Vad innebär proportionalitetsprincipen?

Proportionalitetsprincipen är en rättssäkerhetsprincip inom juridiken som säger att en myndighet inte får använda mer ingripande åtgärder än vad som krävs med hänsyn till ändamålet. Det är också en av de fem grundläggande principerna bakom de lagar som styr all offentlig upphandling enligt LOU, LUF, LUK och LOV. Principen innebär att kraven och villkoren i upphandlingen ska stå i rimlig proportion till det som upphandlas. Övriga grundläggande EU-principer bakom upphandlingslagarna är principerna om likabehandling, icke-diskriminering, öppenhet (transparens) samt principen om ömsesidigt erkännande.

Proportionalitetsprincipen på engelska

The principle of proportionality

Gå tillbaka till alla ord