Vad innebär proportionalitetsprincipen?

Med proportionalitetsprincipen menas att kraven som ställs i upphandlingsdokumenten måste vara rimliga i förhållande till det som ska upphandlas. Kraven ska vara både lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet med upphandlingen. Om det finns flera alternativ bör det alternativ som är minst ingripande eller belastande för leverantörerna väljas. Övriga grundläggande EU-principer bakom upphandlingslagarna är principerna om likabehandling, icke-diskriminering, öppenhet (transparens) samt principen om ömsesidigt erkännande.

Proportionalitetsprincipen på engelska

The principle of proportionality

Gå tillbaka till alla ord