställaren rätten att omedelbart bryta avtalet om ersättare inte anses lämplig.

- En sammanställning över underlag och uppgifter som anbudslämnaren behöver från beställaren för att kunna genomföra uppdraget enligt förfrågan. Detta för att undvika förseningar på grund av saknat underlag.

- Förslag på betalplan för del 1 i anbudssumman. Del 2 ska faktureras som ”löpande” efter att godkänd specifikation presenterats.

- Procentuellt påslag för inköpta material och tjänster. Gäller ej underkonsulter för att lösa det uppdraget enligt beskrivning utan enbart efter särskild överenskommelse. Material som köps för uppdraget redovisas med faktura från leverantör.

Bilaga 1 Sanningsförsäkran intygas av behörig anbudslämnare i och med insändandet av det elektroniska anbudet! (behöver ej inskickas som bif fil)

Anbudets giltighetstid: Leverantören är bunden av sitt anbud 1 månad från sista anbudsdag.

Anbud ska lämnas på helheten. Alternativa anbud godkännes ej.

Pris

Leverantören ska ange priser i á-prislista i SEK exklusive moms.

Utvärdering

Det anbud som har den bästa kombinationen av pris och tidplan kommer väljas. Viktning och kommer variera beroende på tillgänglighet i anbud. Inkommer endast anbud med genomförande under hösten så kommer lägst pris vara avgörande.

Beskrivning av utvärderingsmodellen:

För att undvika att omfattningen i föreslagen kontrollplan ska vara utslagsgivande så kommer inkomna á-prislistor sammanfogas till ett jämförelsepris enligt nedan.

   - Där olika antal av prover angivits kommer det högsta antalet användas.

   - Enbart prover som angivits av samtliga anbudsgivare kommer jämföras i sammanställning. Dock ska provtagningar av typerna bottensediment, borrprover/grävning och damkropp(betong) vara representerade

   - À-priser som markerats som obligatoriska ska anges för att anbud ska vara giltigt. Detta gäller oavsett om anbudsgivaren anser att det är relevant eller ej.

Frågor

Eventuella frågor skall ställas via denna modul, fliken "Frågor och svar". Svar kommer även att publiceras där.

Accepterar upphandlingsdokumenten

I och med insändandet av detta anbud har leverantören tagit del av, intygat och accepterat samtliga formalia i samtliga upphandlingsdokument.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-05-19)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2023-04-27

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Värmlands län

Diarie-/referensnummer

89154