Akademiska Hus Aktiebolag Byggledare till Delta kvarteret - Luleå

Byggledare till Delta kvarteret - Luleå

Akademiska Hus Aktiebolag, Göteborg

Till kommande projekt har Akademiska Hus behov av byggledare.

Till kommande projekt har Akademiska Hus behov av byggledare.

Uteslutningsgrunder

Anbudgivaren kommer att kontrolleras och uteslutas enligt vad som föreskrivs i 13 kap LOU. Därmed kommer anbudsgivaren att uteslutas om anbudsgivaren eller företrädare för anbudsgivaren (om anbudsgivaren är en juridisk person) genom lagakraftvunnen dom är dömd för sådant brott som räknas upp i 13 kap LOU. Detsamma gäller om det genom myndighetsbeslut eller dom som vunnit laga kraft konstaterats att anbudsgivaren inte fullgjort sina skyldigheter avseende betalning av skatter eller socialförsäkringsavgifter.

Anbudsgivaren kan komma att uteslutas om någon av omständigheterna i 13 kap. 2 § andra stycket eller 3 § LOU föreligger. Uteslutning enligt ovan kommer inte att ske om det föreligger ett tillämpligt undantag enligt 13 kap. 5-6 §§ LOU.

Vad som ovan angivits om ”anbudsgivaren” äger även tillämplighet avseende av anbudsgivaren angiven/-na underentreprenör/-er. Om, av anbudsgivaren, angiven underentreprenör är föremål för omständigheter som räknas upp i de ovan nämnda lagrummen kan den aktuella underentreprenörens kapacitet inte åberopas.

Anbudsgivaren ska ange om grund för uteslutning föreligger eller inte.

Uppgifter från skatte- och kronofogdemyndighet

Beställaren kommer som en del av prövningen att kontrollera att anbudsgivaren och eventuell/-a underentreprenör/-er uppfyller kravet avseende socialförsäkringsavgifter och skatt i Sverige genom att inhämta uppgifter motsvarande blankett SKV 4820.

I det fall det inte är möjligt för Beställaren att på egen hand inhämta sådana uppgifter, ska anbudsgivaren vara beredd att tillhandahålla nödvändig dokumentation som visar att kravet uppfylls.

Om anbudsgivaren har skulder rörande skatter eller socialförsäkringsavgifter som avser försumbara belopp, eller motsvarande omständighet föreligger, kan denne ändå anses ha uppfyllt kravet.

Beställaren kontrollerar uppgifterna.

Åberopande av annans kapacitet

Anbudsgivare som åberopar annans kapacitet ska genom bindande samarbetsavtal eller liknande förfoga över åberopad kapacitet för det fall beslut om att kontrakt avses ingås med anbudsgivaren fattas. Anbudsgivaren ska på Beställarens begäran uppvisa dokumentation som visar att anbudsgivaren företag förfogar över åberopad kapacitet. Beställaren kan komma att efterfråga sådan dokumentation innan arbeten eller respektive del påbörjas. Dokumentation, tillika åtagandet, behöver alltså inte bifogas anbudet.

Om kapacitet åberopas hos moderbolag, dotterbolag eller intressebolag, eller motsvarande, innebär det att detta bolag är att likställa med ett annat företag vars kapacitet åberopas.

Konsulten får inte utan Beställarens skriftliga godkännande anlita annan kapacitet än sådan som har godkänts av Beställaren.

Registrering

Anbudsgivaren ska uppfylla i Sverige, eller i hemlandet, lagenligt ställda krav avseende sina registreringsskyldigheter.

Beställaren kontrollerar att anbudsgivaren uppfyller i Sverige lagenligt ställda krav avseende sina registreringsskyldigheter genom att begära in uppgifter från Skatteverket. För utländska anbudsgivare kommer Beställaren att göra motsvarande kontroll vid myndighet i anbudsgivarens hemland. I det fall det inte är möjligt för Beställaren att på egen hand inhämta sådan information, exempelvis om anbudsgivarens företag är ett utländskt företag, ska anbudsgivarens företag vara beredd att tillhandahålla nödvändig dokumentation som visar att kravet ovan uppfylls.

Personella resurser

Anbudsgivaren ska erbjuda personella resurser som innehar den kompetens, erfarenhet och yrkeskunnande och goda kunskaper i svenska som krävs för att fullfölja uppdraget.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-05-14)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-04-17

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Norrbottens län

Diarie-/referensnummer

21/85